VZN č. 166/2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trebišov

Číslo: 166/2020
Názov: VZN č. 166/2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trebišov
Schválené: 21.09.2020 - uznesenie MsZ č. 250/2020
Účinné od: 07.10.2020
Popis: Toto VZN upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb pri dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trebišov.

© 2023 MESTO TREBIŠOV