Povolenie rozkopávky miestnych komunikácií

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách na území mesta za účelom zriadenia podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie vydáva Mesto Trebišov na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie podzemného (nadzemného) vedenia, alebo zariadenia v telese komunikácie (tlačivo).
  • Prílohy uvedené na žiadosti.

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov