Výzva na voľby členov do Rady školy pri Základnej škole, I. Krasku, Trebišov

06.11.2023

Mesto Trebišov, zriaďovateľ škôl a školských zariadení, v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy.

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV