Prihlásiť sa

VZN č. 176/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022

Číslo:
176/2022
Názov:
VZN č. 176/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022
Schválené:
14.02.2022 - uznesenie MsZ č. 442/2022
Účinné od:
02.03.2022
Popis:
Toto VZN upravuje podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie, deň v mesiaci, v ktorom mesto Trebišov poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, školského klubu detí pri základnej škole, zariadenia školského stravovania a centra voľného času, ktorých zriaďovateľom je mesto, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.