Otázky a odpovede

Vážení občania

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

07.07.2024 11:35 - Michal Bumbera

Prosím vymeniť poklop kanalizácie na ulici Varichovskej pred domom č.12,je preložený.Taktiez zeleň pred týmto domom je rozrastena tak, že obmedzuje prechod po chodníku.Ďakujem.

Odpoveď

Pracovníci Technických Služieb mesta Trebišov vymenili poškodený kryt kanalizačnej vpuste a upravili rezom dreviny v zelenom páse 16.7.2024. Ďakujeme za Váš podnet.

16.07.2024 11:14 - Anton Laškoty

Dobrý deň, na jednosmernej ceste z ulice M.R.Štefánika na ulicu Berehovská pri VÚB banke chýba dopravná značka "Obytná zóna". Môžete ju tam osadiť? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď

Vašou žiadosťou resp. otázkou sa budeme zaoberať. Legislatívny proces samotného schvaľovania a umiestňovania dopravného značenia je zložitejší a má niekoľko úrovní.
Pokiaľ pôjde len o doplnenie predtým schválenej chýbajúcej DZ, tak v tom nie je problém. V prípade , že sa jedná o schválenie nového DZ , vyžaduje si to splnenie zákonných podmienok a to spracovaním nášho návrhu, schválenie ODI a cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie, pokiaľ budú splnené podmienky pre umiestnenie DZ "Obytná zóna".

Ďakujeme za podnet.

08.07.2024 17:57 - Oľga Wurschnerová

Dobrý deň. Minule som Vás prosila o deratizáciu v našej bytovke Komenského 1682. Zdá sa, že jedna pasca je málo. Potkany sa nám prechádzajú po pivničných priestoroch a vychádzajú spod dlážky cez malý otvor pod jednou pivnicou, ku ktorej nemáme prístup. Bolo by možné urobiť rozsiahlejšiu deratizáciu? Vďaka.

Odpoveď

Dobrý deň.
Bytový dom č. 1682 na Komenského ulici nie je vo vlastníctve Mesta Trebišov. Deratizáciu priestorov bytového domu si zabezpečujú vlastníci bytového domu. Odporúčame sa preto obrátiť na správcu bytového domu.
S pozdravom Mesto Trebišov

06.07.2024 11:54 - David

Aký má mesto plán s tým skateparkom keďže ten starý rozbitý pri Kauflande sa zobral preč a na ten nový ktorý mal byt na starom hokejbalovom tam naňho vraj niesu peniaze ako to bude dalej keďže sa to naťahuje už niekoľko rokov

Odpoveď


Skejtové ihrisko pri OC Kaufland bolo demontované z dôvodu jeho značnej opotrebovanosti.
V areáli Slavoja však v súčasnosti prebieha výstavba nového skejtového ihriska na pôvodnom hokejbalovom ihrisku, ako aj výstavba dvoch nových trávnatých ihrísk.
Zrevitalizovaný areál bude odovzdaný verejnosti do užívania v priebehu roka 2024.

15.05.2024 13:42 - Peter Takáč

Čo plánuje mesto robiť s kompostom, ktorý vyrobí v novej kompostárni.

Odpoveď

Kompostáreň slúži na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby miestnej zelene, ale aj z domácností. Zbiera sa biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ( odpad z kuchyne a zvyšky jedál ) a biologicky rozložiteľný odpad ( tráva, burina, konáre) od rodinných domov. Samotný produkt – kompost – bude slúžiť pre potreby mesta na zelené plochy v meste, sídliskové plochy, parkové plochy, pre školy a škôlky mesta Trebišov.

12.01.2024 13:51 - Renáta K.

Dobrý deň, medzi vchodom 6 a 8 na Hodvábnej ulici je ihličnatý strom, z ktorého bol nalomený veľký konár, siaha k zemi. Bolo by možné konár odstrániť?/ nie celý strom!/Ďakujem.

Odpoveď

TS mesta Trebišov odstránili zlomený kmeň stromu dňa 16.1.2024.

15.12.2023 09:44 - Gabriela Godušová

Medzi bytovkami Berehovská 1 a tzv Čínsky múr kde je detské ihrisko firma STAV ND opravuje schody,autami prechádzajú cez zelenú plochu viac krát denne a poďte sa pozrieť ako to vyzerá kto to dá do pôvodného stavu

Odpoveď

Dobrý deň,

vzniknutú situáciu pri ihrisku za bytovým domom na Berehovskej ulici č.1 evidujeme. Firma STAV ND prisľúbila, že zelený pás upraví do pôvodného stavu po dokončení prác.


Ing. Ferdinand Fucsko
Správca historických a kultúrnych pamiatok, odd. výstavby a majetku

20.11.2023 15:03 - e. m

Dobrý deň,prosím Vás kedy sa dočkáme rekonštrukcie chodníka na ul.Kpt.Nálepku? V Tomto období sa nedá prejsť po chodníku aby ste nevošli do mláky , chodník je plný dier v ktorých stojí voda. V po obedných hodinách v jeseni-zime je neosvetlený a je len otázka času kedy si niekto vyvrtne členok, spadne z bicykla.
Dopredu ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto má rozpracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu chodníkov. Táto projektová dokumentácia zahŕňa aj chodník na Ul. kapitána Nálepku. O zaradení konkrétnych chodníkových častí do poradia opráv rozhodujú poslanci Mestského zastupiteľstva Trebišov, podľa aktuálnych možností rozpočtu mesta.


Ing. Ferdinand Fucsko
odd. výstavby a majetku MsÚ

12.11.2023 12:40 - Peter

Chcem sa opýtat,kedy mesto vyrieši problém kontajnerového stojiska na ulici Jána Husa 1803/2 a 1803/4.Naši neprisposobiví občania tam pravidelne robia bordel,vykonávajú tam svoje potreby a nehovorím o tom,že parkovacie miesta ktoré tam sú,sa nedajú využívat,lebo sa tam s autom nedá vojst.

Odpoveď

Dobrý deň,

MsP Trebišov vykonáva pravidelne hliadkovú činnosť v predmetnej lokalite samostatne, ako aj na základe oznámení a podnetov od občanov. Problematika uzamykania stojísk je v riešení.
Hliadkovú činnosť MsP v uvedenej lokalite zintenzívnime avšak riešeniu problému napomôže uzamykanie stojísk a zodpovedný prístup občanov.

Taktiež Vás žiadam o bezprostredné oznamovanie týchto skutočností operačnému MsP na bezplatné tel. č. 159.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

03.11.2023 12:53 - L.K.

Parkovanie na chodníkoch?
Skúste k večeru ísť s kočiarikom po chodníku na Sládkovičovej a Slovenskej ulici.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. MsP Trebišov prijala opatrenia k eliminácii parkovania na chodníkoch v predmetnej lokalite.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

10.11.2023 09:13 - Stefan Kudla

Dobry den,
chcel by som sa opytat ci mesto uvazuje nad vytvorenim nabijacich stanic na elektromobily.
V meste a aj v Milhostove by to bolo prinosne, kedze na cestach vidime stale viac a viac PHEV a EV vozidiel.

Dakujem za informaciu

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov má rozpracovaný projekt, ktorým sa zapojí do Výzvy na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá. Projekt rieši výstavbu nových nabíjacích staníc pre elektromobily a výstavbu inžinierskych sieti v štyroch lokalitách mesta (sídliská: Juh, Sever, Stred a v blízkosti MsÚ).

---
Ing. Ferdinand Fucsko
Správca historických a kultúrnych pamiatok
odd. výstavby a majetku MsÚ

18.10.2023 07:04 - Slava Emanová

Dobrý deň.
Chcem sa len opýtať.
Jesenné trhy budú tento rok?
Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,
tento rok mesto jesenné trhy neorganizuje.

odd. výstavby a majetku

12.10.2023 13:39 - Juraj Baran

Chcel by som sa opýtať kompetentných,kedy sa uskutoční primátorom sľubovaná oprava cesty,skôr tankodromu Roľníckeho Povstania kde je problém dostať sa autom domov

Odpoveď

Dobrý deň,

rekonštrukcia vozovky na Ul. Roľníckeho povstania je zaradená do plánu opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií. O zaradení konkrétnych komunikácií do poradia opráv rozhodujú poslanci Mestského zastupiteľstva Trebišov podľa aktuálnych možností rozpočtu mesta.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ

22.09.2023 15:19 - Helena

Dobrý deň. Chcem sa prosím Vás spýtať, že kedy aspoň približne by sa mali davať do užívania nové mestské byty na sídlisku Juh a koľko by bolo nájomné za 1. izbový byt. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

preberacie konanie a kolaudácia stavby je naplánovaná na koniec októbra 2023. Fyzicky bude možné odovzdať byty nájomníkom začiatkom roka 2024. Stanovenie výšky nájomného závisí od rôznych okolností a definitívne čísla ešte nie sú zverejnené

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ

21.09.2023 22:31 - Miroslav

Týmto sa chcem verejné poďakovať Mestskému úradu Trebišov,primátorovi a poverené u pracovníkovi, ďalej technickým službám a tuším i "mičurincom" - starajú sa o úpravy porastov a stromov, kríkov a kvetov v našom Meste Trebišov - je to ťažká a náročná práca, ale cenou je spokojnosť obyvateľov a skrášlenie nášho mesta, ktorí dnešného dňa došli o odstránili problém z prerástlym stromom za ob č. 2220 na ul Cintorínska. Vzdávam účtu a poklonu.

17.09.2023 20:39 - Alzbeta Hrabcakova

V decembri 2022 som podala ziadost na orez stromu-lipa pred domom na zelenom pase Svermova 21. Doteraz nebol vykonany tento orez. Prosim o podanie informacie

Odpoveď

Dobrý deň,

orez predmetnej dreviny uskutočnili TS mesta Trebišov piatok 22.09.2023.

TS mesta Trebišov

11.09.2023 10:01 - Helena Krupska

Dobrý deň, mám dve otázky,prvá kedy niekto uprace to rozbité sklo na ul.Kpt.nalepku (okolo elektoconektu)z bývalej zastávky, ktorá bola odstránená ale sklo tam ostalo , chodím tadiaľ kočíkom a nerada by som dostala defekt, ďakujem
Druhá otázka, kto prosím sa stará o chodník pozdĺž celej ulice Kpt.nalepku ( oproti kasárňam), pretože kým dôjdem z jedného konca na druhý,kočíkom ( trvá to približne 15min) tak asi vytrasiem dušu z môjho dieťaťa, je to čistá katastrofa , človek ide a len zakopáva, ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň, Váš podnet bol vyriešený.

TS mesta Trebišov

08.09.2023 12:12 - Lucia L

Dobrý deň, pri ihrisku za bytovkou na Komenského ulici, veľká diera- usadila sa zemina po prácach, ak sa nemýlim menili tam rúry na plyn. Pri stĺpe verejného osvetlenia. Je dosť hlboká.
Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

vzniknutú situáciu pri ihrisku za bytovým domom na Komenského ulici evidujeme. Áno, tento problém vznikol zo sadnutia podložia po rekonštrukcii plynového potrubia. Zhotoviteľ stavby prisľúbil, že zelený pás upraví do pôvodného stavu do konca septembra 2023.

---
Ing. Ferdinand Fucsko
správca historických a kultúrnych pamiatok

28.08.2023 13:13 - M. B.

Dobrý deň, mohli by ste opraviť uvoľnený, asi, poklop na ceste pri novinovom stánku sídl sever ul hodvábna. Pri prejazde áut búcha....

Odpoveď

Dobrý deň,

uvoľnený poklop pouličného vpustu opravili pracovníci Technických služieb mesta Trebišov utorok 5.9.2023.

Mgr. Mário Fazekaš
TS mesta Trebišov

09.08.2023 09:14 - Mitro František

Chcem sa opytať či neplanujete vystaviť univerzalnu permanetku pre ľudi. Mam zakupene dve permanerky na kupalisko a pri zlom počasi sa nedaju využiť. Čo tak spojiť kupalisko,plavaren,posilku člnkovanie,knižnicu atď. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

v prípade nevyužitia zakúpených permanentiek počas letnej sezóny na kúpalisku, je možné tieto permanentky až po ukončení letnej sezóny použiť na vstup na krytú plaváreň.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa

02.08.2023 17:01 - Irena Gécziová

Na ul. L. Sáru pred bytovým domom č. 2362 došlo k prepadu parkovacieho miesta vytvoreného minulý rok zatrávňovacími tvárnicami.
Prosím kompetentných o prešetrenie a vyriešenie problému. Mala by sa na túto prácu ešte sťahovať záruka.

Odpoveď

Dobrý deň,

vzniknutú situáciu na odstavnej ploche pred bytovým domom č. 2362 sme zaevidovali. Tento problém vznikol zo sadnutia podložia po vybudovaní vodovodnej prípojky k novej bytovej výstavbe. Po dohode so zhotoviteľom stavby bolo prisľúbené, že oprava prebehne na prelome augusta/septembra 2023, počas realizácie spevnených plôch pri objekte.

Ing. Martin Ferianc
zástupca prednostu MsÚ Trebišov

25.07.2023 01:03 - Dada

Je jedna hodina ráno, chcem sa opýtať, aj keď asi nedostanem odpoveď, dokedy máme tolerovať to kvilenie z tábora. Pre nich neplatí nočný kľud? Je pracovný deň, ľudia sa chcú vyspať, okná sú otvorené. Treba im dať prácu, aby si aj oni v noci oddýchli. Celé leto je pre nás v okolí katastrofa toto počúvať.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestská polícia Trebišov má službu a hliadky v teréne v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod., cez víkend až do 24.00 hod., pokojne v uvedenej dobe kontaktujte MsP so svojou požiadavkou telefonicky na bezplatnej tel. linku 159. V neskorších hodinách, než uvádzame vyššie, sa s požiadavkou obráťte na OR PZ Trebišov na tel. číslo 158.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

14.07.2023 14:42 - Ing Cimbala V.

Podakovanie poslancovi M. DAVALOVI za promtne riesenie otazky osvetlenia na ul. Rolnickeho povstania.

09.06.2023 14:07 - Michaela

Rada by som sa opýtala, či mesto nemá v pláne urobiť vyhradené parkovisko pri Mš Komenského. Pri škôlke je len 5 parkovacích miest, ktoré sú ráno nonstop obsadené dôchodcami nakupujúcimi v Kauflande, a my rodičia s malými deťmi potom nemáme kde parkovať. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň

parkovacie miesta na východnej strane Komenského ulice, pred materskou školou, sú vyhradené pre potreby materskej školy a rodičov, ktorých deti navštevujú toto predškolské zariadenie.

odd. výstavby a majetku MsÚ

19.06.2023 10:19 - Božena Ciberejová

Dobrý deň,

mám otázku ohľadom povolenia na výrub drevín :

Bývam na ulici SNP, pred domom - bližšie špecifikujem - medzi chodníkom a cestou, t.j. na pozemku, ktorého už nie som vlastníčkou, je vyschnutá vysoká breza. Z dôvodu ochrany zdravia ľudí a majetku - nakoľko strom padajúcimi konármi ohrozuje okoloidúcich, autá, el.vedenie... - moja otázka znie -

"Ja, ako nevlastník daného pozemku, kde sa ten vyschnutý strom nachádza, mám žiadať o povolenie na výrub dreviny a zaplatiť poplatok 10 eur a dokladovať požadované náležitosti, ktoré máte uvedené v žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny ?"

- údajmi o pozemku, na ktorom drevina rastie - k.ú, p.č., druh pozemku - nakoľko sa jedná o cudzí pozemok nedisponujem.
- je potrebné žiadosť doručiť osobne ? - ev. elektronicky ?

Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň

vyschnutý strom na pozemku mesta Trebišov na Ul. SNP evidujeme, v najbližšom čase bude odstránený pracovníkmi TS Trebišov.

mesto Trebišov

09.06.2023 15:16 - Oľga Wurschnerová

Dobrý deň, chcem sa poďakovať za opravu zámku stojiska za Komenského 1682. Zároveň by som rada poprosila ešte o dôkladné vypratanie, odstránenie odpadkov zo všetkých zastrčených dier, vyčistenie stojiska od výkalov a dezinfekciu. Ďakujem.

22.05.2023 10:30 - Marianna Homindová

Dobrý deň,
Na Varichovskej ulici dlhodobo parkujú vozidla TIR. Prosím o stanovisko mestskej polície k tejto skutočnosti.

Odpoveď

Dobrý deň,

parkovanie vozidiel s dĺžkou nad 5 metrov je v čase od 20.00 do 06.00 hod. stanovené VZN mesta na záchytných parkoviskách, kde jedno z nich je parkovisko pri zimnom štadióne, t. j. na Varichovskej ulici. V prípade porušenia, oznámte svoje zistenia na bezplatnom telef. čísle 159. Vozidlá TIR majú dodržiavať ustanovenia zákonov a vyhlášok, čo im umožňuje parkovanie vozidiel v mieste bydliska vodiča.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

17.05.2023 18:13 - Jan Hocko

Dobry den,uz viac krat som spozoroval,ze nadi romsky spoluobcania maju cip od kontajneroveho stojiska a vojdu dnu a vyberaju odpad,ktory nasledne rozhadzu po celej ulici,ako sa k takemu cipu dostanu? Je mozne ze im ho niekto dal z tech.sluzieb?Neviem si to inac vysvetlit,kedze som bol svedkom,ze si kontajnerove stojisko otvorili na Komenskeho ulici cipom.

Odpoveď

Dobrý deň, Technické služby mesta Trebišov nemajú vedomosť o tom, žeby nejakému rómskemu občanovi odovzdali čip ku kontajnerovým stojiskám. Ďakujeme Vám za podnet a v prípade, že v budúcnosti zaznamenáte takú situáciu, bezprostredne kontaktujte mestskú políciu na tel. č. 159, aby osoba podala vysvetlenie odkliať má čip k stojisku.


Mgr. Marek Horovský
vedúci strediska odpadového hospodárstva TS mesta

15.05.2023 13:32 - Igor

Dobrý deň
Neuvažovalo mesto o vybudovaní multifunkčného ihriska na sídlisku sever? Je tu kopa detí, ktoré každý deň hrajú futbal, na úzkom chodníku hokej. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto uvažuje s celkovou rekonštrukciou vnútroblokov na sídlisku Sever, v rámci ktorej plánujeme aj vybudovanie multifunkčného ihriska. Samospráva sa zapojila do výzvy, kde sme mali úspešne vypracovanú žiadosť, avšak dotácia nebola mestu poskytnutá z dôvodu nedostatočnej finančnej alokácie výzvy (krátenie a presun finančných prostriedkov riadiacim orgánom na iné účely). Mesto Trebišov pozorne sleduje vyhlásené a plánované výzvy a v prípade vhodnej príležitosti sa bude opätovne uchádzať o nenávratný finančný príspevok na komplexnú rekonštrukciu vnútroblokov.

Ing. Jozef Ferjo
referent pre regionálny rozvoj, odd. výstavby

06.05.2023 10:08 - Juraj Štofanik

Dobrý deň. Chcem sa spýtať kedy a či sa plánuje rekonštrukcia chodníka na Dobrovoľníckej ulici. Jedna strana ulice už bola rekonštruovaná pred niekoľkými rokmi a už ten chodník sa rozpadáva.

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto má spracovaný prehľad poškodených chodníkov, zamerané ich plochy a spracované predpokladané náklady na ich opravy. Chodník na Dobrovoľníckej ulici je aj podľa našich poznatkov v nevyhovujúcom stave, vyžaduje opravu celej plochy a je zaradený do predmetného zoznamu.

Požiadavky na opravy mestských komunikácií presahujú finančné možnosti mesta. Samospráva má rozpracované projekty na rekonštrukciu chodníkov aj z Plánu obnovy. O tom, ktoré chodníky sa budú opravovať v aktuálnom roku rozhodne mestské zastupiteľstvo.

---
Ing. Ferdinand Fucsko
referent odd. výstavby

© 2024 MESTO TREBIŠOV