Prihlásiť sa

Dodatok č. 1 k VZN č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 2.10.2019


Dodatok č. 1

k

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV

č. 158/2018

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019

Tento dodatok upravuje ročnú výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta v zmysle článku 6 VZN.

Prílohy: