VZN č. 176/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022

Toto VZN upravuje podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie, deň v mesiaci, v ktorom mesto Trebišov poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, školského klubu detí pri základnej škole, zariadenia školského stravovania a centra voľného času, ktorých zriaďovateľom je mesto, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Číslo: 176/2022
Názov: VZN č. 176/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022
Schválené: 14.02.2022 - uznesenie MsZ č. 442/2022
Účinné od: 02.03.2022
Dodatky:

Dodatok č. 1 - účinný od 05.10.2022

Súbory na stiahnutie

© 2024 MESTO TREBIŠOV