Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Ing. Ján Zámborský, 12.04.2022 13:55

Nie je v povinnostiach mesta aj odchyt túlavých psov? Otázka: kto a kedy v meste Trebišov vykoná odchyt túlajúcich sa psov - noc čo noc na J. Jesenského?

Odpoveď

Dobrý deň,

v uplynulom roku príslušníci MsP Trebišov kontrolovali dodržiavanie povinností držiteľov psov, vyplývajúcich zo zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ako aj VZN č. 128/2013 o podmienkach držania psov na území mesta Trebišov.
MsP sa zamerala najmä na kontrolu zákazu voľného pohybu psov, preukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou, vodenie psa bez vôdzky, povinnosti odstraňovania výkalov, ktoré psi spôsobili. Počas hliadok príslušníci MsP Trebišov pravidelne vykonávali kontroly hlavne na detských ihriskách a pieskoviskách, v areáloch škôl a školských zariadeniach a na ďalších miestach, kde je vstup so psom zakázaný.

Pretrvávajúcim problémom mesta je však zvýšený počet voľne sa pohybujúcich psov v rómskej osade. Dôvodom je ich nekontrolované množenie a hlavne nezodpovední obyvatelia v tejto lokalite, ktorí sa o zvieratá nedokážu adekvátne postarať a tak ich nechajú túlať sa voľne po uliciach. Tieto psy nie sú evidované, čipované, veterinárne ošetrované ani očkované.

Podľa § 22, ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce. Odchytené túlavé psy následne od MsP preberá občianske združenie Pomoc psíkom na Východnom Slovensku so sídlom vo Veľkých Kapušanoch, ktoré má s mestom Trebišov na túto činnosť uzatvorenú zmluvu.

V roku 2021 bolo na území mesta Trebišov odchytených celkovo 94 túlavých psov, prevažne v rómskej osade a jej bezprostrednom okolí. Počas roka 2021 boli vykonané 2 plánované odchyty v celkovom počte 65 túlavých psov priamo v rómskej osade. Odchytené zvieratá boli prevezené do Veľkých Kapušian, kde boli veterinárne ošetrené a čipované. Za uplynulý rok boli namiesto štyroch plánovaných hromadných odchytov psov vykonané iba dva, a to z dôvodu opakovaného zavedenia núdzového stavu pre koronavírus. Súčasne plánované termíny odchytov zvierat boli priebežne prehodnocované podľa kapacitných možností občianskeho združenia Pomoc psíkom na Východnom Slovensku Veľké Kapušany a aktuálneho vývoja pandemickej situácie.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

Martinko, 04.05.2022 08:13

Dobrý deň.Kde by som zistil cenu mestských pozemkov na dlhodobý prenájom?

Odpoveď

Dobrý deň,

prenájom mestského majetku upravuje Článok 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktoré nájdete na https://www.trebisov.sk/interne-predpisy .

Ing. Peter Duč
zástupca primátora

Peter Takáč, 06.02.2022 10:52

Dobrý deň. Na čerpacích staniciach Slovnaft a Shell som si všimol vo večerných a nočných hodinách väčší počet peších návštevníkov. Uvažuje mesto vybudovať chodníky pre peších, ktoré by zabezpečili bezpečný pohyb chodcov ku spomínaným objektom?

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov pripravuje pre nadchádzajúce obdobie projektovo aj finančne náročnú rekonštrukciu chodníkov a komunikácií na sídliskách a v lokalitách s rodinnými domami, t. j. v miestach koncentrácie obyvateľov a sústredenia dopravy.
V blízkej budúcnosti nie je v pláne výstavba nových dlhých chodníkov v lokalitách mimo, resp. na okraji trvalo obývaného územia.

Ing. arch. Alexander Bugala
odd. VaM MsÚ Trebišov

Leškanič Jaroslav, 12.05.2022 14:35

Dobrý deň prajem, rád by som sa opýtal odboru výstavby, prečo naplánovali stavbu dvoch kruhových objazdov súčastne. A či sa skúsili autom presúvať počas dňa. Lebo celé mesto je upchaté len preto, že niekto nepoužíva rozum.
Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň, pán Leškanič.

aj odboru výstavby je jasné, že výstavba dvoch kruhových križovatiek naraz spôsobuje dopravné komplikácie. A áno, presúvame sa po Trebišove autom počas dňa.
Diskutovali sme s dopravnými inžiniermi, projektantmi dopravných stavieb a dopravnými odborníkmi z polície SR dlho pred začatím stavieb. Dospeli sme takmer k všeobecnej zhode s odborníkmi, že výstavba kruhových križovatiek postupne, po jednej, vyvolá tie iste dopravné komplikácie - len budú trvať dvakrát dlhšie.

Práve štúdie dočasného dopravného značenia a s nimi spojená diskusia o riešení obchádzkových trás preukázali, že vďaka špecifickému usporiadaniu hlavnej dopravnej siete Trebišova je možná a zvládnuteľná súčasná výstavba kruhových križovatiek.
Mesto od začiatku upozorňovalo na nevyhnutné obmedzenia a komplikácie a prosilo svojich občanov o porozumenie a trpezlivosť.

Ing. arch. Alexander Bugala
odd. VaM MsÚ Trebišov

Jarmila Harmanová, 05.05.2022 13:22

Dobrý deň prajem. Chcela by som sa opýtať, či sa vývoz komun.odpadu na Ul. Botová nedá riešiť v neskorších hodinách, ako ráno o 4-5h? Problém je, že nevieme ani presnú hodinu, tým pádom všetci vyberáme odpad pred RD už podvečer. Ráno som nútená zbierať po celej ulici dámske hygienické potreby atď! Lebo nám každé 2 týž neprispôsobivý občania rozhadzujú smetie z nádob po celej ulici v nočných hodinách!!! Ak by chodili v neskorších hodinách vyvážať odpad, tak by sme smetie dali pred RD ráno a odsledovali to. V nočných hodinách to nie je možné.
Ďalší problém nastal, že neprispôsobivý občania nám začali kradnúť celé červené smetné sáčky s plechovakmi a konzervami!!! Neviem kde nechali zvyšný odpad aj so sáčkom!!! Začína to byť neúnosné, nemienim prehľadávať okolie ulíc a hľadať ukradnutý odpad. Tak možno bude potrebné občas poslať upratovaciu čatu po vývoze smetí, ja za nimi odmietam upratovať. Svoje si plním, dane platím, odpad separujem..

Odpoveď

Dobrý deň,

časť reakcie na otázku:

MsP každé ráno kontroluje lokality vývozu odpadu podľa rozpisu tak, aby nedochádzalo k rozhadzovaniu a ku krádežiam komunálneho a triedeného odpadu. Áno, triedený odpad, ako sú plechovky a pet fľaše rómski spoluobčania odcudzia a následne nosia do výkupu, keďže ich vedia speňažiť. Vo Vašej lokalite zvýšime hliadkovú činnosť MsP v deň vývozu t. j. vo štvrtok. Odporúčanie MsP je, aby ste kuka-nádoby s komunálnym odpadom vynášali na ulicu na vývoz až ráno v deň vývozu do 07.00 hod. Vtedy vieme odpad ustrážiť pred rozhadzovaním, lebo v nočných hodinách, po 22.00 hod., príslušníci MsP nehliadkujú.


Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

obyvateľka, 12.05.2022 11:19

Neviem, ktorá dobrá duša dala opraviť výtlk pri výjazde od CZŠ Gorkého tak, že ho zasypala kamením. Autá vychádzajúce od školy, ak musia zastať,tak je to presne na tejto " kope kamenia" z ktorej sa potom musia aj pohnúť. A to je zážitok pre vodičov aj chodcov. Je otázka času, kedy kameň ktorý vyletí z pod kolies zraní dieťa, či keď tam nabehne cyklista.

Odpoveď

Dobrý deň,

v súčasnosti je výtlk po poruche na vodovodnej sieti podbetónovaný. Samotnej realizácii predchádza štrkový zásyp, ktorý je potrebné nechať aj voľne uležať vo výkope. Následne sa zrealizuje "podbetonávka" krycej vrstvy vozovky. Keďže technológia betonáže má svoj proces tuhnutia a tvrdnutia, nie je možné okamžite aplikovať vrstvu asfaltu. Aplikovaná bude po nadobudnutí pevnostných vlastností betónu.
Za práce zodpovedá správca vodovodnej siete, t. j. Východoslovenská vodárenská spoločnosť (závod Trebišov).

Ing. Martin Ferianc
referent pre výstavbu, MsÚ

Ing. Miloš Vincler, 17.04.2022 09:55

Dobrý deň, chcem sa opýtať,
1. dokedy bude znemožnený prechod a vjazd k nehnuteľnosti na Varichovská č. 27?
2. kedy sa komunikácia i chodníky uvedú do pôvodného stavu, tak aby umožnil priechod na invalidnom vozíku?
Tento stav po rozkopani je dlhodobý na celej ulici a kompetentní ho prehliadajú!

Odpoveď

Dobrý deň,

1. v súčasnosti sú vjazdy k rodinným domom na Varichovskej ul. prejazdné, je uskutočnený prvotný zásyp ryhy, do ktorej bolo uložené nové elektrické vedenie. Nasledujúcim technologickým postupom samotnej rozkopávky bude zhrnutie časti zásypu, podbetónovanie vykopanej ryhy s následným vyhotovením krycej vrstvy vo forme asfaltu.

2. Danú situáciu na sídlisku Sever evidujeme, ma rekonštrukciu NN vedenia a výmenu betónových stĺpov bolo vydané právoplatné rozhodnutie. Práce by mali byť ukončené do konca mesiaca máj 2022.

V najbližších dňoch, podľa informácií zhotoviteľa, dôjde opätovne k zvýšeniu frekvencie dokončovacích prác (vyššie spomínaných činností), preto Vás žiadame o trpezlivosť pri prebiehajúcej rekonštrukcii NN vedenia, ktoré je v správe spoločnosti VSD.

Ing. Martin Ferianc
referent pre výstavbu, MsÚ

Vk, 08.04.2022 22:08

Dobrý deň, na severe pozdĺž od školy po park sú vysádzané ihličnany,či leto, či zima, odpadávajú, až priam znepríjemňujú život, nedá sa nechať dieťa spať vonku v kočíku na dvore, nemôžeme grilovať, nemôžeme mať bazén, pieskovisko, všade máme ihlicie. Otvorím dvere, hneď máme ihlicie aj v posteli. Ihličnany máme aj na dvore, aj pred plotom.
Prosím vás, dá sa s tým niečo robiť? Nepomáha odrezať pár vetvičiek, namiesto tých stromov by sa nedalo vysadiť niečo menej nepríjemné? Listnaty strom, alebo kríky.

Odpoveď

Dobrý deň,

ide o prirodzený jav, aj u vždyzelených ihličnatých drevín dochádza k opadaniu a postupnej obmene ihličia. Stromy sú na danej ulici dôležitým zdrojom tieňa v letných horúčavách.
So žiadosťou na prípadný (opodstatnený) orez alebo výrub prosím kontaktujte mestský úrad, oddelenie výstavby a majetku - ochrana životného prostredia (Ing. Elek).

TS mesta Trebišov

Peter Takáč, 28.03.2022 18:08

Dobrý deň.
Prosím o odstránenie príčin znečisťovania zelených pásov, cesty, chodníka a dvorov na ulici Stavebná 43. Ide o nadmerné opadávanie ihličia z troch borovíc, ktoré rastú v zelenom páse pred domom na Stavebnej ulici č.43.

Odpoveď

Dobrý deň,

ide o prirodzený jav, aj u vždyzelených ihličnatých drevín dochádza k opadaniu a postupnej obmene ihličia. Predmetné borovice sú v dobrom zdravotnom stave a sadovnícky hodnotné.
So žiadosťou na prípadný (opodstatnený) orez alebo výrub, prosím, kontaktujte mestský úrad, oddelenie výstavby a majetku - ochrana životného prostredia (Ing. Elek)

TS mesta Trebišov

Michal Bumbera, 12.04.2022 18:14

Dobrý deň, chcem sa spýtať či mestský park v Trebišove je v nejakom stupni ochrany. vďaka za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

na Mestský park v Trebišove sa vzťahuje I. stupeň ochrany, je však potrebné dodržiavať ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny uvedených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Ing. Marek Elek
referent pre životné prostredie

Stefania Bodikova, 06.04.2022 15:20

Dobrý deň. Prosím zrezat vysoký úplne suchy ihličnatý strom pri bytovke 1449/26 na ulici Kpt. Nálepku,Trebišov pretože je od polovice stromu viditeľné prasknutý a je otázkou času, kedy pri silnom vetre sa prelomi a spadne. ĎAKUJEM

Mgr Mgr. BODIKOVA

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Výrub suchého stromu zrealizovali TS mesta Trebišov dňa 13.4.2022.

TS mesta Trebišov

Lukas Peter, 29.03.2022 19:02

Dobry den
Chcem sa opytat, ak je niekto (osoba) odhlasena z trvaleho bydliska v TV a ma tam iba prechodne bydlisko a vobec sa tam nezdrzuje pocas celeho roku, ci musi platit 30e za smeti???!!!
Ak si plati uz v danej krajine, kde zije???
Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

podľa § 77 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatok ten poplatník, ktorým je:

(2) a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“).

Ak sa poplatník zdržiava v zdaňovacom období v zahraničí, môže si uplatniť zníženie/odpustenie poplatku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 173/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Mgr. Erika Oprysková
referentka pre miestne dane

Stefania Bodikova, 07.04.2022 14:13

Dobrý deň. Poprosím zrezat vysoký ihličnatý strom, ktory je úplne suchý a prasknutý pozdĺž celého kmeňa až ku korune stromu a je otázkou času, kedy sa zlomí. Nachádza sa v blízkosti bytovky na Kpt. Nálepku 1449 /26, kde sa hrajú deti. ĎAKUJEM

Mgr.Mgr. Bodikova

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Výrub suchého stromu zrealizovali TS mesta Trebišov dňa 13.4.2022.

TS mesta Trebišov

Z.U., 05.04.2022 10:41

Dobrý den.Dalo by sa na ulici Kutnohorská pri detskom ihrisku zabezpečit odpadkový kos na odpadky pre ľudí ktorý navštevuju detské ihrisko? Ešte by sa tam zišlo niekoľko nových lavičiek.To detské ihrisko patrí medzi jedno z najnavštevovanejších je možné tam ešte pre deti niečo urobiť?

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta Trebišov doplnia mestský mobiliár pri detskom ihrisku na Kutnohorskej ul.

Na určenie osadenia jednotlivých prvkov
kontaktujte zamestnanca TS mesta Trebišov: Mgr. Mário Fazekaš, 0907 182 850

Erika Mamczurová, 28.03.2022 17:26

Dobry den, chcela by som sa opytat, ze kam sa podela budka z autobusovej zastavky na ul. M.R.Stefanika pri potravinach Adriana. Ked bude prsat, akoze kde sa treba schovat? Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

autobusová zastávka na Ul. M.R. Štefánika bola demontovaná z dôvodu poruchy vodovodného potrubia priamo pod zastávkou. Konštrukcia bude opätovne osadená po betonáži povrchu a uložení zámkovej dlažby v čo najkratšom čase.

TS mesta Trebišov

D. H, 27.03.2022 21:41

Dobrý deň, rada by som poznamenala neporiadok pred bytovkou 2137 na Komenského ulici. Myslím si, že je dosť aktivačných pracovníkov, čo by mohli pozametať lístie, ktoré tu je opadané ešte asi od jesene. A ešte by som chcela dodať, že medzi bytovkou 2137 a 2136 vzadu, smerom na sídlisko dole je vedľa schodov dosť veľká diera ( je tam asi nejaká prikrytá šachta, ale kryt ju nepokryje celú ). Človek pri nepozornosti si tam môže zlomiť nohu alebo tam spadne aj menší pes.Ďakujem, snáď to poriešite.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta Trebišov najskôr len provizórne upravili betónový kryt šachty. Nový betónový kryt osadili v 16. kalendárnom týždni.

TS mesta Trebišov

Stanislav Nagy, 02.03.2022 14:29

Dobrý deň prajem žiadam vás už druhýkrát o orez konárov líp na Kpt.Nalepku konáre nám padajú na autá aj hlavy, ďalej pri kontajneroch nesvieti svetlo ďakujem za dúfam skorú odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

pri miestnej obhliadke, za účasti referentky pre ochranu ŽP a pracovníka ŠOP SR Správa CHKO Latorica, bolo zistené, že lipy boli v nedávnej minulosti radikálne zmladené a nepredstavujú bezprostredné riziko ohrozenia zdravia a majetku. Bude odstránený len suchý konár z koruny blízkeho orecha.

Technické služby mesta Trebišov

Marián Manasil, 08.04.2022 20:22

Dobrý večer...Kedy sa začnú opravovať výtlky na ul Družstevnej?

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta Trebišov začínajú s opravou výtlkov na Družstevnej pondelok 11.4.2022.

TS mesta Trebišov

L.M, 22.03.2022 09:20

chcem sa opitat ci sa nebude realizovat osvetlenie na mileneckej v Parku

Odpoveď

Dobrý deň,

realizácia osvetlenia na tzv. mileneckej uličke v parku nie je v najbližšom období plánovaná.

TS mesta Trebišov

Gočíková, 03.07.2021 11:54

Dobrý deň,chcem sa opýtať,či pribudnú do Mičurinky nové kone ku kobylke keďže zostala sama po tom čo ostatné kone uhynuli na otravu? Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov má záujem zriadiť jazdecký krúžok v spolupráci s CVČ Trebišov. V prípade, že bude zabezpečený tréner koní a jazdcov a špecializovaný ošetrovateľ koní, bude rozšírený aj chov koní v Hospodárskom stredisku TS (Mičurinke).

TS mesta Trebišov

Andrea Hatalovská, 21.03.2022 08:25

Dobrý deň,
Poprosím o odstránenie veľkej diery na chodníku pred rodinným domom na ulici Gorkého 44. V daždivom počasí voda špliecha na fasádu, čím je neustále mokrá a špinavá. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

poškodenia chodníkovej časti na Gorkého ul. odstránia pracovníci Technických služieb mesta Trebišov v prvej polovici 13. kalendárneho týždňa.

Technické služby mesta Trebišov

P.P, 14.03.2022 13:02

Dobry den. Mohli by ste vycistit a nejako zabezpecit tu "šachtu" na Zaborskeho oproti KLEINU? Je zahadzana odpadkami a odkryta

Odpoveď

Dobrý deň,

Technické Služby mesta Trebišov zabezpečia odstránenie odpadkov a následne vyhotovia betónový poklop na uzavretie šachty.

Technické služby mesta

K.J., 03.03.2022 09:48

Kto kontroluje v Trebišove parkovanie na chodníkoch?

Odpoveď

Dobrý deň,

parkovanie na chodníkoch kontrolujú, v zmysle zákona č.8/2009 o cestnej premávke v platnom znení, príslušníci policajného zboru a príslušníci mestskej polície. V prípade, že disponujete konkrétnym podozrením z porušenia zákona volajte, prosím, tel. č.: 158 alebo 159.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

Ing. Fečková A., 18.02.2022 18:11

Dobrý deň prajem,

rada by som sa opýtala, mohlo by mesto opraviť tú obrovskú dieru na ulici Petrovovej na Paričove? To už nie je diera to je kráter kde treba nápravu rozbiť.

Ďakujem za odpoveď
Fečková

Odpoveď

Dobrý deň,

opravu poškodenej časti cesty na Petrovovej ul. vykonajú pracovníci Technických služieb mesta Trebišov počas 9. kalendárneho týždňa.

TS mesta Trebišov

Martin, 11.02.2022 18:32

Dobrý deň
Chcem sa opýtať koľko by stálo značka na parkovanie "vyhradené parkovisko" pre moje auto na sídlisku.

Odpoveď

Dobrý deň,

podľa VZN 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách je možné parkovacie miesto vyhradiť na verejných parkoviskách, parkovacích pruhoch a parkovacích pásoch a to pre:

a) vozidlo s parkovacím preukazom, ktorého majiteľom je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a to len v mieste jej trvalého bydliska; ak individuálnu prepravu zabezpečuje priamy rodinný príslušník (manžel, manželka, syn, dcéra, matka alebo otec), musí mať trvalé bydlisko totožné s prepravovanou osobou,

b) potreby fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie a právnickej osoby; takejto osobe na verejných parkoviskách možno vyhradiť najviac 3 parkovacie miesta a to len pri nehnuteľnosti, v ktorej má sídlo alebo prevádzkareň; parkovacie miesto sa vyhradzuje najdlhšie do konca kalendárneho roka.

Za vyhradené parkovacie miesto na trvalé parkovanie podľa písm. b) sa platí miestna daň za užívanie verejného priestranstva podľa všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach.

S pozdravom

Ing. Veronika Gánovská
Referent pre stavebný úrad

Monika, 11.02.2022 21:30

Preco neriesite ze na ulici L.Podjavorinskej 2120/3 kazdy vecer ista partia romov s palicami vyberaju smetie a neskutocny bordel tam je ako tie klietky nejako aj tak sa nefunguju vynasli sa a tam ich nie je vidno lebo ani lampa tam nie je a pritom sa stanica preraba aspon policajne hliadky by ich mohli plasit

Odpoveď

Dobrý deň,

na Ulici Ľ. Podjavorinskej, na kontajnerovom stojisku, ktoré prislúcha bytovým domom 2120/3, 2121/5 a 2122/7, je namontovaný čip na uzamykanie a zároveň je, v pravidelných intervaloch, monitorované mestskou políciou. Policajti, ktorí sú vo výkone služby, majú v danej lokalite písané aj stále kontrolné body. Z uvedeného sídliska sme nezaznamenali žiaden hovor na čísle 159 vo veci problematiky "kontajnerizmu". Preto vás žiadame, aby ste kontaktovali bezplatnú linku bezodkladne, keď sa pred vašim bytovým domom deje protiprávne konanie.

Patrik Slivka
zástupca náčelníka MsP Trebišov

Michal Bumbera, 04.02.2022 11:57

Dobry den, chcem sa opytat preco je mestska plavaren zatvorena, ked su tieto zariadnenia bezne otvorene v OP rezime?
Viete mi dat do odpovede info, kedy bude plavaren otvorena?

Odpoveď

Dobrý deň,

vzhľadom na výšku fixných nákladov, vynakladaných na plnú prevádzku mestskej plavárne, je prevádzkovanie v režime OP ekonomicky nerentabilné. Prevádzku plavárne plánuje mesto Trebišov v spolupráci s Technickými službami mesta Trebišov obnoviť až keď protiepidemiologické opatrenia umožnia prevádzku takýchto zariadení v režime OTP, prípadne režime základ.

Ing. Peter Duč
zástupca primátora

Ing. Ján Seman, 02.02.2022 11:00

Mesto stavia nájomné byty na sídlisku Juh - nové dva bytovky. Stavebné povolenie na stavebnú časť vydalo obec Vojčice. Toto je možné prečítať z tabule na fotogalérii na web stránke mesta.
Chcem poprosiť o informáciu : V prípade, že sa rozhodnem postaviť nejakú nehnuteľnosť v Trebišove, môžem požiadať aj ja o vydanie stavebného povolenia obec Vojčice ? Ďakujem Ing. Janko Seman, Trebišov

Odpoveď

Dobrý deň,

v zmysle § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a je zároveň stavebníkom, Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky určí, ktorý stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Pre výstavbu nájomných bytov, kde stavebníkom je Mesto Trebišov, určil stavebný úrad Obec Vojčice.
Vo Vašom prípade, ak chcete postaviť nehnuteľnosť v katastrálnom území Trebišov, musíte požiadať o vydanie stavebného povolenia Mesto Trebišov.


Ing. Oľga Kačinetzová
referentka pre stavebný úrad

Martin, 06.01.2022 20:39

preco nedokoncite cestu na Novy Majer preboha len po letisko za letiskom ziju ludia mame auta nie kone

Odpoveď

Dobrý deň

pozemky, na ktorých sa nachádzajú prístupové komunikácie smerom na lokalitu Nový Majer, nie sú vlastníctvom mesta Trebišov, ale patria štátu, resp. Košickému samosprávnemu kraju. Prostredníctvom tejto inštitúcie bola realizovaná doterajšia oprava komunikácie. S uvedeným podnetom je potrebné kontaktovať vyšší územný celok.

odd. výstavby a majetku MsÚ

Bozena Novakova, 30.12.2021 18:14

Dobry vecer ,na ulici Komenskeho 2137/43 vchod z dvora od skolky nam nesvieti poulicna lampa to su male lampy veduce pozdlz celej vyvysenej ulicky,vecer nevidime odomknut vchod.dakujeme a prajeme Stastny Novy rok 2022

Odpoveď

Dobrý deň,
poruchu odstránili pracovníci technických služieb začiatkom januára 2022

TS mesta Trebišov