Prihlásiť sa

VZN č. 173/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo:
173/2021
Názov:
VZN č. 173/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené:
13.12.2021 - uznesenie MsZ č. 417/2021
Účinné od:
01.01.2022
Popis:
Toto nariadenie upravuje na území mesta Trebišov poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), stanovuje sadzby poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, dĺžku obdobia, na ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku a oznamovaciu povinnosť o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku a spôsob na uplatnenie vrátenia, zníženia alebo odpustenia poplatku, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.