Prihlásiť sa

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove

02.11.2021

Mesto Trebišov realizuje dopytovo orientovaný projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Fond: Kohézny fond

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32

Názov projektu: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Trebišove

Kód projektu: 310011ASH6

Realizácia  projektu: 08/2021 - 01/2023

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

Zazmluvnená výška NFP: 3 000 949,58 €

Spolufinancovanie: 157 944,72 €

Celkové oprávnené výdavky: 3 158 894,30

Miesto realizácie projektu: katastrálne územie mesta Trebišov

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Trebišov. Tento cieľ sa dosiahne výstavbou kompostárne, obstaraním technologického vybavenia nevyhnutného k zabezpečeniu prevádzky kompostárne a obstaraním techniky a zberných nádob nevyhnutných k zabezpečeniu triedeného zberu BRKO na území mesta.

Špecifické ciele projektu:

  • Vybudovanie nových kapacít na zhodnocovanie BRKO z údržby parkov, cintorínov, mestskej zelene, zo záhrad obyvateľov a kuchynského BRKO z domácností, ktorými mesto v súčasnosti nedisponuje.
  • Obstaranie techniky nevyhnutnej na zabezpečenie prevádzkovania triedeného zberu BRKO, ktorou mesto v súčasnosti nedisponuje.
  • Splnenie legislatívnych požiadaviek kladených na mesto v oblasti nakladania s BRKO.
  • Zníženie podielu BRKO v zmesovom komunálnom odpade a zníženie celkového množstva zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku.
  • Zamedzenie nezákonnému nakladaniu s odpadmi vrátane vytvárania divokých skládok a spaľovania odpadu.
  • Zlepšenie kvality životného prostredia a kvality života občanov mesta.

Prílohy: