Prihlásiť sa

Samospráva vykoná audit verejného osvetlenia z externých zdrojov vo výške 17 356,00 €

02.07.2021

Cieľom projektu, na ktorý sa samospráve podarilo získať dotáciu vo výške 17 356,00 €, je zabezpečiť vypracovanie účelového energetického auditu na verejné osvetlenie v meste Trebišov odborne spôsobilou osobou, s cieľom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby.

Súčasné verejné osvetlenie mesta Trebišov nespĺňa, resp. spĺňa iba v minimálnej miere viacero základných a podstatných faktorov verejného osvetlenia. Jeho stav je značne nevyhovujúci. Modernizácia verejného osvetlenia je nutná z dôvodu úspor, bezpečnosti verejnosti a v neposlednom rade ochrany životného prostredia, keďže v súčasnosti sa kladie dôraz na zvyšovanie miery ochrany životného prostredia.

Na základe mnohých nevyhovujúcich faktov sa  najbližšie týždne uskutoční audit verejného osvetlenia, ktorý presne zanalyzuje kompletne celú sieť verejného osvetlenia, určí nedostatky a ponúkne riešenia na ich odstránenie. Výsledkom bude písomná správa z energetického auditu, ktorá môže byť významným ukazovateľom v budúcom období pri snahe mesta získať dotáciu z externých zdrojov na výmenu pouličného verejného osvetlenia. 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Žiadateľ bude realizovať oprávnený typ aktivity C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, C1 Vypracovanie účelových energetických auditov. Predmetom aktivity C1 je vypracovanie účelového energetického auditu odborne spôsobilou osobou za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby podľa §17 Zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „GES“)

Realizáciou projektu bude naplnený naplánovaný merateľný ukazovateľ - P 0160: Počet energetických auditov  - Plánovaná hodnota: 1.

 

Prílohy: