Prihlásiť sa

Opatrenie k celoplošnej regulácii živočíšnych škodcov (deratizácia) na území mesta Trebišov

13.10.2020

Mesto Trebišov, na základe výzvy vydanej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, vyzýva fyzické osoby, právnické osoby a  fyzické osoby - podnikatelia, aby v období od 20. 10. 2020 do 20. 11. 2020 za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa  § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonali deratizáciu v objektoch vo vlastníctve, správe a nájme prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa cestou odborne spôsobilej osoby na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov.

Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinný vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a  pivničných  priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín, skládkach komunálneho odpadu a kanalizačných rozvodoch.

Fyzické osoby v priestoroch rodinných domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, vykonajú deratizáciu svojpomocne  s dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na daný účel.  

Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť osobou, ktorá má na danú činnosť vydané povolenie od príslušného orgánu veterinárnej správy, v zmysle § 39 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Účinnosť deratizácie je potrebné spracovať písomným protokolom, vyhotoveným a potvrdeným právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom  s následným zaslaním protokolu na mesto Trebišov.  

Mesto Trebišov

Prílohy: