VZN č. 183/2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Toto VZN určuje výšku príspevkov v školách a školských zariadeniach, t. j. príspevkovú povinnosť za pobyt dieťaťa v materskej škole, v základnej umeleckej škole, na činnosť školského klubu detí, centra voľného času a na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov.
Číslo: 183/2023
Názov: VZN č. 183/2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
Schválené: 17.04.2023 - uznesenie MsZ č. 80/2023
Účinné od: 05.05.2023
Dodatky:

Dodatok č. 1 - účinný od 01.01.2024

Súbory na stiahnutie

© 2024 MESTO TREBIŠOV