Prihlásiť sa

VZN č. 170/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Číslo:
170/2021
Názov:
VZN č. 170/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
Schválené:
26.04.2021 - uznesenie MsZ č. 332/2021
Účinné od:
13.05.2021
Popis:
Toto VZN určuje výšku príspevkov v školách a školských zariadeniach, t. j. príspevkovú povinnosť za pobyt dieťaťa v materskej škole, v základnej umeleckej škole, na činnosť školského klubu detí, centra voľného času a na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov.