Prihlásiť sa

Dodatok č. 1 k VZN č. 114/2012 o prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017


Dodatok č. 1

k

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV

č. 114/2012

o prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu

Tento dodatok upravuje zoznam na určenie nájomcu, návrh na určenie nájomcu v zmysle Článku 4 VZN.

Prílohy: