Prihlásiť sa

VZN č. 165/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020

Číslo:
165/2019
Názov:
VZN č. 165/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020
Schválené:
09.12.2019 - uznesenie MsZ č. 159/2019
Účinné od:
01.01.2020
Popis:
Toto VZN upravuje podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie, deň v mesiaci, v ktorom Mesto Trebišov (ďalej len „mesto“) poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, školského klubu detí pri základnej škole, zariadenia školského stravovania a centra voľného času, ktorých zriaďovateľom je mesto a na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa na území mesta, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Dodatky:

Dodatok č. 1 - účinný od 10.06.2020