Prihlásiť sa

Dodatok č. 7 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.7 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trebišov

Číslo:
108/2011 - dodatok č. 7
Názov:
Dodatok č. 7 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.7 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trebišov
Schválené:
25.04.2022 - uznesenie MsZ č. 470/2022
Účinné od:
27.05.2022
Popis:
Týmto dodatkom sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Trebišov zásadami a regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania územia určenými v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia, sú záväznou časťou územného plánu mesta a tvoria Prílohu č.1 tohto Dodatku č. 7 k VZN č. 108/2011.