Prihlásiť sa

VZN č. 143/2015 o určení školských obvodov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016


143/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o určení školských obvodov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov

Toto VZN určuje školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trebišov. Školský obvod základnej školy tvorí územie alebo časť mesta Trebišov vymedzená týmto nariadením, v ktorom žiak plní povinnú školskú dochádzku.

Prílohy: