Prihlásiť sa

Dodatok č. 4 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trebišov

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 2.5.2019


Dodatok č. 4

k

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV

č. 108/2011

o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trebišov

Týmto dodatkom sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trebišov zásadami a regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania územia určenými v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia, sú záväznou časťou územného plánu mesta a tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 4 k VZN č. 108/2011.

Prílohy: