Prihlásiť sa

VZN č. 179/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo:
179/2022
Názov:
VZN č. 179/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené:
12.12.2022 - uznesenie MsZ č. 19/2022
Účinné od:
01.01.2023
Popis:
Toto VZN upravuje na území mesta Trebišov poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, stanovuje sadzby poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, dĺžku obdobia, na ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku a oznamovaciu povinnosť o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku a spôsob na uplatnenie vrátenia, zníženia alebo odpustenia poplatku, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.