Prihlásiť sa

VZN č. 160/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.3.2019


160/2019

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Toto VZN upravuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v základnej umeleckej škole, na činnosti školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov.

Prílohy: