Prihlásiť sa

VZN č. 183/2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Číslo:
183/2023
Názov:
VZN č. 183/2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
Schválené:
17.04.2023 - uznesenie MsZ č. 80/2023
Účinné od:
05.05.2023
Popis:
Toto VZN určuje výšku príspevkov v školách a školských zariadeniach, t. j. príspevkovú povinnosť za pobyt dieťaťa v materskej škole, v základnej umeleckej škole, na činnosť školského klubu detí, centra voľného času a na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov.