Prihlásiť sa

Pozvánka na 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva

23.08.2019

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

V Trebišove, dňa 23.08.2019 

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sa uskutoční

v utorok 27. augusta 2019 o 16.00 h

na Mestskom úrade v Trebišove v Obradnej miestnosti na prízemí.

Návrh programu:

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie  
2 Schválenie programu  
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov  
4 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku materiál
5 Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta (Okresný úrad) materiál
6 Rôzne  
7 Záver  

PhDr. Marek Čižmár