Prihlásiť sa

Dodatok č. 5 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 5/2019 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 5/2019 Územného plánu mesta Trebišov

Číslo:
108/2011 - dodatok č. 5
Názov:
Dodatok č. 5 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 5/2019 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 5/2019 Územného plánu mesta Trebišov
Schválené:
09.12.2019 - uznesenie MsZ č. 162/2019
Účinné od:
13.01.2020
Popis:
Týmto dodatkom sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.5/2019 Územného plánu mesta Trebišov zásadami a regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania územia určenými v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia, sú záväznou časťou územného plánu mesta a tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 5 k VZN č. 108/2011.