VZN č. 177/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Číslo: 177/2022
Názov: VZN č. 177/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
Schválené: 20.06.2022 - uznesenie MsZ č. 499/2022
Účinné od: 01.08.2022
Popis: Toto VZN určuje výšku príspevkov v školách a školských zariadeniach, t. j. príspevkovú povinnosť za pobyt dieťaťa v materskej škole, v základnej umeleckej škole, na činnosť školského klubu detí, centra voľného času a na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov.
Dodatky:

Dodatok č. 1 - účinný od 01.01.2023

© 2023 MESTO TREBIŠOV