Otázky a odpovede

Vážení občania

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

29.03.2023 15:16 - David

Zdravím kedy sa posunie niekam výstavba skateparku? Či to bolo len zase nasľubované pred voľbami ? 😀 konečne niečo pre mládež nie len same detské ihrisko

Odpoveď

Dobrý deň,

Výstavba areálu prebieha, stačí sa pozrieť na https://www.facebook.com/Dobr%C3%A9-spr%C3%A1vy-z-Trebi%C5%A1ova-135328597026812

Ing. Jozef Ferjo
odd. výstavby a majetku MsÚ

21.03.2023 19:59 - Ondrej Senko

Dobrý deň. Na ulici 29.augusta pri dome číslo 1533/33 chýba kanalizačný poklop. Poprosím kedy by mohol byť opravený-dodaný,nakoľko tam je diera a behajú tamade deti. Ďakujem.

Odpoveď

Pracovníci Technických služieb mesta Trebišov osadili (pondelok 27.3.) na danom mieste nový kryt kanalizačného vpustu.

Technické služby mesta Trebišov

27.02.2023 13:57 - Obyvateĺka

Prajem pekný deň, na novom kruhovom objazde na sídlisku Juh je umiestnená tabuĺa s vyznačeným smerom k nemocnici. Problém je ten, ze šípka smeruje na hlavnú ulicu ku Paričanu

Odpoveď

Dobrý deň, poloha zvislého dopravného značenia bola konzultovaná s Dopravným inšpektorátom OR PZ v Trebišove. Jej poloha je správna vzhľadom na jej platnosť pred výjazdom na Komenského ulicu. Zmenou polohy by boli znížené rozhľadové pomery pre vodičov prichádzajúcich z južnej časti Ul. SNP.

Technické služby mesta Trebišov

17.02.2023 13:30 - Jana Nováková

V rámci mesta Trebišov skoro každý deň vidím malé deti zo sociálne znevýhodneného prostredia doslova špinavé. 16.2.2023 som zažila až situáciu na úrovni týrania maloletého dieťaťa- špinavé, mokré a oblečené ako v letnom počasí. Ako by sa dalo v tomto smere niečo vykonať? Ako pomôcť takýmto deťom na pôde mesta?

Odpoveď

Dobrý deň,

občania mesta majú možnosť, pri podozrení na zanedbávanie, zneužívanie, týranie či iné prejavy poškodzovania, prípadne ohrozovania zdravia či života dieťaťa, nahlásiť takéto podozrenie zamestnancom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) v Trebišove. Podľa § 7 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene doplnení niektorých zákonov je každý povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa.

Oddelenie sociálnych vecí mesta Trebišov spolupracuje s Mestskou políciou mesta Trebišov, terénnymi sociálnymi pracovníkmi a terénnymi pracovníkmi mesta Trebišov, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove a centrom pre deti a rodiny.

Mesto Trebišov, oddelenie sociálnych vecí, v zmysle § 75 ods. a), bodu 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele vykonáva na základe podnetov zo strany Mestskej polície Trebišov návštevu v rodinách, kde hliadka mestskej polície spozoruje maloleté a mladistvé osoby prehrabávať sa v zberných nádobách. Zo strany terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov sa vykonávajú intervencie ohľadom zvýšenia povedomia klientov a ich rodín v rámci prejavov sociálnych patologických javov u ich maloletých detí. Rodinám je poskytnuté poradenstvo zamerané na zabezpečenie riadnej starostlivosti o deti za účelom predchádzania vzniku problémového správania u maloletých detí (kontajnerizmus, používanie omamných látok, drobná kriminalita, priestupky, žobranie). Zároveň motivujú rodičov, aby vyvinuli maximálne úsilie v zabezpečovaní riadnej osobnej a zdravotnej starostlivosti a adekvátnej výchove u maloletých detí. Podpora klientov je zameraná na to, aby dohliadali na denný režim svojich detí a efektívnejšieho využitia ich voľného času.

Rodinám je zo strany terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytnuté poradenstvo o možnosti využitia sociálnej služby, ktorú mesto Trebišov ponúka v stredisku osobnej hygieny a práčovne (pranie, sprchovanie sa a výber šatstva).

oddelenie sociálnych vecí MsÚ Trebišov

26.02.2023 12:37 - Gabika Janíková

Prosím Vás, viete mi dať odpoveď hoc aj nie verejne ale na môj mail, aký je problém vyriešiť pouličné osvetlenie na Cukrovarskej ulici?!!! Opäť týždeň svietilo, momentálne už tretí deň nesvietia na pol ulici zaradom 13 opakujem 13 pouličných lámp, druhá polovica zaradom nesvieti 8 lámp. Ja už nerozumiem, kde je problém. Nie každí má auto aby nemusel ísť po tme po ulici. Sme tu aj ľudia ktorí chodíme ráno o pol 4 do práce, domov prichádzame o pol 11 večer. Poďte si vyskúšať prejsť sa raz po tejto tme. Hocikedy sa tu potulujú aj občania z osady. Chodníky sú rozbité, človek nevidí ani na krok v tej tme. Človek sa tu bojí o svoj život. Kebyže aspoň zasvietite každé druhé svetlo, už by to bolo o inom. Ale nie 13 pouličných lámp zaradom aby nesvietilo?!! Zdá sa Vám to v poriadku? Koľko krát treba na tento problém upozorniť? Dovtedy kým sa nestane nejaké nešťastie?!

Odpoveď

Dobrý deň,

problém s pouličným osvetlením na Cukrovarskej ulici je nám známy. Vzhľadom na vek osvetlenia je jeho technický stav v havarijnom stave. Uvedomujeme si dôležitosť a potrebu verejného osvetlenia nie len v tejto lokalite, ale v celom meste. Takmer denne odstraňujeme vždy nové poškodenia, ktoré spôsobujú poruchy na verejnom osvetlení vo Vami uvádzanej lokalite. Vyvíjame maximálnu snahu o udržanie osvetlenia v prevádzkyschopnom stave, ale vzhľadom na jeho poruchovosť je to problematické. Mesto Trebišov spolu s Technickými službami mesta rieši možnosť celkovej rekonštrukcie osvetlenia v meste, pričom Cukrovarská ulica je hneď prioritou. Veríme, že rokovania s dodávateľmi dotiahneme do úspešného konca a v priebehu roka 2023 bude možná kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia na Cukrovarskej ulici.

TS mesta Trebišov

28.02.2023 15:31 - Vladimír Blahovský

Poprosím opraviť zamykanie a zatváranie stojisko č.16 (oproti Daňovému úradu a vedľa autobus.stanice).Spoluobčania to vynašajú a robia neporiadok po okolí...Zároveň poprosím upratať priestor za 2122/7 a blízkom okolí.Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

štvrtok 02.03.2023 bola pracovníkmi Technických služieb mesta Trebišov zrealizovaná oprava stojiska č. 16, zatváranie a otváranie dverí.

Upratovanie priestoru 2122/7 vykonajú pracovníci aktivačného strediska.

Technické služby mesta Trebišov

18.02.2023 12:29 - Radovan Patvaricky

Dobrý deň poprosím opraviť zámok na kontajneroch konkrétne komenskeho 2206. Hrona časť magnetu je zasekana a nedá sa poriadne otvorit až po pár pokusoch uvoľní magnet

Odpoveď

Dobrý deň,

dnes 22. 2. 2023 bola pracovníkmi Technických služieb mesta Trebišov zrealizovaná oprava zámku v stojisku č. 47.

Mgr. Marek Horovský
vedúci strediska odpadového hospodárstva, TS mesta

20.02.2023 17:14 - lukas

dobry den v roku 2023 sa v TV Kine neda pri okienku platit kartou, v bufete to iste a ako ceresnicka na torte pred zaciatkom kina cakame ci budeme 7 aby nam vobec pustili film?
prosim urobte napravu uz nie je rok 87 :(

Odpoveď

Dobrý deň,

je nám ľúto, že máte výhrady, avšak práve v roku 2023 sme nútení pristupovať zodpovednejšie k výdavkom mesta. Je potrebné znížiť náklady na energie, preto musíme trvať na minimálnej kapacite na premietanie 7 ľudí, aby nedochádzalo k väčšej finančnej strate pre mesto a jeho obyvateľov. Mesto nie je prevádzkovateľom bufetu v kine, preto Váš podnet posunieme zodpovednej osobe. Terminál v pokladni kina plánujeme zaviesť v blízkej budúcnosti. Každopádne ďakujeme za váš záujem a tešíme sa na Vaše ďalšie návštevy mestského kina.

Ľubomír Mičko
vedúci MsKS vrátane Kina Slávia Trebišov

07.02.2023 10:10 - E. M

Dobrý deň rada by som sa informovala na na zimnom štadióne visí oznam . Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Projekt je spolufinancovaný sumou
15 000€ zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prosím Vás aký projekt na čo majú byť použité financie.

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov získalo finančné prostriedky vo výške 15 000 EUR formou refundácie od Slovenského zväzu ľadového hokeja na už zrealizovanú rekonštrukciu osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna v počte 88 ks nových moderných svietidiel.

Ing. Jozef Ferjo
referent pre regionálny rozvoj MsÚ

04.02.2023 15:02 - Patrik Vašej

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aký význam má oplotenie parku, ktoré vedie priamo cez chodníky?

Odpoveď

Dobrý deň,

oplotená bude iba časť parku, ktorá prislúcha k areálu múzea. Dôvodom je hlavne ochrana majetku, zaručenie komfortu návštevníkom pri organizovaných podujatiach a následne možnosť riešiť architektonicky už uzavretú časť areálu. Kaštieľny park bude štandardne sprístupnený návštevníkom v čase otváracích hodín múzea, respektíve v rozšírenom režime (otváracie hodiny budú viditeľne umiestnené na bránach).

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

04.02.2023 17:17 - Dagmar Hadbávna

Dobrý deň, žiadam v mene susedy Karickova Terézia, Budovateľská 30 o výrub stromu spred zrekonštruovaným domom, ktorý je vyšší ako dom a pri silnom vetre ohrozuje stavbu. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

v prípade záujmu o výrub dreviny, prosím, postupujte presne podľa úradne nastavených krokov. Pre lepšiu orientáciu si prečítajte informácie z tohto linku. Všetky potrebné podklady vrátane žiadosti sú priložené v linku.

Na Mestskom úrade v Trebišove túto agendu rieši Ing. Miroslav Elek, referent pre ochranu životného prostredia.

odd. výstavby a majetku

22.01.2023 15:26 - Ján Hocko

Dobry den,chcem sa opytat preco ste neodstranili aj tretiu vrbu na Komenskeho ulici a ostala tam.Tak isto ohrozuje auta a kontajnerove stojisko neplanujete ju zrezat?Alebo sa caka kedy zase spadne pri vacsom vetre na niektore auto? Mam na mysli vrbu na Komenskeho blok 37 dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

odstránenie 2 vŕb bolo zrealizované po vzniknutej nepredvídateľnej alebo neodvrátiteľnej udalosti, nezávislej od ľudskej vôle a s následkami ohrozenia zdravia, života človeka a spôsobenia značnej škody na majetku.

S úmyslom výrubu tretej vŕby podal správca zelene žiadosť o výrub dreviny, kde momentálne prebieha konanie a čaká sa na rozhodnutie príslušného orgánu ochrany prírody, či daný výrub dreviny povolí.


Ing. Marek Elek
referent pre životné prostredie, odd. výstavby a majetku MsÚ

01.02.2023 06:04 - Tatiana Balonová

Dobry den. Mam otázku, kedy bude konecne dokonceny chodnik pri novom kruhaci na ulici csl.armady. 5 mesiacov je tam rozbyty chodnik ked je blato ani nehovorím, že musim íst po ceste.

Dakujem Balonová

Odpoveď

Dobrý deň.

Dňa 27.01.2023 ukončil zmluvne dohodnutý dodávateľ Východoslovenskou Distribučnou, a.s., Košice, montážne práce na prepojení VN káblov. Následne bude v čo najkratšom čase dokončené položenie chodníka a terénne úpravy.

S ohľadom na aktuálne ročné obdobie a počasie nevieme uviesť konkrétny dátum zavŕšenie prác, avšak dokončenie stavebných úprav je našou prioritou.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť.

Ing, arch. Alexander Bugala
odd. VaM MsÚ Trebišov

30.01.2023 08:58 - Marian Timko

Dobrý deň.
Uvažujete s priznavanim zliav pre držiteľov preukazu TZP do mestských zariadení, ako napr. plaváreň,kúpalisko,klzisko, tak ako je to bežné v iných mestách.
Timko

Odpoveď

Dobrý deň,

držiteľ preukazu ŤZP osoby má v súčasnosti zvýhodnené vstupné na mestskú plaváreň. Pri vstupe na zimný štadión a mestské letné kúpalisko je možné využiť zľavnené vstupné využitím rezidenčnej karty mesta Trebišov, prípadne Senior karty mesta, ktoré občanovi vydáva mestský úrad, po splnení konkrétnych podmienok.

Podmienky na získanie Senior karty: https://www.trebisov.sk/senior-karta

Podmienky na získanie Rezidenčnej karty mesta Trebišov: https://www.trebisov.sk/rezidencna-karta

mesto Trebišov

30.01.2023 15:17 - Dana Micišinová

Dobrý deň,rada by som vedela , kedy je v pláne odovzdávať nové mestské byty.Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

vzhľadom na aktuálny časový harmonogram dodania stavebných prác je odovzdanie nových mestských nájomných bytov na sídlisku Juh predpokladané v lete, resp. jeseni 2023.

Ing. Peter Duč
zástupca primátora

15.01.2023 12:17 - Anna Farkasova

Chcem sa spýtať či mesto neprispieva nejakou sumou dôchodcom k obedovému menu alebo či nad tým neuvažuje lebo niektoré mestá to robia

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov, v súlade s VZN č. 177/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v znení dodatku č. 1, poskytuje stravovanie (obed) pre bývalých školských zamestnancov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (pre túto skupinu dôchodcov), s úľavou 0,80 eur z celkovej ceny jedla, ktorú uhrádzajú dospelí cudzí stravníci (iné fyzické osoby).

V súčasnosti sa počas trvania mimoriadnej situácie strava nevydáva. Po jej skončení bude poskytovanie stravovania obnovené. Jedáleň Územného spolku Slovenského červeného kríža (SČK) v Trebišove, na Hviezdoslavovej ul. č. 3203/1, poskytuje možnosť stravovania sa pre seniorov na základe uzatvorenej zmluvy medzi Územným spolkom SČK Trebišov a stravníkom – dôchodcom, ktorý predloží doklad o dôchodku. Platba za obed je stanovená sumou 4 € za jedno obedové menu. SČK ponúka všetkým osamoteným poberateľom starobného dôchodku adresnú pomoc v podobe doručenia teplého jedla (obeda) priamo do domácnosti. Stravník má možnosť odoberať stravu priamo v jedálni alebo pre osamelo žijúcich, imobilných, pripútaných na lôžko, s donáškou domov až sedem dní v týždni. V prípade donášky je cena obeda 4,30 €.

Kontakt: Mgr. Zuzana Bocsár Hajduová, riaditeľka SČK: +421 903 558 942.


odd. sociálnych vecí, MsÚ Trebišov

15.01.2023 11:36 - Anna Bziňáková

Dobrý deň,

mám otázku ohľadom pomoci ľuďom zo sociálne slabého prostredia...Dalo by sa opäť zorganizovať niečo podobné ako v roku 2018? Ide totiž o obyvateľov mesta Trebišov, ktorí tu žijú, ale nemajú dostatočný príjem z pracovnej činnosti, aby dokázali zabezpečiť nevyhnutné pre svoju rodinu - potraviny, oblečenie atď. Ide najmä o rómskych občanov, ktorí opakovane žiadajú o pomoc obyvateľov mesta a to aj vo forme práce, brigády, avšak aj za akúkoľvek prácu dostanú zaplatené veľmi málo. V súčasnosti sa už nevedia dostať ani k obnosenému šatstvu z charity (vraj), len preto, že sú rómovia. Dalo by sa im nejako systematicky pomôcť zo strany mesta? Alebo aj formou, ako v minulosti napríklad? Alebo aké sú možnosti pomoci v meste Trebišov pre tieto rómske skupiny obyvateľstva? Je dosť možné, že o nich nevedia, a preto chodia od domu k domu pýtajúc potraviny, oblečenie, peniaze...Ďakujem za odpoveď.

P.S.:
Napríklad:
v minulosti bolo zverejnené na stránke mesta...Zbierka šatstva pre núdznych
04.03.2018

MESTO TREBIŠOV

vyhlasuje zber obnoseného šatstva
v dňoch od 5. do 19. marca 2018

Šatstvo je možné priniesť do Strediska osobnej hygieny a práčovne, Medická 2374/2, Trebišov, v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod., zabalené do igelitového vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri manipulácii a prevoze.

ZBIERA SA: zimné oblečenie (dámske, pánske, detské), deky, zimná obuv, papuče a prezuvky.

Nepotrebným, obnoseným šatstvom pomôžete ľuďom, ktorí ho potrebujú.

Odpoveď

Dobrý deň,

v súčasnosti mesto Trebišov nemá vyhlásenú zbierku šatstva pre núdznych, avšak v Stredisku osobnej hygieny a práčovne na Medickej ul. 2374/2 v Trebišove (ďalej len „SOHaP“) sa utvárajú podmienky pre vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Trebišov. SOHaP je využívané obyvateľmi rómskej osady, v blízkosti ktorej bolo aj zriadené. SOHaP je od začiatku vybavené práčkami, sušičkou, žehličkou, sprchami, uterákmi, hygienickými a dezinfekčnými potrebami. Za poplatok, ktorý upravuje Prevádzkový poriadok SOHaP, je umožnené občanom uvedené služby využívať.

V rámci realizácie Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci pre najviac odkázané osoby v mestách a obciach vo všetkých okresoch SR bolo mesto Trebišov požiadané o súčinnosť pri vydávaní hygienických balíčkov pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Trebišov, ktorí sú poberateľmi dávky hmotnej núdze. Zoznam rodín a jednotlivcov, pre ktorých bola pomoc určená, mestu Trebišov poskytlo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Na realizácii sa podieľala aj Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice.

oddelenie sociálnych vecí, MsÚ Trebišov

10.10.2022 17:42 - Lucia Bezegová

Dobrý deň želám,

chcem sa opýtať ako plánuje mesto riešiť aktuálnu situáciu parkovania na sídlisku Sever?
Minulý týždeň si firma, ktorá stavia nový bytový dom ohradila 7 parkovacích miest na Ternavskej ulici a dnes jednu stranu ulice Severnej (cca 10 parkovacích miest).
Už sme sa zmierili s ťažším prejazdom cez Hodvábnu ulicu, nakoľko si firma presunula plot z trávnatej plochy na parkovisko a tým posunula parkovacie miesta a zúžila cestu. No pýtam sa, kde mame parkovať?

Vopred ďakujem za odpoveď.

L.B.

Odpoveď

Dobrý deň,

- s aktuálnou situáciou ohľadne parkovania na sídlisku Sever sme oboznámení. Momentálne je v štádiu prípravy aj vybudovanie nového parkoviska, resp. odstavnej plochy v uvedenej lokalite.

- z výstavby bytovky Greenside na sídlisku Sever vyplývajú rôzne obmedzenia, ktoré sa týkajú aj dopravy.
Na Severnej ulici momentálne prebieha realizácia teplovodu spoločnosťou Trebišovská energetická, a. s. k napojeniu na nový bytový dom. Na realizáciu tejto činnosti bolo vydané aj právoplatné rozhodnutie, s termínom dokončenia do 12.11.2022, s určenými podmienkami k spätným úpravám zo strany mesta, ako aj podmienkami k dopravnej situácii zo strany Dopravného inšpektorátu.

K posunu oplotenia na komunikáciu došlo z dôvodu osádzania obrubníkov a budovaniu chodníka v okolí nového bytového domu. Po ukončení bude oplotenie uložené opätovne na plochy staveniska a parkovacie miesta budú plne k dispozícii.

Ing. Martin Ferianc
referent pre výstavbu. MsÚ

21.01.2023 16:32 - Katarina Bandorová

Dobrý deń .Mám otázku -dokedy sa budeme prizerať na to že neprispôsobili nám špinia a ničia majetky? V neskorých nočných hodinách sa prechádzajú po meste a sú hluční, čo asi tu robia? Tešili sme sa že konečne bude poriadok pri smetných kontajneroch ,no nedlho!!!Na ulici Komenského 49 už poškodili elektronické uzamykanie riešte to čPím skôr pokiaľ ešte nezničia všetko ! Navrhujem kamerový sistem niekde na budovy .

Odpoveď

Dobrý deň,

v prípade, ak máte podozrenie zo spáchania konkrétneho priestupku, či už z porušovania verejného poriadku alebo poškodzovania majetku, oznámte tieto skutočnosti bezodkladne na tel. č. 159 - operačnému dozornému MsP a po 22.00 hod. volajte na známe tel. č. 158.

Pohyb neprispôsobivých občanov v nočných hodinách polícia nemôže zákonným oprávnením zakázať, resp. ho akokoľvek obmedziť. V blízkom okolí (Komenského ulica) má MsP Trebišov umiestnené dve kamery, ktorými priestranstvo monitoruje, avšak nie je možné pokryť kamerami celý verejný priestor mesta.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

15.01.2023 10:54 - Juraj Žadanský

Dobrý deň, chcem požiadať v mene všetkých obyvateľov ulice Ludvíka Svobodu o namontovanie dopravnej značky Slepá ulica. Na ulicu vstupujú omylom stovky motorových vozidiel. Vodiči nadávajú, znečisťujú nám životné prostredie a chýba len tak málo – pri vstupe na ulicu umiestniť dopravnú značku Slepá ulica. Za pochopenie ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta Trebišov osadia konkrétne zvislé dopravné značenie do konca januára 2023.
Ďakujeme za Váš podnet.

Mgr. Mário Fazekaš
TS mesta Trebišov

18.01.2023 10:00 - Juraj Žadanský

Kedy bude osadená dopravná značka Slepá ulica na Ulici Ludvíka Svobodu. Denne tam zablúdia a nadávajú vodiči mnohých automobilov. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

dopravné značenie bolo osadené pracovníkmi Technických služieb mesta Trebišov v stredu 18.1.2023.

Mgr. Mário Fazekaš
TS mesta Trebišov

31.12.2022 09:44 - Jozef Tkač

Chcem sa spýtať či v meste Trebišov je povolené parkovanie na trávnatých plochách? Podľa toho ako to vyzerá asi áno.Mestská polícia to evidentne vôbec nerieši.Prejdú okolo a nič. Už týždeň parkuje luxusné auto na trávniku na Berehovskej ulici vedľa billi rovno pod kamerou.Nehovoriac o dodávkach mesta Trebišov ktoré jazdia po za bytovky po chodníkoch, trávnikoch a všade blato a koľaje.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet. Parkovanie motorových vozidiel na zeleni v Trebišove je príslušníkmi MsP Trebišov kontrolované priebežne a intenzívne. Problémom však je najmä parkovanie vozidiel na zeleni súkromného pozemku a to nie je možné zo strany MsP riešiť.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

05.01.2023 12:26 - Vladimír

Dobrý deň, na kontajnerovom stojisku č.7 na sídlisku Sever je rozbitý zámok. Prosím o opravu.

Odpoveď

Dobrý deň,

poškodené elektromagnetické uzamykanie stojiska bolo opravené pracovníkmi TS mesta pondelok 9. 1. 2023.

Mgr. Mário Fazekaš
TS mesta Trebišov

22.12.2022 11:13 - Martin Horvath

Prosim Vás,o opravu strechy kontajnerového stojiska na ulici 1.decembra.Niekto ju poškodil aby sa dostal dnu.

Odpoveď

Dobrý deň,

opravu poškodenej strešnej časti kontajnerového stojiska vykonali pracovníci Technických služieb mesta Trebišov bezprostredne po nahlásení podnetu.

Mgr. Mário Fazekaš
TS mesta Trebišov

11.12.2022 17:39 - Ivana M.

Dobrý deň,

je možnosť odkúpiť od mesta parkovacie miesto pred bytovým domom na ulici M.R.Štefánika 2221 ? Prípadne na akú inštitúciu by som sa mala obrátiť?(nejedná sa o ZŤP miesto)

Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň.

Mesto Trebišov nepredáva existujúce parkovacie miesta do súkromného vlastníctva. Podobne nemáme vedomosť o nejakom inom vlastníkovi pozemkov, ktorý by mal záujem predávať ich na zriadenie parkoviska.


Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ

01.12.2022 14:39 - Dana Mochnacká

Dobrý deň.
Chcem sa opýtať, či je na cintoríne kamerový systém v sektore č. 10.
Neviem si to vysvetliť, že môžu byť ľudia, ktorí z hrobu ukradnú veci, ktoré človek odnesie svojmu milovanému. Kradnú po celý rok a teraz po pamiatke zosnulých je to už neskutočné, čo všetko ukradli.
Ďakujem veľmi pekne za informáciu.

Odpoveď

Dobrý deň.

V areáli cintorína nie je zatiaľ inštalovaný kamerový systém, ktorý by monitoroval pohyb osôb po cintoríne. Je nám veľmi ľúto, že dochádza k takýmto činom. Keďže je cintorín verejne prístupné miesto, nie je v našich silách tomu zabrániť. Je to otázka svedomia, etiky a morálky.
Pokiaľ Vám niekto spôsobil škodu väčšieho rozsahu, kontaktujte priamo políciu. Takýto čin môže byť klasifikovaný ako hanobenie miesta posledného odpočinku, musí však byť dokázaný úmysel hanobenia a to býva obtiažne.

Počas pracovnej doby si všímame návštevníkov cintorína, ktorí vykazujú ,,podozrivé správanie“ a podľa závažnosti to riešime, pokiaľ je potrebné, tak aj v súčinnosti s Mestskou políciou Trebišov.

Verím, že sme už nie raz zabránili škodám a nekalým činom.

Ľubomír Štefanko
Správa cintorínov mesta Trebišov
TS mesta Trebišov

27.11.2022 15:33 - Mikuláš Tóth

Prosím Vás o odtiahnutie obhoreneho a rozkradnutého autobusu z jednosmerky od stanice smerom k nádjazdu.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestská polícia Trebišov zabezpečuje odstránenie tzv. vrakov v meste Trebišov v zmysle platnej legislatívy. Vrak vyhoreného súkromného autobusu na Šrobárovej ul. je zaparkovaný na súkromnej ceste ŽSR a nespadá pod jurisdikciu mesta Trebišov, ale ŽSR a MDaV SR. Napriek tomu MsP Trebišov vstúpila do jednania so ŽSR a majiteľom autobusu s výzvou k jeho odprataniu. Po niekoľkotýždňovom jednaní bude v priebehu aktuálneho týždňa, najneskôr nasledujúci týždeň, poškodený autobus odprataný.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

02.12.2022 08:34 - Radovan patvaricky

Dobrý deň chcem sa spýtať kedy sa Začne výstavba nove skateparku ktorý nám sľubujete od kedy sa jastrab dal na hadov

Odpoveď

Dobrý deň,

výstavba nového skateparku je naplánovaná v roku 2023.

Ing. Jozef Ferjo
referent pre regionálny rozvoj

03.12.2022 20:41 - Karol Surmanek

Dobrý deň. Otázka firma ktorá robí oplotenie kaštieľa akú vodovahu používa? Kontroluje niekto ako ten plot vyzerá?

Odpoveď

Dobrý deň,
s touto otázkou sa pokojne obráťte na samotného investora projektu - Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie KSK.

Kontaktné údaje na inštitúciu:

Trebišovský kaštieľ sídlo MaKCjZ
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
info@muzeumtrebisov.sk,
muzeumlektorky@gmail.com
+421 56 672 2234, +421 905 212 621

Mesto Trebišov

17.11.2022 14:48 - rudolf telepovsky

Vpravo od hlavnej parkovej brany je prevedeny plytky vykop a cele je to ohradene paskou.Neviem co tam kto chysta ale uz tyzden je znemoznovane tadial prechadzat po normalnom chodniku smerom na gastanovu alej.Kedy sa to vrati do normalu?

Odpoveď

Dobrý deň,

Vami označované nepriechodné miesto sa nachádza na pozemkoch Košického samosprávneho kraja. Z tohto dôvodu odporúčame s dôverou sa obrátiť na vlastníka, resp. správcu daných pozemkov, ktorými sú
- vlastník pozemkov:
Košický samosprávny kraj
Námestie maratónu mieru 1
042 66 Košice-Staré mesto

- správca pozemkov:
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov

Ing. Martin Ferianc
referent pre výstavbu MsÚ

© 2024 MESTO TREBIŠOV