Prihlásiť sa

VZN č. 114/2012 o prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.8.2012

114/2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu
 

Toto VZN upravuje zásady prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trebišov, (ďalej len „nájomný byt"), ustanovuje podmienky evidencie žiadostí o pridelenie nájomného bytu, ustanovuje podmienky, ktoré musí žiadateľ o pridelenie nájomného bytu spĺňať, vymedzuje práva a povinnosti správcu bytového majetku a nájomcov nájomných bytov, upravuje vzťahy pri poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu.
 

Kompletné znenie VZN

VZN č. 114/2012 o prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady