Prihlásiť sa

Dodatok č. 1 k VZN č. 160/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019


Dodatok č. 1

k

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV

č. 160/2019

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Tento dodatok upravuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov v zmysle článku 1 VZN.  

Prílohy: