Oddelenie školstva a Spoločný školský úrad

Oddelenie školstva a Spoločný školský úrad zabezpečuje:

1. Prenesený výkon štátnej správy a originálne kompetencie v meste Trebišov v oblasti školstva.

2. Činnosť Spoločného školského úradu (SŠÚ), do ktorého patria: Trebišov, Borša, Cejkov, Čerhov, Nižný Žipov, Novosad, Streda nad Bodrogom (slov.), Streda nad Bodrogom (maď.), Čeľovce, Hraň, Plechotice, Slovenské Nové Mesto, Veľaty, Zemplínske Jastrabie, Zemplínska Nová Ves, Hrčeľ, Sirník, Lastovce, Slivník.

3. Zaraďovanie škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení a ich zriaďovanie, zmeny v sieti škôl a školských zariadení (napr. elokované pracoviská ZŠ, MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov.

4. Úlohy súvisiace s:

  • vytváraním podmienok na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v materských školách (MŠ) a základných školách (ZŠ), v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
  • plnením povinnej predškolskej a školskej dochádzky v MŠ a ZŠ,
  • zabezpečením podmienok na stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach,
  • vyhotovením upovedomení o začatí konania, predvolaní, rozhodnutí, rozkazov o uložení sankcie za priestupok, objasňovanie a evidencia priestupkov,
  • prípravou a vyplácaním štátnych dávok – Prídavok na dieťa formou poukážok MsÚ na nákup tovaru,    
  • vydávaním oznámení o odpadnutí dôvodov pre poskytovanie Prídavku na dieťa prostredníctvom obce t.j. cez osobitného príjemcu (zlepšenie povinnej školskej dochádzky).

5. V oblasti štátnej správy v II. stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ ZŠ.

6. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania v rozsahu stanovenom zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov ZŠ a MŠ, najmä v organizačné pokyny na príslušný školský rok.

8. Poskytovanie odborno-poradenskej a metodickej činnosti školám, školským zariadeniam SŠÚ.

9. Prípravu výberových konaní v spolupráci s radami škôl pri MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ na miesta riaditeľov škôl/školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

10. Voľbu do orgánov školských samospráv – rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

11. Vybavovanie sťažnosti a podnetov na úseku školstva.

12. Spracovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a ich poskytovanie RÚŠS KE, príslušným orgánom štátnej správy a verejnosti.

13. Kontrolu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, podmienkach a výsledkoch v školách a školských zariadeniach a plánov profesijného rozvoja za jednotlivé školské roky.

14. Hodnotenie riaditeľov ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, oceňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

15. Spracovávanie štatistických výkazov za zriaďovateľa, obec.

16. Podávanie žiadostí o asistentov učiteľa.

17. Vypracovanie VZN mesta, týkajúce sa predovšetkým určenia školských obvodov pre jednotlivé MŠ a ZŠ, VZN o určení miesta a času zápisu žiakov do 1. ročníka, o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol. zariadeniach, o poskytovaní dotácií pre školy a školské zariadenia, atď..

18. V spolupráci so ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ propagáciu výsledkov výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, napr. Deň učiteľov, Deň MŠ, Deň Zeme, Deň dobrovoľníctva, Korčuliarsky program, atď.

19. Spoluprácu so štátnymi orgánmi, s občianskymi združeniami, mimovládnymi organizáciami, a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti školstva.

20. Odsúhlasenie nájmu školských objektov – zmluvy o nájme.

21. Vedenie:

  • a) personálnej agendy riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
  • b) evidencie škôl a školských zariadení SŠÚ,
  • c) evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej predškolskej a školskej dochádzky, ktorí majú v meste trvalé bydlisko; vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.

22. Všetky ďalšie úlohy mesta v oblasti školstva.

© 2024 MESTO TREBIŠOV