Prihlásiť sa

Dodatok č. 1 k VZN č. 177/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Číslo:
177/2022 - dodatok č. 1
Názov:
Dodatok č. 1 k VZN č. 177/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
Schválené:
12.12.2022 - uznesenie MsZ č. 24/2022
Účinné od:
01.01.2023
Popis:
Tento dodatok upravuje výšku príspevkov na činnosť centra voľného času a na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov v zmysle článku 1 VZN.