Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Kisova Monika, 24.02.2020 13:32

Dobrý deň,ja by som mala na Vás otázočku a to,kedy sa asi začnú stavať tie dva bytovky približne,čo su vraj v pláne na ten rok-2020?vopred ďakujem za odpoveď... kisova.m.

Odpoveď

Dobrý deň,

pokiaľ máte na mysli plánovanú výstavbu dvoch bytových domov na sídlisku JUH (2 x 39 b. j.), mesto Trebišov v tejto súvislosti koncom mesiaca február 2020 podalo žiadosť o úver zo ŠFRB a žiadosť o dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR, za účelom financovania výstavby mestských nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti. Po vydaní kladného stanoviska k predmetným žiadostiam zo strany uvedených inštitúcií, dôjde k neodkladnému odovzdaniu staveniska dodávateľovi stavby a samotnej realizácii výstavby.

Mesto Trebišov

Jozef Torba, 29.03.2020 20:51

Osadenie kontajnerových klietok v meste Trebišov bola veľmi dobrá vec spolu aj s uzamykaním kódovanými zámkami.Ľudia si to pochvaľovali, že bude konečne po probléme okolo neporiadku pri kontajnerových stanoviskách. Minulý týždeň však na mnohých miestach došlo k násilnému poškodeniu uzamykania. Chcem sa spýtať na vyriešenie problému týkajúceho sa poškodenia kódovaných zámkov na kontajnerových klietkach vo viacerých častiach mesta.Ako je možné, že Rómovia poznajú číselné kody na vstup ku kontajnerom a dokonca medzi občanmi kolujú správy, že informácie o nich predávajú medzi sebou po 2,- Eura ?????Veľa krát som sám bol osobne svedkom takéhoto vstupu do kontajnerového stanoviska Rómskimi občamni !!!

Odpoveď

Dobrý deň,

problematikou komfortu uzamykania kontajnerových stojísk a riešenia tzv. „antivandal“ úpravy sa mesto spolu s Technickými službami mesta zaoberá aj v týchto dňoch. Sú pripravené návrhy riešenia, ale tie si vyžadujú značné finančné náklady najmä na doriešenie privedenia elektrickej energie k jednotlivým stojiskám pre napojenie elektronických zámkov, nakoľko napojenie z vedenia verejného osvetlenia nie je vo väčšine prípadov možné. Do úvahy pripadalo aj využitie zdroja elektrickej energie zo solárnych zdrojov, ale túto alternatívu sme po konzultácii s odborníkmi, pre jej nízku účinnosť, zamietli.

Miroslav Davala,
Technické služby mesta Trebišov

M.Beresova, 18.05.2020 18:08

Dobrý deň, chcem sa opýtať prečo sú v meste zasa všetky chodníky označené? Budú sa robiť opäť nejaké výkopové práce? Je to na všetkych nových chodníkoch.

Odpoveď

Dobrý deň,

v otázke nie je ohraničená lokalita, preto sa môžeme iba domnievať, že pôjde o líniovú stavbu Orange Slovensko "FTTH Trebišov", na ktorú bolo vydané Územné rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej stavby "FTTH Trebišov".
Povolenie na rozkopávky zatiaľ vydané nebolo, preto nevieme s istotou určiť rozkopané plochy. Väčšina zásahov do chodníkových častí bude riešená riadeným pretlakom (podvrtanie).

Odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov

ALEX, 19.05.2020 12:54

Kedy sa bude kosiť na cintorinskej ulici pred BJ. 2220 /2,4,6, ???

Odpoveď

Dobrý deň,

v uvedenej lokalite je plánované kosenie v 22. kalendárnom týždni.

Technické služby mesta Trebišov

Anna, 19.05.2020 11:24

Dobrý deň,
chcem upozorniť na vyvážanie odpadu na ulici Kpt.Nálepku, smerom na Koronč...
je tam inštalovaný kamerový systém, chcem sa opýtať či je funkčný a či je možnosť dopátrať sa k tomu, kto tam odpad vyváža a urobiť potrebné opatrenia, ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

mestský kamerový systém v tejto časti je plne funkčný. Pre dôkladne preverenie oznamu potrebujeme podrobnejšie informácie, ktoré nám, prosím, oznámte na tel. č. +421 915 759 463.

Mestská polícia Trebišov

Andrej, 20.05.2020 20:53

Chcela by som sa opýtať ako to bude s kúpaliskom? A kedy sa otvorí

Odpoveď

Dobrý deň,

z dôvodu vzniknutej pandémie a vyhlásenej mimoriadnej situácie na území SR je momentálne areál Letného kúpaliska v Trebišove zatvorený, jeho otvorenie počas letnej sezóny závisí od rozhodnutia Ústredného krízového štábu. Mesto Trebišov celú situáciu pozorne sleduje a v prípade uvoľnenia prijatých opatrení Ústredným a permanentným krízovým štábom je pripravené mestské letné kúpalisko sprístupniť verejnosti.

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb
Technické služby mesta Trebišov

nespokojný občan Paričova, 20.05.2020 13:29

Dobrý deň prajem,
kedy budú TS kosiť park? Uličku vedúcu z mestskej časti Paričov do parku k farebnému mostu,lemuje tráva vysoká do pása. Čaká sa na premnoženie komárov a kliešťov?
Poprosím nielen o odpoveď, ale aj nápravu daného stavu.
Ďakujem.
Nespokojný občan mestskej časti Paričov.

Odpoveď

Dobrý deň,

kosenie zelene v mestskom parku bolo začaté piatok 22. 5. a pracovníci TS s ním budú pokračovať počas 22. kalendárneho týždňa. Vzhľadom na vegetačné obdobie cesnaku medvedieho nebolo možné kosiť v tejto lokalite skôr.

Miroslav Davala
Technické služby mesta Trebišov

Cyril Mudrý, 21.05.2020 14:37

Dobrý deň.
Chcem sa spýtať,či sa už nevracajú vrecia na separovaný odpad.Pracovníci
TS,ktorí tento zber vykonávajú,mi pravidelne vrecia zoberú aj s odpadom.
Na tento stav som upozornil aj námestníka TS,ktorý mi osobne priniesol nové vrecia,ale žiaľ k ná-prave nedošlo.Týmto konaním sa potom
znižuje záujem o separovaný zber.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci technických služieb, ktorí vykonávajú zber separovaných zložiek odpadu, sú poučení o spôsobe manipulácie s obalmi určenými na jednotlivé druhy odpadu. V prípade najmä vriec určených na zber plastov, dochádza k tomu, že tieto vrecia sú pevné uzavreté a pri otváraní sa poškodia. Preto sa stáva, že pracovníci v niektorých prípadoch vrecia zlikvidujú.

Technické služby mesta Trebišov

M.S, 21.05.2020 11:55

Chcem sa opýtať, prečo nebol zrealizovaný zber papiera na Zvonárskej ulici dňa 21.5.2020

Odpoveď

Dobrý deň,

zber papiera na Zvonárskej ulici bol vykonaný dňa 21.5.2020 v čase od 13.00 hod do 13.15 hod., na základe kontroly zariadenia určujúceho polohu vozidla (GPS).

Technické služby mesta Trebišov

Milan Onisik, 08.05.2020 07:57

Nedostatok bytov je všeobecne známy aj v Trebišove. Dostupnosť bývania si dala do programu i súčasna vláda v programe stavania nájomných bytov.
1. Uvažuje sa o využití množstva prázdnych kancelárskych priestorov v bývalej budove ONV (okresný úrad) a administratívnej budovy Jednoty na prisťahovaní Daňového úradu a prerobení tohto objektu na bytové jednotky?
2. A čo ďalší bytový dom za budovou VšZP?

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Vaše otázky. Uvádzame na ne nasledovné odpovede:

1, Mesto Trebišov pripravuje výstavbu nájomných bytov s využitím úveru
od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), dotácie Ministerstva dopravy a
výstavby SR, ale aj s použitím vlastných prostriedkov.

Výstavba dvoch bytových domov s kapacitou 2 x 39 bytov (spolu 78
bytových jednotiek) je naplánovaná v lokalite sídliska Juh. Byty budú
jedno až trojizbové, v štandardnom vyhotovení, nejedná sa o sociálne
byty.
Projekt výstavby je už pripravený, stavba má právoplatné stavebné
povolenie. V súčasnosti čakáme na stanovisko ŠFRB k žiadosti o
poskytnutie úveru.
Byty postavené s využitím prostriedkov ŠFRB majú trvalý štatút nájomných
bytov (tzn. nemožno ich odpredať).

2, Mesto Trebišov nevlastní administratívne budovy, ktoré by boli vhodné prestavby na obytné domy. Vami uvedené nehnuteľnosti vlastní štát (budova
Okresného úradu Trebišov) alebo aj súkromné právnické osoby (administratívna budova býv. Coop Jednoty ...).
Na prestavbu, rekonštrukciu alebo zmenu spôsobu využitia týchto
nehnuteľností mesto Trebišov nemá dosah, pretože, v zmysle platnej
legislatívy, nemôže investovať do cudzieho majetku.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ

Ján Šimko, 13.05.2020 13:07

Dobry den,pre nasich spoluobcanov z osady neplati zakon o pivunnom noseni ruska? Stacilo sa mi prejst v nedelu po meste,skupinka romov z osady bez ruska sa promenaduje po meste a u toho fetuje? Ako to kontroluje mestka policia a udeluje pokuty? Ja si myslim ze zakin a povinnost nosenia rusok by mal platit pre vsetkich nie?

Odpoveď

Dobrý deň,

príslušníci MsP Trebišov počas hliadkovej služby vykonávajú kontrolu nosenia ochranných rúšok obyvateľov mesta Trebišov, ako aj návštevníkov mesta. V prípade zistenia porušenia uvedeného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia vzniknutú situáciu riešia v zmysle zákona.

Mgr. Rastislav Čornanič
poverený riadením výkonu služby MsP

Milan Onisik, 08.05.2020 07:40

Podľa najnovších informácií zámer rozširovania skládky TKO v obci Sirník sa stretol s nesúhlasom občanov okolitých obcí vyjadrených prostredníctvom starostov.Bude to problém aj pre Trebišov a aké sú možnosti ďalšieho riešenia aj v rámci ochrany životného prostredia?

Odpoveď

Dobrý deň,

zámer rozšíriť skládku odpadu v katastrálnom území obce Sirník mesto Trebišov eviduje, pozorne sleduje návrhy a pripomienky starostov, občianskych aktivistov, občanov dotknutého územia, ako aj argumenty protistrany. Mesto Trebišov sa pri riešení tohto problému oprie o definitívne závery odbornej verejnosti a kompetentných inštitúcií, ktoré problematiku nakladania s odpadmi dokážu, v rámci svojich kompetencií, vyriešiť na profesionálnej úrovni, s ohľadom na ochranu životného prostredia.

V rámci ochrany životného prostredia mesto predovšetkým apeluje na svojich občanov, aby produkovali čo najmenej komunálneho odpadu a vzniknutý odpad dôkladne separovali. Znižovaním produkcie odpadu každý občan individuálne prispieva k zmenšovaniu uhlíkovej stopy. Separáciou odpadu zase znižuje množstvo skládkovaného odpadu, ktorý enormne zaťažuje životné prostredie a zároveň dôkladnou separáciou dochádza k znižovaniu finančných nákladov spojených s likvidáciou odpadu, ktoré sa v konečnom dôsledku premietajú každému občanovi do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Mesto Trebišov

občan, 11.05.2020 10:41

Dobrý deň
poprosím o odpoveď.
Aj tento rok psičkári ktorí zodpovedne platia daň za psa dostanú mikroténové vrecka a mikroténové rukavice na psie exkrementy ?
Poprosím aby častejšie a dôkladnejšie Mesto TV zabezpečil čistenie košov na psie výkaly pretože v letných mesiacoch sa z nich šíri neznesiteľný zápach a sú plné.

Odpoveď

Dobrý deň,

tak ako uplynulé roky, aj v tomto roku sú mestom Trebišov distribuované pre majiteľov psov (držaných a chovaných v byte) vrecká na psie exkrementy aj igelitové rukavice. Ich prevzatie je možné v pokladni MsÚ, po úhrade dane za psa. Čistenie košov na psie exkrementy pracovníci TS mesta vykonávajú pravidelne, raz týždenne - vo štvrtok, prípadne hneď po zistení ich znečistenia.

Technické služby mesta Trebišov

ada, 13.05.2020 22:10

Chcem sa opytat ze kedy pride do berehova upratovacka.Uz mesiac mame otvorene a po druhe je pandemia Covid-19.Nikto tam este nebol poumyvat ani dezinfikovat?Uz sme volali na mestky urad a oni povedali ze do budu riesit ale nic sa nedialo ani do teraz.A nikto neupratuje ani okolie.Tam pod vchodom kde je papiernictno ja som bola pozametat lebo som sa uz nemohla pozerat aky je tam bordel.A po meste je vsade neporiadok chcem nebude chodit romska hliadka zbierat smetie?

Odpoveď

Dobrý deň,

z dôvodu pandemického obdobia spôsobeného novým koronavírusom je dočasne pozastavený aj výkon aktivačných prác v meste. Dôsledkom tohto obmedzenia môže byť zvýšené znečistenie verejných priestranstiev. Od pondelka 18.5.2020 budú postupne uvoľnené opatrenia v tejto oblasti, obnoví sa aj zabezpečenie upratovania v budove NS Berehovo a jej priľahlých priestorov.

Technické služby mesta Trebišov

MB, 11.05.2020 12:54

Dobrý deň,
nedávno boli odstránené smetné koše spred bytového domu Hodvábna 2275, ktoré sme využívali.
Doteraz namiesto nich nebolo postavené kontajnerové stanovisko ani nám nebolo pridelené iné po blízku.
Kam máme vyhadzovať smeti keď sú kontajnerové stanoviská na sídlisku zabezpečené zámkom?
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

bytovému domu na Hodvábnej ul. 2275, pre občanov z vchodov č. 12, 14 a 16, je určené stojisko č. 6 na Severnej ulici. Pre občanov z vchodu č. 18 je na ukladanie odpadu určené kontajnerové stojisko č. 5 na Ternavskej ulici.
K zámkom na týchto stojiskách boli distribuované kódy na odomykanie a zamykanie. V prípade poskytnutia ďalších informácií, kontaktujte, prosím, Technické služby mesta Trebišov na tel. č. 0918 248 958 (p. Čičatko).

Miroslav Davala
námestník riaditeľa, Technické služby mesta Trebišov

R.K., 10.05.2020 18:54

Prosím o vyprázdnenie koša na psie exkrementy na ulici Hodvábna. ĎAKUJEM.

Odpoveď

Dobrý deň,

koše na psie exkrementy vyprázdňujú pracovníci TS mesta pravidelne, každý štvrtok, prípadne okamžite pri obhliadke.

Technické služby mesta Trebišov

občan, 11.05.2020 10:44

Dobrý deň
v akom množstve zabezpečí Mesto TV pre rok 2020 vrecka a rukavice na psie exkrementy pre psíčkarov?
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

v roku 2020 mesto Trebišov zabezpečilo 366 ks igelitových vreciek na psie exkrementy pre každého psa, držaného a chovaného v byte a takisto 366 ks igelitových rukavíc. Tento hygienický balíček si môže majiteľ vyzdvihnúť v pokladni MsÚ, po úhrade dane za psa (držaného v byte).


PhDr. Anna Dragulová
vedúca organizačného oddelenia

M b., 30.04.2020 14:29

Výkopové práce na sidl.Sever... kontroluje niekto či nevznikajú pri nich škody?sú tam poškodené korene starsieho stromu,ktory bude možno odsúdený na vyschnutie,pri chodníku od sídliska k jednote..takisto sú značky nastriekane pri bytovke 2275vzadu, sú tam vysadené sakury,jedna nanovo,kedze bola pôvodná pri takýchto prácach zničená.cize aj tadiaľ povedú vykopy...kope sa tu už každý rok.nemozte nejako tieto práce dobuducna skorigovať?následne je tu po nich škaredý neupravený zaburineny priestor .

Odpoveď

Dobrý deň,

pri návrhu trasy výkopov pre uloženie optických káblov sa mesto Trebišov snaží so zhotoviteľom vybrať najoptimálnejšie riešenie.
Na stavbe: Optická dátová sieť E-MAX -VI. etapa (sídlisko Sever) sú vykonávané kontroly každý pondelok.
Za všetky škody vzniknuté v dôsledku chybných prác, ako aj za bezpečnosť občanov zodpovedá v zmysle rozhodnutia 18234/2020/2-LTi zhotoviteľ.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku

Lenka, 04.05.2020 14:05

Dobrý deň, reagujem na odpoveď TS k otázke zo dňa 25.04.2020 12:49

Takže to máme chápať tak, že:

1. mesto postavilo stojiská, ktoré sú úplne neefektívne, čiže zbytočne vyhodené peniaze?

2. Mesto si nedalo tú námahu, aby prv ako niečo začalo robiť zistilo možnosti pripojenia na el. sieť.

3. Mesto nemalo zabezpečené dostatočné množstvo fin. prostriedkov na dokončenie projektu?

4. Ako chce mesto doriešiť uzamykanie kontajnerových stojísk

5. Kto bude niesť zodpovednosť za takéto plytvanie?


Ďakujem za zverejnenie aj za odpovede

Odpoveď

Dobrý deň,

odpovede na Vaše otázky:

Otázka č. 1
Mesto postavilo stojiská, ktoré sú úplne neefektívne, čiže zbytočne vyhodené peniaze?
Odpoveď:
V súvislosti so zvyšujúcimi sa nákladmi na skládkovanie komunálneho odpadu bolo mesto nútené pristúpiť k vybudovaniu stojísk, ktoré by jednak zabránili tzv. kontajnerizmu a jednak by zabránili vhadzovať komunálny odpad do zberných nádob, napr. obyvateľmi okolitých obcí.
Vzhľadom na to, že "oklietkované" stojiská sú najlacnejší variant prevencie vyššie spomenutých nežiaducich javov, nemožno vybudovanie takýchto stojísk hodnotiť ako neefektívne.

Otázka č. 2
Mesto si nedalo tú námahu, aby prv ako niečo začalo robiť zistilo možnosti pripojenia na el. sieť?
Odpoveď:
Mesto na začiatku realizácie výstavby stojísk zvolilo najlacnejší variant - zabezpečenie visiacimi zámkami. Ale vzhľadom na skutočnosť, že dochádza k poškodzovaniu visiacich zámkov, mesto hľadá v spolupráci s Technickými službami možnosti napojenia na el. sieť. V odpovedi zo dňa 25.04.2020 12:49, na ktorú sa odvolávate, však nie je uvedené, že daný problém nemá riešenie.

Otázka č. 3
Mesto nemalo zabezpečené dostatočné množstvo fin. prostriedkov na dokončenie projektu?
Odpoveď:
V odpovedi zo dňa 25.04.2020 12:49, na ktorú sa odvolávate, nie je uvedené, že mesto nemá zabezpečené dostatočné množstvo finančných prostriedkov na dokončenie projektu.

Otázka č. 4
Ako chce mesto doriešiť uzamykanie kontajnerových stojísk?
Odpoveď:
Ako je uvedené v odpovedi z 25.04.2020 12:49, na ktorú sa odvolávate, mesto chce zabezpečiť uzamykanie stojísk privedením elektrickej energie k jednotlivým stojiskám pre napojenie elektronických zámkov.

Otázka č. 5
Kto bude niesť zodpovednosť za takéto plytvanie?
Odpoveď:
To, že mesto v spolupráci s Technickými službami spočiatku siahlo po finančne najvýhodnejšom riešení zabezpečenia stojísk visiacim zámkom, nemožno hodnotiť ako plytvanie. Dodatočné investície v dôsledku reálnej situácie sú a aj budú, samozrejme, realizované s dôrazom na čo najhospodárnejšie a najefektívnejšie využívanie verejných financií.

Mesto Trebišov a Technické služby mesta Trebišov

Ľubomír, 25.04.2020 12:49

Dobrý deň, ja nemám otázku, chcem však upozorniť na to, že by bolo dobre nejako zabezpečiť tie vysiace zámky, ktoré sú na novo postavených stojískach pre komunálny odpad. Ja bývam na ul. M. R. Štefánika 2221 a už je tam asi 4 zámok. To nie je normálne, stále ho vylomia a potom je tam dnu neskutočný bordel.

Odpoveď

Dobrý deň,

problematikou komfortu uzamykania kontajnerových stojísk a riešenia tzv. „antivandal“ úpravy sa mesto spolu s Technickými službami mesta zaoberá aj v týchto dňoch. Sú pripravené návrhy riešenia, ale tie si vyžadujú značné finančné náklady najmä na doriešenie privedenia elektrickej energie k jednotlivým stojiskám pre napojenie elektronických zámkov, nakoľko napojenie z vedenia verejného osvetlenia nie je vo väčšine prípadov možné. Do úvahy pripadalo aj využitie zdroja elektrickej energie zo solárnych zdrojov, ale túto alternatívu sme po konzultácii s odborníkmi pre jej nízku účinnosť zamietli.

Technické služby mesta Trebišov

Vojtech Holod, 24.04.2020 09:13

Dobrý deň, chcem sa opýtať kedy sa začne riešiť oplotenie detského ihriska na ulici Komenského za bytovým domom 2206/37, keďže aj napriek zákazu vstupu psov na ihrisko, psičkári zákaz nerešpektujú a opakove sú na ihrisku psie exkrementy???
A ako mame riešiť od susedov prašenie kobercov, plachiet, dék z balkónov a okien, fajčenie na balkóne?
Poprosil by som o vytlačené upozornenia do vchodov aby ľudia rešpektovali občianske spolunažívanie. ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

uvedenou problematikou sa mesto Trebišov zaoberalo, ale vzhľadom na súčasnú situáciu boli zrušené všetky plánované investičné akcie.

Otázku ohľadne spolunažívania so susedmi v bytovom dome odporúčam riešiť so správcom BD, prípadne s domovým dôverníkom.

Technické služby mesta Trebišov

Helena Pustayová, 27.04.2020 21:40

Prečo musíme znášať obyvatelia BD Hodvábna 1381 vyhadzovanie odpadu do našich košov hocikym? Tí ľudia tu nebývajú, pristavia auto, vyhadžu všetko čo majú v aute hoci kam. My triedim, no im je to jedno. Hlavne že auto je prázdne. A týka sa to aj obyvateľov z rodinných domov a iných.Veď toľko čo koše TS vyvezu, my vďaka iným nemáme kam dať smeti. Dúfam, že sa už dočkám aj odpovede. Dane platím, tak očakávam aj odpoveď. Nie tak ako minule.

Odpoveď

Dobrý deň,

v najbližšom období bude aj pri uvedenom BD inštalovaná uzamykateľná klietka na umiestnenie kontajnerov na komunálny a separovaný odpad. Týmto opatrením zo strany mesta by malo dôjsť k eliminácii javov, ktoré popisujete.

TS mesta Trebišov

Mark Mark, 26.04.2020 20:43

Dobrý deň. Aký význam majú klietky na kontajnery keď Rómovia chodia do klietky a prehrabavaju obsah a pri tom hádžu smete von? Zbytočne peniaze vyhodené.Na každej jednej klietke odrezany vysiaci zámok. Špinavý a smradlaví Rómovia tu chodia po sídliskách medzi ludi a hrabu sa v odpadoch.

Odpoveď

Dobrý deň,

problematikou komfortu uzamykania kontajnerových stojísk a riešenia tzv. „antivandal“ úpravy sa mesto spolu s Technickými službami mesta zaoberá aj v týchto dňoch. Sú pripravené návrhy riešenia, ale tie si vyžadujú značné finančné náklady najmä na doriešenie privedenia elektrickej energie k jednotlivým stojiskám pre napojenie elektronických zámkov, nakoľko napojenie z vedenia verejného osvetlenia nie je vo väčšine prípadov možné. Do úvahy pripadalo aj využitie zdroja elektrickej energie zo solárnych zdrojov, ale túto alternatívu sme po konzultácii s odborníkmi pre jej nízku účinnosť zamietli.

Technické služby mesta Trebišov

Tomas, 20.04.2020 17:20

Dobrý deň chcem sa spýtať kedy pristaviť veľkokapacitné kontajnery na zber jarného odpadu veľká noc už skončila. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

jarné upratovanie v meste sa tento rok, prihliadajuc na aktuálnu pandemickú situáciu, nebude realizovať. Pracovníci Technických služieb teda neplánujú rozmiestňovať veľkoobjemové kontajnery na jednotlivých sídliskách.
Aktuálne ročné obdobie však je časom upratovania domácností, bytových či rodinných domov obyvateľov nášho mesta, aj z tohto dôvodu je každý deň okrem nedieľ otvorený ZBERNÝ DVOR v areáli Technických služieb mesta, kde môžete v čase od 8.00 do 20.00 h doviezť a bezplatne uložiť svoj vyseparovaný odpad.

Technické služby mesta Trebišov

Marko, 30.03.2020 12:31

Dobrý deň.Ked už mesto zamyka kontajnery proti hladným hlodavcom tak prečo nedomysleli ochranu okolo zámku napr.kus rúry navariť aby neodrezali zámok??Na severe a už aj na kutnohorskej odrezané zámky z kotercov.Sme v Trebišove to sa dalo čakať že skôr či neskôr odrežú zámky na dverách.

Odpoveď

Dobrý deň,

problematikou komfortu uzamykania kontajnerových stojísk a riešenia tzv. „antivandal“ - úpravy sa mesto spolu s Technickými službami mesta zaoberá aj v týchto dňoch. Sú pripravené návrhy riešenia, ale tie si vyžadujú značné finančné náklady najmä na doriešenie privedenia elektrickej energie k jednotlivým stojiskám pre napojenie elektronických zámkov, nakoľko napojenie z vedenia verejného osvetlenia nie je vo väčšine prípadov možné. Do úvahy pripadá aj využitie zdroja elektrickej energie zo solárnych zdrojov, ale túto alternatívu sme po konzultácii s odborníkmi pre jej nízku účinnosť zamietli.

Technické služby mesta Trebišov

Marta Orkutyová, 17.04.2020 07:30

Dobrý deň prajem. Chcem sa spýtať, či by sa nedali tie klietky zamykať čipom, kladka totiž stále je mi ulosťou. Tiež k tomu triedenému odpadu,naša rodina triedi, no mnohí sa smejú, že mesto to sype na jednu kopu. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

problematikou komfortu uzamykania kontajnerových stojísk a riešenia tzv. „antivandal“ - úpravy sa mesto spolu s Technickými službami mesta zaoberá aj v týchto dňoch. Sú pripravené návrhy riešenia, ale tie si vyžadujú značné finančné náklady najmä na doriešenie privedenia elektrickej energie k jednotlivým stojiskám pre napojenie elektronických zámkov, nakoľko napojenie z vedenia verejného osvetlenia nie je vo väčšine prípadov možné. Do úvahy pripadá aj využitie zdroja elektrickej energie zo solárnych zdrojov, ale túto alternatívu sme po konzultácii s odborníkmi pre jej nízku účinnosť zamietli.

Technické služby mesta Trebišov

Viera, 01.04.2020 13:02

Chcem sa spýtať dokedy budete nám občanom Trebišova zvyšovať poplatky za odpad a pritom cigáni z osady neplatia lebo sú na socialke a nemajú z čoho platiť. Hlavná vec že majú satelity a majú na mobilitu a majú na cigarety a majú na tetovanie. Dokedy mi za nich budeme platiť. Chcem aby ste uverejnili koľko cigánov z osady platí za odpad.

Odpoveď

Dobrý deň,

od 01.01.2019 je účinné Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Na základe uvedeného Nariadenia sa podstatným spôsobom zvýšili a v budúcnosti budú zvyšovať tzv. zákonné poplatky (sadzby) za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku. Okrem poplatkov za skládkovanie odpadu mesto Trebišov platí tiež poplatky Technickým službám mesta Trebišov za manipuláciu s odpadom a smetnými nádobami.
Neuhradené poplatky príslušný miestny správca vymáha formou exekúcie.
"V zmysle § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní, daňovým tajomstvom. Preto nie je možné zverejniť zoznam daňovníkov, ani zoznam daňových dlžníkov.
Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť podľa § 52 ods. 2a daňového poriadku zoznam daňových dlžníkov podľa stav k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Uvedený zoznam je správcom dane každý rok aktualizovaný a zverejňovaný na https://egov.trebisov.sk/default.aspx?NavigationState=806:0: "

PhDr. Beáta Hippová
vedúca finančného oddelenia

Viera Pustaiova, 12.04.2020 13:46

Prečo sa neplatí za odpad podľa toho kto koľko vyprodukuje? Niekto za týždeň 20 kg a niekto za týždeň iba 2kg tak prečo má platiť každý rovnakú sumu.To by bolo spravodlivé.Kazdy zaplatí len za to čo vyhodí. V niektorých mestách to už funguje. Tak sa nad tým treba zamyslieť.

Odpoveď

Dobrý deň,

keďže v rámci roka 2020 prebiehajú prípravy na zavedenie množstevného
zberu odpadu v nasledujúcich obdobiach (zhotovovanie a montáž klietok v
rámci stojísk, zabezpečovanie kontajnerov na separovaný zber), nie je
možné zaviesť množstevný zber už v priebehu roka 2020.
Vzhľadom na možnosti rozpočtu mesta Trebišov a v kontexte prebiehajúcej
nepriaznivej situácie ohľadne šírenia ochorenia Covid-19, mesto vyvinie
maximálne úsilie, aby bol množstevný zber odpadu na území mesta zavedený
už od roku 2021.

PhDr. Beáta Hippová
vedúca finančného odd. MsÚ

Hanka, 31.03.2020 18:45

Dobrý deň, chcela by som upozorniť na lampu na ulici J. Záborského 17 už asi 3 mesiac bliká alebo vôbec nesvieti. Poprosila by som ak by šlo o opravu v noci to je hrozne keď to začne blikať.
Za skorú odpoveď vopred ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha bola odstránená pracovníkmi Technických služieb mesta.

TS mesta Trebišov

Judita Kertiščáková, 31.03.2020 09:19

Dobrý deň, niečo k TKO. Neskutočné poplatky. Mám otázku na vedenie mesta... Bola by som rada, aby ste mi vysvetlili ako mesto motivuje občanov k triedeniu odpadu. Myslím, že je na mieste, aby mesto uvažovalo už vážnejšie o tom, že je naozaj veľmi veľmi slabá osveta o triedení a zbere separovaného odpadu! Mesto má infolist, prečo v ňom nevysvetlíte občanom, opakovane, že práve preto, že netriedia odpad budú poplatky za uloženie TKO stále vyššie a vyššie? 10 rôznych ľudí mi povedalo na zvýšenie poplatkov, že končí so separovaním, že kašlú nato, aj tak sú poplatky stále vyššie!! Kopec obcí majú nádoby na separovaný odpad, v tv nič, o bytovkách ani radšej nepíšem... veď to trošku ľudí musíte aj naučiť. Stojiská na koše, ďalší trapas, kým ste ich neurobili na čipy, ani nemali byť, zbytočne, ľudia nemajú okuliare, nechávajú sáčky pri stojiskách alebo teraz sú otvorené, chránia sa, kto by to chytal.... v školách sa separuje? a to sú vaše zariadenia! prvé by mali mať nádoby a viesť deti k tomu.... ja triedim všetko v rodinnom dome, ako ja k tomu prídem, že platím ako všetci bezohľadní občania k životnému prostrediu?

Odpoveď

Dobrý deň,

vedenie mesta využilo Infolist na informovanie občanov a motiváciu k separovaniu odpadov a bude ho využívať aj naďalej. V súčasnosti je distribúcia Infolistu pozastavená z dôvodu mimoriadnej situácie.
Vedenie mesta v roku 2019 začalo pripravovať zmenu systému odpadového hospodárstva v meste a prechod na množstvový zber, čo znamená, že občan bude platiť za odpad, ktorý sám vyprodukuje. Stojiská na odpad sú jedným z prvých krokov a určite nie posledným. Zmena systému je časovo i finančne náročný proces. Stretnutia, ktoré sme mali dohodnuté v súvislosti s pripravovanými zmenami, sme museli zrušiť. Určite v nich budeme pokračovať hneď, ako to bude možné.
V školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, sa separuje.
Separovanie odpadu je dôležité z pohľadu financií - vyššia miera separácie znamená nižší zákonný poplatok za tonu komunálneho odpadu. Nemali by sme zabúdať aj na environmentálny dopad a zamyslieť sa aj nad tým, čo tu necháme našim deťom, vnúčatám.

Mgr. Viera Mokáňová
zástupkyňa primátora