K vybaveniu potrebujete:

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť:        

  • platným občianskym preukazom
  • ak nemáte občiansky preukaz, platný cestovný doklad SR
  • povolením na pobyt pre cudzincov 
  • listina, na ktorej má byť podpis osvedčený

UPOZORNENIE :

Mesto Trebišov nevykonáva osvedčenie podpisov na listinách :

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
  • ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
  • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu

Mesto Trebišov nevykonáva viazanie listín /napr. kúpno-predajných zmlúv a iných listín/.

Osvedčovanie podpisu mimo budovy Mestského úradu v Trebišove /v prípade chorých a imobilných občanov/ sa vykonáva vo štvrtok po dohode so zodpovedným pracovníkom.

Poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  2,-€ za každý podpis.