Podľa § 10 písm. f) zákona o hlásení pobytu ohlasovňa vydá na požiadanie občanovi potvrdenie o pobyte. 

Občan môže žiadať o vydanie potvrdenia o pobyte iba sám za seba a za svoje dieťa do 18 rokov. Občan môže žiadať o vydanie potvrdenia o pobyte za inú osobu iba na základe splnomocnenia, splnomocnenie sa vyžaduje aj v prípade manželov.

Občan je povinný ohlasovni predložiť: doklad totožnosti, údaje dieťaťa v rozsahu meno, prezvisko a rodné číslo, ak ide o dieťa do 18 rokov.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: 7,- € za každé potvrdenie