Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Základnej školy, M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov

29.04.2024

Mesto Trebišov vyhlasuje podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Základnej školy, M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov.

Prílohy:

© 2024 MESTO TREBIŠOV