Prihlásiť sa

VZN č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov v znení dodatkov č. 1, 2

VZN nadobúda účinnosť dňa 13. 10. 2011
Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 15.1.2013
Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 12.7.2013

 108/2011

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov

v znení dodatkov č. 1, 2

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Trebišove dňa 28. 09. 2011.


Úplne znenie VZN:

VZN č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov