Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Rudolf telepovsky, 30.12.2021 16:26

Preco na ulici 29.augusta pri dome c.15 pernamentne nefunguje poulicne osvetlenie?

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha bola odstránená pracovníkmi technických služieb dňa 4.1.2022.


TS mesta Trebišov

Maria, 27.12.2021 08:16

Neuvažuje mesto, po vzore napr. Košíc o znížení poplatku za odpad pre tzp na polovicu?

Odpoveď

Dobrý deň,

dňa 01.01.2022 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 173/2021, ktoré nerieši zníženie poplatku za komunálny odpad pre držiteľov preukazu ZŤP.
Zároveň Vám uvádzame, že v Článku 3, bod 3.2. predmetného VZN je uvedené:
d) pri predložení preukazu ZŤP a ZŤP so sprievodcom a zároveň pri predložení potvrdenia o odkázanosti používania inkontinenčných pomôcok je možné požiadať v IBV o 1 ks zbernej nádoby navyše bezodplatne.

odd. finančné, MsÚ Trebišov

ANNA HTRANOVA, 16.12.2021 10:00

PROSIM OREZAT SUCHE KONARE NA IHRISKU ZIMNA PRI BYTOVKE 1641, ABY NEDOSLO K URAZU - IHLICNATY STROM JE NAKLONENY NA GASTAN STALE VIAC PO VETRE. NA IHRISKU JE BLATO, VODA A LISTIE ZNECISTUJE CELE OKOLE AJ DO VCHODU BYTOVIEK.IDE ZIMA A KED NAPADA SNECH CHCEME ,ABY DETI SI MOHLI STAVAT SNEHULIAKA . DAKUJEM

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe terénnej obhliadky bude orez suchých konárov stromov zrealizovaný Technickými službami mesta Trebišov v mesiaci marec 2022.

odd. výstavby a majetku MsÚ

Anton Dula, 11.11.2021 18:37

Konáre neúmerne zasahujú na susediaci súkromný pozemok. Každoročné hrabanie a zber lístia ma už nebaví. Je možné ich orezať ?
Vlastník pozemku a stromu /Mesto Trebišov/ sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv... citát zo zákona.
ul. Slovenská medzi ulicami Kalinčiakova a Šafárikova

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe terénnej obhliadky bude orez konárov stromov presahujúcich za oplotenie súkromného pozemku zrealizovaný Technickými službami mesta Trebišov v mesiaci marec 2022.

Ing. Eva Bučková
referent pre ochranu životného prostredia, MsÚ

Bc.Michal Kucík, 04.11.2021 06:44

Dobry den.Uz je mi to trapne stale sa k tomu vracat,ale budem ti robit dovtedy kym nedojde k naprave.Chcem sa spytat kompetentnych preco zase nesvieti verejne isvetlenie.A to nielen sidlisko sever ale uz aj ulica komenskeho.Je nemyslitelne aby ludia ktori dochadzaju na smeny si v 21. storoci svietili na cestu s lucernami.
Ak nedojde k naprave alebo ak zase nachvilu zapnete a zase vypnete verejne osvetlenie tak to zacneme riesit na vyssich miestach.
Za pochopenie vopred dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

evidujeme potrebu riešenia tejto problematiky. Na mestskom úrade sa ňou aktívne zaoberáme, prezentujeme aktuálny stav:

- kompletná výmena celého verejného osvetlenia a v jednej etape nie je nateraz, za súčasných podmienok mesta Trebišov, možná a zjavne nie je v možnostiach ani iných miest na Slovensku,
- pri stanovení priorít mesto vychádza z posúdenia technického stavu a opotrebovanosti jednotlivých úsekov VO,
- mesto pripravilo a zároveň realizuje audit súčasného stavu VO, vrátane návrhu etapizácie jeho rekonštrukcie.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ

Peter Varjassy, 17.12.2021 15:14

... budete ešte obnovovať čiary na parkoviskach na sidlisku Sever, na Ternavskej ul. pred bytovym domom 2239 / 11, 13, 15 a 17 ? Za Vašu odpoveď Vam ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

vodorovné dopravné značenie na Ternavskej ul. obnovia pracovníci Technických služieb mesta Trebišov v jarných mesiacoch 2022.

Technické služby mesta Trebišov

Róbert Baláž, 09.11.2021 19:30

chcel by som vedieť čo je pravda na zámere vybudovať v bývalom areáLY MASOPRIEMYSLU MEDZI FRUCONA A mILHOSTOV OBYTNÚ ZÓNU PRE 2000 ľudí z kompletnou občianskou vybavenosťou a ći bola realizovaná zmena územneho plánu v danej lokalite a či je mesto angažované v romto zámere ďakujem za odpoved

Odpoveď

Dobrý deň,

na Vašu otázku Vám zasielame nasledovnú reakciu k danej problematike:

1, Bývalý areál Mäsopriemyslu sa nachádza v katastrálnom území Milhostov. Mesto Trebišov nie je vlastníkom pozemkov v areáli, v susedstve vlastní jeden pozemok reg.E KN o výmere cca 600 m2. Rozhodujúca časť areálu (o výmere cca 60 000 m2 ) je vo vlastníctve fyzickej osoby.

2, Bývalý areál Mäsopriemyslu je dlhodobo nevyužitá plocha. V zmysle územného plánu mesta Trebišov (ÚPN, schválený v roku 2011) je lokalita funkčne určená ako plocha priemyselnej, stavebnej výroby, skladového hospodárstva, určená na prestavbu a obnovu.

Vlastník pozemkov podal návrh na zmenu územného plánu, spočívajúci v zmene funkčného využitia lokality na plochu zmiešaného územia bývania a vybavenosti, Mestské zastupiteľstvo Trebišov schválilo obstaranie zmeny a doplnku ÚPN.
V súčasnosti je návrh ZaD č. 7 ÚPN (zmena a doplnok č. 7 územného plánu) v štádiu prerokovania spracovaného návrhu, pokiaľ návrh prejde pripomienkami oprávnených orgánov, organizácií a verejnosti, bude schválený MsZ v prvej polovici roka 2022.

3, Z definície zmiešaného územia bývania a vybavenosti vyplýva, že plocha bude využitá na výstavbu obytnej zóny s príslušnou vybavenosťou, avšak v štádiu územného plánovania nie je možné presne a záväzne určiť budúci počet obyvateľov.

Na základe projektových analógií a skúsenosti možno konštatovať, že dotknuté územie má kapacitu 1 800 - 2 100 obyvateľov až pri pomerne značnej hustote 300 - 350 obyvateľov na hektár.

Návrh regulatívov ZaD č.7 ÚPN predpokladá záväzný regulatív výšky zástavby 4+1 NP, preto považujeme za nepravdepodobné dosiahnutie nadpriemernej hustoty osídlenia.
Pokiaľ ide o občiansku vybavenosť - pojem "kompletná občianska vybavenosť" je široký a v podmienkach okresného mesta (kategórie 20 000 - 50 000 obyvateľov) obsiahly, preto nemožno v plánovanom obytnom súbore hovoriť o kompletnej občianskej vybavenosti. Z tohto hľadiska bude akýkoľvek plánovaný obytný súbor satelitom mesta Trebišov.

Na druhej strane kapacita územia vyžaduje a umožňuje plánovať a vybudovať okrem bývania aj základné funkcie pre obchod a zásobovanie, služby, vzdelávanie, rekreáciu a šport.

4, Mesto Trebišov nie je vlastníkom pozemkov, nepodieľa sa na príprave investície a nebude sa podieľať na jej výnosoch.
Mesto ako dotknutá obec, v zmysle zákona, bude sa vyjadrovať k projektovej dokumentácii a ako príslušný stavebný úrad bude viesť územné a stavebné konanie.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov

Daša Kasardová, 14.12.2021 06:35

Dobrý deň.Chcem vás poprosiť o kontrolu verejného osvetlenia na Ul.Cukrovarskej. Od včera večera nesvieti ani jedno svetlo.Zrejme došlo k nejakej poruche dôsledkom silného vetra.Ďakujem Kasardová

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha VO v uvedenej lokalite bola väčšieho rozsahu. Pracovníci Technických služieb mesta Trebišov ju odstránili v spolupráci s pracovníkmi VSD.

TS mesta Trebišov

Anna Kabalová, 03.11.2021 09:29

Dobrý deň.Chcela by som sa opýtať či by nebolo vhodné namontovať pri schodoch na cintorín, z ľavej strany zábradlie.Pomohlo by to najmä starším ľuďom alebo chodiacim s barlou/aj keď je tam bezbariérový prístup, ľudia si volia kratšiu cestu/. Zábradlie by som navrhovala namontovať aj pri schodoch za bytovkou Komenského 2137 /oproti vchodu asi 55/, kde sú veľmi úzke schodíky.
Za pochopenie ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet, ktorý je opodstatnený. Jeho realizáciou sa budeme zaoberať v čo najkratšom čase. Termín však závisí od ukončenia už prebiehajúcich stavebných prác, ktoré realizujú zamestnanci TS mesta, rovnako aj od vhodných poveternostných podmienok.

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb, TS mesta Trebišov

Antónia Andrašová, 07.12.2021 19:41

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o opravu verejného osvetlenia na ul.17.novembra. Nesvieti pred domom č.1271 a pred domom č.1561. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,
porucha bola odstránená pracovníkmi technických služieb ešte pred sviatkami (20.12.2021).

TS mesta Trebišov

Peter, 18.11.2021 19:58

Prosíme opraviť osvetlenie na ulici Strednej v Trebišove v mieste, kde sa križuje s ulicou Južnou. Svetlo tam nesvieti už dlhodobo.

Vďaka

Odpoveď

Dobrý deň,

uvedená porucha bola odstránená pracovníkmi technických služieb.

TS mesta Trebišov

Johana Havrilcakova, 10.09.2021 20:38

Dobry den chcem sa opytat ci planujete urobit chodnik ku plavarni smerom od ul.M.R.Stefanika a pri bytovom dome Skultetyho 2002/24.Dakujem za odpoved.

Odpoveď

Dobrý deň,

predmetný chodník na Školskej ulici, vrátane plochy pred bytovým domom 2002/24 na Škultétyho ul., je zahrnutý v pláne rekonštrukcie mestských komunikácií. Opravy mestských chodníkov bude samospráva realizovať v budúcom roku, po ukončení prestavby troch križovatiek na kruhové.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Vlado, 14.10.2021 19:39

Prečo 8.10.2021 nebolo zrealizované dopravné značenie parkoviska na sídlisku Sever ul. Ternavská 2245.

Odpoveď

Dobrý deň,

po zameraní parkovacích miest v uvedenej lokalite bolo zistené, že existujúca odstavná plocha nie je dostačujúca pre kolmé alebo šikmé státie vozidiel. Parkovisko je nutné predĺžiť zo severnej časti (posunutie obrubníkov so spevnením plochy polovegetačnými betónovými tvárnicami, cca. 40cm). Samostatná plocha parkoviska tak bude oddelená fyzicky od pozemnej komunikácie. Predĺženie parkovacej plochy naplánujú Technické služby mesta Trebišov na jarné mesiace 2022,s následným vyznačením vodorovného dopravného značenia.

Mgr. Mário Fazekaš
Technické služby mesta Trebišov

Jaroslav Artim, 13.10.2021 17:32

8.10.sa mali maľovať čiary na parkovanie na sídlisku,Sever',na,Ternavská ulici, parkovisko bolo vypratane,a čiary nikde, prečo? ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

po zameraní parkovacích miest v uvedenej lokalite bolo zistené, že existujúca odstavná plocha nie je dostačujúca pre kolmé alebo šikmé státie vozidiel. Parkovisko je nutné predĺžiť zo severnej časti (posunutie obrubníkov so spevnením plochy polovegetačnými betónovými tvárnicami, cca. 40cm). Samostatná plocha parkoviska tak bude oddelená fyzicky od pozemnej komunikácie. Predĺženie parkovacej plochy naplánujú Technické služby mesta Trebišov na jarné mesiace 2022,s následným vyznačením vodorovného dopravného značenia.

Mgr. Mário Fazekaš
Technické služby mesta Trebišov

Patrik, 05.10.2021 15:46

Dobrý deň, kedy sa začne oprava, resp. realizacia parkoviska na ul. Jána Husa 1803?

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto má na zriadenie parkoviska z polovegetačných panelov vypracovanú projektovú dokumentáciu a objednaný stavebný materiál. Práce budú realizované svojpomocne, vlastnými pracovníkmi, s využitím strojového zariadenia Technických služieb mesta. Predpokladaný termín realizácie prác je do konca roka 2021, závisí však od ukončenia už prebiehajúcich stavebných prác, ktoré títo pracovníci realizujú a tiež od vhodných poveternostných podmienok.


Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu, MsÚ

Silvia Girmanová, 07.10.2021 14:30

Dobry den.Zaciatkom septembra ste zverejnili oznam o volnom pravovnom mieste na poziciu vratnika na ZS Komenskeho 2 v Trebisove...manzel sa bol priamo riaditela skoly opytat ohladom tohoto pracovneho miesta a ten mu povedal ze o nicom nevie..teda ze nevie o tom zeby bola zo strany skoly takato poziadavka na pracovnu poziciu vratnika..ani zeby daval poziadavku na mesto ze hlada niekoho na nakuto poziciu..a tak sa pytam..mate uz dopredu niekoho na toto pracovne miesto?? Ked ani riaditel skoly o nicom nevie? Ci co to ma znamenat..co si o tom mam bezny uchadzac o zamestnanie mysliet..ze je to len divadielko pre verejmost a pracovne pozicie su uz dopredu obsadene?a umelo vytvorene? Dufam ze ste chopny poskytnut adekvatne stanovisko ohladom danej situacie...lebo ziadost a zivotopis podla vsetkeho posielal manzel aleze uuuplne zbytocne...dakujem za odpoved...

Odpoveď

Dobrý deň.

Tak, ako v prípade všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov, sme na základe písomnej požiadavky zo strany ZŠ Komenského 1962/8 Trebišov, doručenej mestu 6.9.2021, zverejnili na webovom sídle mesta Trebišov oznam o voľnom pracovnom mieste vrátnik - informátor na uvedenej základnej škole. Oznam bol zverejnený aj na webovom sídle ZŠ Komenského.
Keďže škola má právnu subjektivitu, vytvorenie pracovného miesta, výber kandidáta je v kompetencii školy a mesto do výberu žiadnym spôsobom nezasahuje.

Mgr. Danica Gajdošová
vedúca oddelenia školstva, MsÚ

Adriana, 28.09.2021 19:53

Dobry večer chcem sa opytat čo sa stava pri škôlke pri policii?Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

za areálom MŠ Pri Polícii prebieha rekonštrukcia ihriska na volejbal a nohejbal. Na tento účel bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 2.000 EUR z Nadácie EPH.
Zároveň bude priestor ihrísk zrevitalizovaný a doplnený o vonkajšie fitness prvky.

Ing. Jozef Ferjo
referent pre regionálny rozvoj, MsÚ

Michal Fedor, 02.09.2021 18:03

Dobrý deň chcem vedieť koľko dalo mesto Trebišov za vybudovanie jedného stojiska na TKO , ktorá firma to zrealizovala, kto vyhotovil projekt . Ďakujem .

Odpoveď

Dobrý deň,

všetky nové stojiská v meste realizovali Technické služby mesta Trebišov v spolupráci s Cirkevnou strednou odbornou školou služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove. Výstavba pozostávala z dvoch častí. Základ pod stojisko zhotovili technické služby v hodnote cca 700 € a samotné oplotenie zhotovila, podľa návrhu technických služieb, škola v rámci duálneho vzdelávania v hodnote 2803 €.

TS mesta Trebišov

Zuzana, 28.09.2021 19:55

Dobrý deň, pred vchodom 79 bytovky Komenského 2222 už minimálne 3 týždne nesvieti verejné osvetlenie. Ak sa to dá napraviť budem nielen ja vďačná. Ďakujem pekne.

Odpoveď

Dobrý deň,

uvedenú poruchu pracovníci Technických služieb mesta Trebišov odstránili štvrtok 30.9.2021.

TS mesta Trebišov

Bc.Michal Kucík, 13.09.2021 05:58

Dobré ráno.Chcem sa opýtať prečo je rá o o piatej tma na celom sídlisku sever,respektíve prečo je vyp uté verejné osvetlenie keď v ostatných častiach mesta je pekne vysvietené.Obyvatelia sídliska sever sú vari iný ľuďia ?Táto problematika je stále sa opakujúca každý rok.Ja viem že prechádzame na zimné obdobie ale bezpečnosť občanov by mala byť na prvom mieste.
Poprosím o skorú nápravu.

Odpoveď

Dobrý deň,

Dňa 30.9.2021 pracovníci technických služieb nastavili čas zapnutia a čas vypnutia verejného osvetlenia na 18.45 a 6.15 hod.

TS mesta Trebišov

Ján Šutiak, 29.09.2021 13:18

Zdravím, chcel by som sa opýtať aké majú možnosti ludia v núdzi/bez domova na území nášho mesta čo sa týka ubytovania/pomoci. Jedná sa o cca 55 ročneho pána, ktorý po úraze stratil schopnosť sa uživiť sám. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov poskytuje sociálnu službu krízovej intervencie v Mestskom útulku Trebišov pobytovou formou na určitý čas a zabezpečuje dočasné ubytovanie v Mestskej sociálnej ubytovni Trebišov pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na území mesta Trebišov, ktorá je v nepriaznivej sociálnej situácii, nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

Mesto Trebišov poskytuje sociálne služby v Stredisku osobnej hygieny a práčovne, v ktorom sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Trebišov, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie, nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. V Stredisku osobnej hygieny a práčovne sa vykonávajú uvedené služby: sprchovanie, pranie, žehlenie, sušenie bielizne. V prevádzkovom poriadku SOHaP je stanovená výška poplatkov za jednotlivé služby.

Mesto Trebišov, oddelenie sociálnych vecí spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, odborom sociálnych vecí v Trebišove pri zabezpečovaní výkonu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre občanov v hmotnej núdzi. Inštitút osobitného príjemcu slúži na efektívnejšie hospodárenie s nárokovateľnými dávkami hmotnej núdze, nakoľko cieľová skupina si neplní povinnosti voči poskytovateľom bývania a služieb spojených s bývaním, inštitútom sa znižujú pohľadávky mesta.

Mesto Trebišov prostredníctvom pracovníkov Terénnej sociálnej práce poskytuje odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť potrebnú pomoc pre vyriešenie svojho problému. Terénna sociálna práca preventívne pôsobí na ohrozené skupiny obyvateľov, tým pomáha predchádzať vzniku akútnych krízových situácii. Zameriava sa na ohrozené skupiny obyvateľstva, ktorí sa pre dlhodobé neriešenie svojho problému stali členmi vylúčenej komunity, zabezpečuje starostlivosť o uspokojenie potrieb vylúčenej komunity, poskytuje sociálne poradenstvo a spolupracuje s ďalšími pracovníkmi komunitných služieb pre deti a mládež, lekármi, učiteľmi, políciou, odborníkmi ÚPSVaR, s regionálnou kanceláriou Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, so Sociálnou poisťovňou, Úradom KSK a pod.

oddelenie sociálnych vecí MsÚ Trebišov

Dušan Kukuľa, 28.08.2021 11:08

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či je v pláne rekonštrukcia chodníka na ul. Palárikova kedže jedna strana je po rekonštrukcii a na druhu sa akosi pozabudlo. + ul. Krátka. Ďalšia otázka:či sa neplánujú umiestniť zberné nádoby na plasty a papier aj na ulice kde sú domy z dôvodu že niektoré rodiny chcú recyklovať ale nechcu uskladňovať papiere a plasty niekde v garáži a čakať na 1 ďeň v mesiaci na vývoz. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

opravy mestských chodníkov sa budú realizovať v budúcom roku, po ukončení prestavby svetelnej križovatky a križovatky Vrátna – SNP – Nemocničná na kruhové. Východný chodník na Palárikovej ulici a chodník na Krátkej ulici sú v evidencii chodníkov určených na opravu. Zo všetkých poškodených mestských komunikácií, ktoré si vzhľadom na rozsah poškodenia vyžadujú opravu, samospráva mesta v spolupráci s komisiou výstavby a majetku pripraví konkrétny zoznam chodníkov na opravu a predloží ho na pripomienkovanie a schválenie poslancom MsZ.

Mesto v súčasnosti neplánuje umiestnenie 1100 l zberných nádob na triedené zložky komunálneho odpadu do lokalít k rodinným domom. Jednotlivé vyseparované zložky môžu občania bezplatne priviezť na Zberný dvor mesta Trebišov, Stavebná č. 2, Trebišov, v čase prevádzkových hodín.

Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci odd. výstavby a majetku
Ing. Eva Bučková, referentka pre ochranu životného prostredia

Spôsob umiestnenia vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu pre jeho zber je stanovený vo VZN č. 169/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V prípade rodinných domov je to umiestnenie do vriec a zberovou spoločnosťou vyvážané raz mesačne. V prípade, že občania vyseparujú väčšie množstvo odpadu, je možné ho umiestniť bezplatne na zberný dvor počas celého roka.
Vzhľadom na zvýšenú mieru separácie komunálneho odpadu, mesto v spolupráci s Technickými službami mesta Trebišov pristúpi na rok 2022 k prepracovaniu spôsobu vývozu a zvýšeniu frekvencie vývozu týchto zložiek odpadu.

TS mesta Trebišov

Peter Takáč, 30.08.2021 09:49

Dobrý deň. Zaujímalo by ma podľa akých ukazovateľov sa vypočítava poplatok za TKO u občanov, ktorým nebola pridelená smetná nádoba. Jedná sa o občanov s trvalým pobytom "mesto Trebišov" a časť občanov žijúcich v južnej časti mesta.

Odpoveď

Dobrý deň,

odpoveď na vašu otázku rieši VZN č. 168/2020 mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde v článku č. 4 - určenie poplatku je uvedené nasledovné:

Sadzba poplatku pre poplatníkov s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom v meste, na uliciach I. Krasku, Jesenná, Pažitná, Záhradná (Záhradná okrem individuálnej bytovej výstavby), Nový Majer a tiež pre poplatníkov z bytových domov na uliciach: Cukrovarská, Komenského 1382/93, Komenského 1383/95, M. R. Štefánika 2225/159, M. R. Štefánika 2226/161 Petrovova 965/1 a Švermova 2049/2 je 0,0887 eur za osobu na kalendárny deň. U poplatníkov sa bude vychádzať najmä z údajov v centrálnej evidencie obyvateľov vedenej mestom (trvalý a prechodný pobyt).

finančné oddelenie MsÚ


Peter Takáč, 23.09.2021 18:32

Dobrý večer. V tomto týždni mesto spustilo petíciu pre zachovanie Trebišovskej nemocnice. Môžete prosím oboznámiť občanov konkrétne čo sa má zrušiť? Celá nemocnica, oddelenia, lôžková časť alebo ambulancie?

Odpoveď

Dobrý deň,

dôsledkom plánovanej „Optimalizácie siete nemocníc“, v prípade Nemocnice s poliklinikou v Trebišove, má byť transformácia tohto zariadenie na komunitnú úroveň, čo postupne povedie k zrušeniu jednotlivých oddelení, napr. neurológie, onkológie, traumatológie, ARO, chirurgie, gynekológie, detského a interného oddelenia a zároveň sa zachová len následná a rehabilitačná starostlivosť, urgentná a komplexná ambulantná a jednodňová zdravotná starostlivosť, ako aj stacionárna starostlivosť, čiže z pohľadu budúcnosti jednotlivých oddelení, dôjde k zachovaniu už len jej doliečovacieho a rehabilitačného charakteru.

Prečítajte si aj Spoločné verejné vyhlásenie zástupcov samospráv okresu Trebišov: https://www.trebisov.sk/aktuality/25852

Mesto Trebišov

Monika Bojtimová, 06.09.2021 21:58

Chcem sa poďakovať mestskej polícii za ústretovosť, prístup a pomoc pri riešení dopravnej nehody na sídlisku Juh. Páni policajti boli naozaj milí a nenechali nás vytrápiť sa s papiermi, poradili a pomohli s ochotou a rozvahou.

Jozef HORVÁTH, 02.08.2021 21:17

Chcem sa spýtať kde by mali stáť tie nové bytové jednotky na sídlisku JUH

Odpoveď

Dobrý deň,

výstavba bytových jednotiek sa bude realizovať na pozemku parc. č. 1749/159, západne od bytového domu súp. č. 2363, severne od bytových domov súp. č. 3886, 3885.


Ing. arch. Alexander Bugala
odd VaM MsÚ Trebišov

Lukáš, 30.07.2021 16:04

dobrý deň
chcem sa spýtať či budete pri výstavbe kruh.križovatky na ulici Čsl. armády rekonštruovať aj chodniky na danej ulici a taktiež na priľahlých uliciach. ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň.

Nie, v rámci realizácie stavby kruhovej križovatky nie je plánovaná rekonštrukcia chodníkov na Ul. ČSA

Ing. arch. Alexander Bugala
odd. VaM MsÚ Trebišov

Samuel, 07.08.2021 03:33

Peknú sobotu, chcel by som sa spýtať nie len za seba ale aj všetkých mladých obyvateľov prečo sa v našom Trebišove nekonajú bežné a časté akcie ako v iných mestách, je leto kde by to malo žiť radosťou a zábavov nás mladých, dlhú dobu sme nič poriadne nezažili.. Dal by som návrh pre mesto vykonať nejakú diskotéku ktorú by ocenilo určite tisíce mmladých ľudí. Vykonávajú sa všelijaké akcie v našom nádhernom parku no buďme k sebe úprimný.. Je to všetko skôr pre senseniorov než pre nás mladú krv.. Skúsme niečo spolu vymyslieť :)..

Odpoveď

Dobrý deň,

oddelenie kultúry pozorne sleduje stav pandémie nielen v našom meste, ale i v celej spoločnosti. Taktiež sledujeme aj požiadavky občanov, čo sa týka kultúry a epidemické podmienky/ opatrenia pri ich organizovaní.

Tak, ako po minulé roky, aj tento rok boli na leto naplánované dve veľké diskotéky pre mládež. Jedna na začiatok leta Summer Beach Party a druhá pri príležitosti osláv Dní mesta Trebišova.

Žiaľ, zo všeobecne známych dôvodov boli zrušené nielen diskotéky, ale i samotné oslavy mesta, ktoré dlhoročne boli niekoľko tisícovou návštevnosťou najväčším kultúrnym podujatím v meste a ktoré mesto reprezentovali v širokom okolí.
Napriek tomu v možnom množstve ponúkame kultúru v lete i naďalej tak, ako to bolo doposiaľ v uplynulých rokoch. Priznávame však, že z finančných dôvodov sa snažíme vo väčšej miere oslovovať domácich interpretov. Ale siahame aj po umelcoch z iných, blízkych miest.

Kultúrne leto je žánrovo rozdelené tak, aby si každý prišiel na svoje. Deti, mládež aj seniori. Rock, country, folklór, klasika i rozprávky.
V mestskom kine Slávia (budova MsKS) sa pravidelne premietajú celosvetové premiérove filmové tituly lákavé pre všetky vekové kategórie. V amfiteátri sa vo väčšej miere, ako v iných mestách, premieta bez vstupného z najnovšej ponuky pre verejné projekcie, taktiež pre široké publikum.

Mesto Trebišov v spolupráci so súkromným sektorom ponúklo v auguste svojim občanom veľkolepú športovo-kultúrne a charitatívne podujatie Spoznaj Trebišov behom, na ktorej vystúpil spevák Martin Harich, ktorý je medzi mládežou mimoriadne obľúbený a vystúpenie skupiny ABBA Slovakia.
Pod záštitou primátora mesta Mestské kultúrne stredisko ponúklo divákom predstavenie moderného divadla tanca pod názvom Rómeo a Júlia, ktoré režíroval známy Zemplínčan Janko Ďurorvčík.

Verím, že dôsledným dodržiavaním epidemických opatrení sa už na budúci rok dopracujeme k voľným podmienkam organizovania kultúry a na jar sa všetci stretneme na jednej veľkej párty pod pódiom s DJ- om pri letnom kúpalisku, alebo na amfiteátri.

Ľubomír Mičko
vedúci MsKS Trebišov

Viera Koarova, 13.08.2021 20:11

Dobrý deň,mám skôr prozbu,nebolo by možné vyčistiť sidlisko sever od drobných nečistôt?Toľko špiny tu nebolo ani raz za 30 rokov čo tu bývame.Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet. Pokiaľ to počasie umožní v priebehu 35. týždňa dôjde ku komplexnému uprataniu sídliskových priestorov.

TS Trebišov

Stefan Kudla, 15.08.2021 14:35

Dobry den,

Na Zvonarskej ulici v Milhostove medzi domami c. 48 az 53 je vozovka v katastrofalnom stave. Planuje sa jej oprava?

Dakujem za odpoved

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto má vedomosť o stave cesty na Zvonárskej ulici. Predmetný úsek cesty eviduje oddelenie výstavby a majetku MsÚ v zozname poškodených komunikácií. V súčasnosti mesto začína rekonštrukciu troch križovatiek - ich prestavbu na kruhové, rekonštrukciu odstavných plôch a vnútrosídliskových komunikácií na sídlisku Juh a takisto parkovacej plochy na Kutnohorskej ul. (priestor bývalej tržnice). Práce budú ukončené v budúcom roka. Následne bude mesto rekonštruovať aj ďalšie úseky ciest a chodníkov. Zo všetkých zaevidovaných, výrazne poškodených mestských komunikácií, ktoré si žiadajú opravu, mesto Trebišov, v spolupráci s členmi komisie výstavby a majetku, pripraví konkrétny zoznam cestných aj chodníkových úsekov určených na opravu v roku 2022 a predloží ho na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku MsÚ