Prihlásiť sa

VZN č. 175/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022

Číslo:
175/2021
Názov:
VZN č. 175/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022
Schválené:
13.12.2021 - uznesenie MsZ č. 419/2021
Účinné od:
01.01.2022
Popis:
Toto VZN upravuje podrobnosti najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie komunálnych odpadov.