Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

Občania sú povinní hlásiť v ohlasovni na MsÚ miesto, začiatok, ptredpokladaný čas prechodného pobytu. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania, ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady:

  • platný občiansky preukaz,
  • list vlastníctva alebo spoluvlastníctva budovy, nie starší ako tri mesiace,
  • písomné potvrdenie odsúhlasené s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo všetkých vlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme,
  • občan žijúci trvalo v zahraničí predkladá namiesto OP platný cestovný doklad SR

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatky: bez poplatku