K vybaveniu potrebujete :

Fyzická osoba, ktorá potrebuje osvedčiť fotokópiu listiny preukazuje svoju totožnosť :

  • platným občianskym preukazom
  • ak nemáte  občiansky preukaz, platný cestovný doklad SR
  • povolenie na pobyt pre cudzincov
  • listinu, ktorú je potrebné osvedčiť – originál + fotokópiu listin

UPOZORNENIE :

Mesto Trebišov nevykonáva osvedčenie :

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
  • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľnosti,
  • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie /napr. mapy, geometrické plány/,
  • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

MESTO TREBIŠOV NEVYKONÁVA KOPÍROVANIE LISTÍN PRE OBČANOV !!!

Poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 2,- € za každú stranu listiny