Prihlásiť sa

VZN č. 174/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Číslo:
174/2021
Názov:
VZN č. 174/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Schválené:
13.12.2021 - uznesenie MsZ č. 418/2021
Účinné od:
01.01.2022
Popis:
Toto VZN upravuje podrobnosti najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie komunálnych odpadov.