Prihlásiť sa

Podmienky prenájmu ihriska s umelou trávou Mesto Trebišov

28.12.2018

Ihrisko s umelým trávnikom (ďalej len „ihrisko“) sa nachádza na pozemku parcely registra C-KN č. 3847/8, o výmere 8 490 m², zapísanom na LV č. 4170, katastrálne územie Trebišov. Ide o nekryté, oplotené ihrisko s umelým  trávnikom o rozmeroch 74 m x 110 m, z toho hracia plocha je 68 m x 105 m,  a ostatným vybavením pre loptové hry.

Ihrisko slúži na prevádzkovanie športových aktivít obyvateľov mesta ako aj iných fyzických a právnických osôb ( ďalej len užívateľ).

Prevádzkovateľ:

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, IČO: 00331996

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Trebišov
Číslo účtu: 19325622/0200
IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622
SWIFT/BIC: SUBASKBX
www.trebisov.sk

Rezervácia ihriska: 

Dohodnúť rezerváciu ihriska je možné v pracovných dňoch v čase od 07.00 hod. - 16.00 hod.

Kontakt:

Hricová Emília, mobil : +421 918 500 732 

Mgr. Jindřich Sosna, mobil: +421 905 239 174

Objednávka a úhrada za prenájom ihriska:

Ihrisko je možné si objednať iba na základe písomnej objednávky doručenej na adresu prevádzkovateľa poštou alebo mailom.

Prijímanie objednávok:

Mgr. Martin Kohut, referent
Tel. č.: +421 56 6713 314
Mobil: +421 915 759 524
E-mail:   kohut@trebisov.sk

Úhradu za prenájom ihriska je potrebné  vykonať v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa alebo bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa, v dostatočnom   predstihu pred vstupom na ihrisko.

Užívateľ pred vstupom na ihrisko musí mať zaplatenú úhradu za prenájom ihriska, je povinný  hodnoverne preukázať svoju úhradu za prenájom ihriska správcovi ihriska, inak mu nebude umožnený vstup na ihrisko.

V prípade, že si užívateľ zaplatí prenájom a daný prenájom  (nie z dôvodu prekážky na strane prevádzkovateľa) nevyužije, suma za prenájom sa mu nevracia.

Spôsobilosť ihriska na prenájom z titulu nepriaznivého počasia, respekt. technického stavu povrchu ihriska, posudzuje správca ihriska. V prípade nespôsobilosti ihriska má správca  právo zrušiť prenájom, je povinný toto oznámiť užívateľovi a užívateľ si po dohode so správcom stanoví nový termín prenájmu. Ak toto, z technických príčin, nie je možné a bola už zaplatená úhrada, vráti sa užívateľovi celá suma za prenájom.

Cenník prenájmu ihriska:

Ceny prenájmu ihriska sa riadia aktuálnym „Cenníkom služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami“, ktorý je zverejnený aj na webovej stránke prevádzkovateľa.

ZÁPAS – 120 min.

P o l o ž k a Merná jednotka Cena €
Ihrisko s umelým povrchom bez šatní 1 zápas 120,00
Ihrisko s umelým povrchom bez šatní a s osvetlením 1 zápas 140,00
Ihrisko s umelým povrchom so šatňami 1 zápas 140,00
Ihrisko s umelým povrchom so šatňami a s osvetlením 1 zápas 160,00

TRÉNING – 60 min.

P o l o ž k a Merná jednotka Cena €
Ihrisko s umelým povrchom bez šatní 1 tréning 40,00
Ihrisko s umelým povrchom bez šatní a s osvetlením 1 tréning 60,00
Ihrisko s umelým povrchom so šatňami 1 tréning 60,00
Ihrisko s umelým povrchom so šatňami a s osvetlením 1 tréning 80,00

Prílohy: