Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Ľubomír Domaracký, 27.11.2018 12:06

Dobrý deň, 20.10.2018 som poprosil o orezanie stromov na ul. M.R. ŠTEFÁNIKA 2221 vchody 174, 172, 170 a 168. Bolo mi aj odpovedané aj orezanie bolo vykonané. No ale poprosím vás takto? Odrezali ste spodné konáriky. Veď tu je potrebná radikálna úprava koruny stromov. Mame pouličné osvetlenie, ktoré vôbec pre konáre nevidno. Treba poznižovať a preriediť koruny, poriadne orezať konáre. A aj vzadu na sídlisku nie len vpredu. Chcete mať zeleň, ja proti nej nič nemám ale treba sa o to aj pravidelné starať a udržiavať ju. Taktiež nám nárok na slnečné svetlo v byte. Ďakujem a dúfam, že k tomu radikálne pristúpite.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestské hospodárske stredisko, ako organizácia oprávnená na ošetrovanie zelene mesta, je povinná dodržiavať Vykonávaciu Vyhlášku MŽP SR č.24/2003 Z.z. Zákona č.543/2002 Z.z., z ktorej vyplýva povinnosť postupovať pri redukčných orezoch stromov podľa STN 83 7010, v ktorej je uvedené:

- prípustné je odstrániť konáre s hrúbkou do 50 mm (rany s širším priemerom sa nikdy nezahoja a následne spôsobia hnilobu drevných častí, čím ešte viac znížia bezpečnosť v okolí stromu,
- redukcia asimilačného aparátu nesmie presiahnuť 20 %,
- tvar koruny sa nesmie narušiť,
- vykonávať vo vegetačnom období.

Bohužiaľ, daná situácia vo Vašom okolí bola spôsobená živelnými a nekoncepčnými výsadbami z minulosti, kde neboli zohľadňované priestorové pomery a rastové vlohy drevín. K redukčným rezom musíme pristupovať citlivo a (v rámci uvedených 20 %) postupne počas dlhšieho časového horizontu. Nie je možné náhle odstrániť napr. 50 % koruny dreviny, jednalo by sa o jej dekapitáciu.
Vo Vašej otázke z 20.10.2018 ste žiadali o úpravu korún stromov na Ul. M. R. Štefánika 2221 len pred vchodmi 174, 172, 170 a 168, nie za bytovým domom.

Ing. Milan Kakaš
záhradný architekt, MsHS

stanislav nagy, 22.11.2018 17:07

DOBRY DEN PRAJE SIDLISKO KPT.NALEPKU PRI VCHADZANI NA SIDLISKO NESVIETIA 2 LAMPY POPROSIM VAS O OPRAVU DAKUJEM NAGY

Odpoveď

Dobrý deň.

ďakujeme za nahlásenie poruchy, odstránená bude v 49. kalendárnom týždni.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

Anna, 27.11.2018 20:25

Dobrý deň. Chcem upozorniť na nefunkčné osvetlenie na Varichovskej ulici pred domom č. 26. Je tam aj veľa lístia zo stromov, ktoré opadalo potom, čo bola ulica vyčistená. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za nahlásenie podnetu, evidujeme túto poruchu. Uvedená porucha bude odstránená pracovníkmi TS mesta Trebišov počas 49. KT., po ukončení umiestňovania všetkých prvkov vianočnej výzdoby a po jej oficiálnom rozsvietení.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

Ľubo, 28.11.2018 18:30

Dobrý deň nedá sa umiestnit kontajner na fľaše bližšie k domom na Varichovsku ulici .lebo teraz je až za zimnim štadiónom.je to dosť ďaleko pre starších ľudí.dakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

separačný kontajner bol preložený do priestoru za zimným štadiónom, a to na základe žiadosti občanov.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

Lubomira, 18.11.2018 15:06

Chcem sa opýtať kompetentných, že máme oznam na dverách, že sa nemá parkovať na chodníku. Ľudia parkujú a prechádza tadiaľ mestská polícia a neurobí s tým nič. Týka sa to najmä vchodu na SNP 108. Ustavične niekto parkuje na chodníku.

Odpoveď

Dobrý deň,

Zo strany MsP bude nezodpovedným vodičom venovaná zvýšená pozornosť a zistené priestupky budú sankcionované. Zároveň chcem požiadať občanov, aby v prípadoch, ak sú svedkami takéhoto nezodpovedného konania, zrealizovali telefonické oznámenie na bezplatnú linku 159.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Ivan.B, 12.11.2018 09:16

Zdravím. Nemáte možnosť dať kamerové systémy na sledovanie garáží za agromilkom,potom garáží pri kotolni a okolie kotolne? Za garáže sa platí mestu daň...Ráno sa tam zhlukuje školská mládež, večer tak isto a nie len mládež a o neporiadku pri kotolni a jej poškodzovaní sa nevyjadrujem . Vdaka za odpoved.

Odpoveď

Dobrý deň,

aj keď sa z rozšírením MKS vo Vami uvedenej lokalite v nasledujúcom roku nepočíta, bude táto časť mesta monitorovaná hliadkami MsP predovšetkým častejším výkonom hliadkovej služby.

Hliadky MsP niekoľkokrát denne vykonávajú hliadkovú službu aj v uvedenej časti mesta.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Monika Kandová, 18.11.2018 19:41

Dobrý večer.
Chcem sa opýtať ako je v Trebišove vyriešená otázka bezdomovcov.Máme tu nejaké záchytné centra,hlavne teraz v zime. Na ulici je mladá žena/už druhý rok/a evidentne potrebuje pomoc.
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto Trebišov v súvislosti so VZN Mesta Trebišov č. 134/2014 o sociálnych službách s účinnosťou od 1.7.2014 upravuje pôsobnosť Mesta Trebišov vo veciach:

a.) rozhodovania o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu
b.) poskytovania domácej opatrovateľskej služby vrátane spôsobu určenia a výšky úhrady za poskytovanie domácej opatrovateľskej služby;
c.) poskytovania sociálnej služby v dennom centre;
d.) poskytovania sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny a práčovne;
e.) poskytovania sociálnej služby krízovej intervencie v útulku;
f.) poskytovania terénnej sociálnej služby.

Mesto Trebišov na zákl. VZN č. 134/2014, Čl. 6, Poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v útulku, poskytuje sociálne služby krízovej intervencie v mestskom útulku pobytovou formou na určitý čas. Táto služba sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Trebišov, ktorá je v nepriaznivej sociálnej situácii, nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Podmienky poskytovania soc. služby sa určia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby v mestskom útulku uzatvorenej medzi mestom a fyzickou osobou – prijímateľom sociálnej služby.
Mesto Trebišov, oddelenie sociálnych vecí pomáha ľuďom bez domova formou sociálneho poradenstva a následného umiestenia v zariadeniach sociálnych služieb.

oddelenie sociálnych vecí MsÚ v Trebišove

Marek, 06.11.2018 08:59

Dobrý deň, na Ružovej ulici nesvieti viacero pouličných lámp.

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha verejného osvetlenia na Ružovej ulici bola odstránená stredu 7.11.2018

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Jozef, 03.11.2018 19:58

Dobrý večer, prosím Vás kedy už konečne budu namontovane a zapojene svietidla v podchode bytovky 1515? Jedna sa o 4 svietidla, je to taky veľký problém? A taktiež by som poprosil o doplnenie resp.o sfunkcnenie osvetlenia ulice Skultetyho oproti MŠ. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

bytový dom 1515 sa v súčasnej dobe rekonštruuje. Svetlá má dať do pôvodného, resp. funkčného stavu spoločnosť, ktorá rekonštrukciu realizuje. Je žiaduce podotknúť, že pred začatím rekonštrukcie bolo osvetlenie podchodu funkčné. Pondelok 5.11. pracovníci Technických služieb mesta skontrolovali verejné osvetlenie (VO) na uvedenej ulici a bolo funkčné.
V prípade ďalších možných porúch VO ma, prosím, kontaktujte na tel. č.: 0905527468

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Juliana Lúčková, 05.11.2018 15:25

Dobrý deň, už dlhšie nám pred bytovkami na celom úseku Komenského pred Kauflandom až po SOŠ sv.Jazafáta nesvietia pouličné lampy (iba jedna na kruhovom objazde). Keď vypína svetlá Kaufland je celá časť v tme. Dalo by sa s tým niečo urobiť? Nebezpečný je aj neosvetlený prechod pri Kauflande. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

tento nedostatok bol odstránený piatok 2.11.2018

Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

Simona Playová, 04.11.2018 22:38

Zdravím, zaujímalo by ma kedy uráči vedenie mesta Trebišov zgrupiť všetkých cigánskych aj necigánskych vpp-čkárov na očistenie všetkých úsekov nemocnice od lístia, rôznych odpadkov, či dokonca oblečenia čo sa tam nájde, špakov od cigariet a pod. + orezať stromy. Čo sa týka hrabania lístia, stačí sa prejsť po rôznych uliciach mesta, nájdete tam toho kopu čo treba urobiť. Od čoho ste tam?

Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

za areál Nemocnice s poliklinikou Trebišov nezodpovedá Mesto Trebišov, uvedený areál je vo vlastníctve spol. Svet zdravia a. s. Mesto Trebišov však požiada vedenie nemocnice o odstránenie nedostatkov uvedených vo Vašom podnete. Čo sa týka hrabania lístia v meste, asi 100 aktivačných pracovníkov denne pracuje na odprataní opadaného lístia a niekoľko kusov techniky na jeho vývoze. Každý deň sa v tomto jesennom období vyvezú z verejných priestranstiev cca štyri vlečky lístia na skládku.

Miroslav Davala
vedúci Mestského aktivačného strediska

Karol Baranyi, 05.11.2018 11:26

Podakovanie.
Dovolte aby som sa srdecne podakoval p.Stefankovi veducemu cintorina za vysoko ludsky,priatelsky pristup k nam pri rekonstrukcii hroboveho miesta,aj v case pracovneho volna.Rodina Baranyiova.

Andrea Poláková, 03.11.2018 21:27

Dobry den. Na ulici T.G.Masaryka, konkretne za bytovkami v dvore nesvieti ani jedna poulicna lampa uz druhu-tretiu noc. (Tehlova zelena,oranzova,fialova a bytovka za VUB bankou). Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň.

Ďakujeme za nahlásenie poruchy. Predmetná porucha bola odstránená pracovníkmi TS mesta pondelok 5.11.2018

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Ľubomír, 02.11.2018 07:00

Dobrý deň nesvieti Berehovská ulica za Slaviou a celé sídlisko Stred.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za nahlásenie poruchy. Porucha bola odstránená dňa 2.11.2018

Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

Anna Voroňáková, 31.10.2018 13:01

Chcem sa ínformovať, čo sa dá urobiť s brezou pred našou bytovkou č. 2137/57, nakoľko sme si chceli dať magio, alebo digi televiziu, ale pracovník, ktorý k nám prišiel nám oznámil, že sa to nedá, nakoľko nám zavadzia breza pred bytovkou a nemali by sme signál. Preto by som vás veľmi pekne prosila aby ste mi odpovedali, čo máme urobiť. Ostávam s pozdravom Voroňáková

Odpoveď

Dobrý deň,

vzhľadom na túto situáciu, orez predmetnej dreviny pred uvedeným vchodom, navrhujem osobné stretnutie pre posúdenie konkrétneho stavu. Poprosím o skontaktovanie sa so mnou na tel. č.: 0907182850.
Ďakujem.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Ján, 28.10.2018 14:14

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kedy bude opravené pouličné osvetlenie na Kutnohorskej ulici 2115/9 hneď oproti CBA potravín. Už nesvieti viac ako 3 mesiace. Za odpoveď vopred ďakujem. Obyvatelia bytovky oproti.

V Trebišove dňa 28.10.2018

Odpoveď

Dobrý deň,

funkčnosť verejného osvetlenie je pracovníkmi mesta priebežne kontrolovaná, ale v každom prípade ďakujeme aj za Váš podnet.

Predmetná porucha verejného osvetlenia bola odstránená pondelok 29.11.02018.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

Čonka, 31.10.2018 13:12

Dobrý deň!
Prečo nie je mestský cintorín po 1.11.2018 aspoň po dobu ďalších 8 dní otvorený do 18:00, aby tí ktorí chcú páliť sviečky počas tohto krátkeho obdobia mohli tak urobiť. Nie každý pracuje v Trebišove a môže to stihnúť do 17:00 dokedy je cintorín po 1.11. otvorený. Ráno sa to takisto nedá, pretože cintorín od 7:00 otvorený nie je. V iných mestách to možné je (Michalovce, Sečovce), v Trebišove priam nemožné a už niekoľko rokov.

Odpoveď

Dobrý deň.

Pán Čonka, neviem odkiaľ beriete Vami napísaný čas otváracích hodín na Mestskom cintoríne v Trebišove, ale tieto Vaše informácie sú zavádzajúce. Na vstupných bránach na cintorín /hlavná brána, brána od športovej haly, bránka od Ulice 17. novembra/, v médiách, na webovom sídle mesta, ako aj v skrinke pri vstupe do areálu cintorína, kde sa umiestňujú oznámenia o úmrtí, je vyvesený oznam o čase otváracích hodín nasledovne:
v dňoch od 27.10.2018 do 4.11.2018 je uvedené,že:
1.11.2018 sa cintorín nezatvára,
2.11. a 3.11.2018 je otvorené do 22.00 hod.,
4.11.2018 je otvorené do 20.00 hod.

Cintorín je otvorený od 7.00 hod.

Cintoríny v MČ Paričov a MČ Milhostov sú otvorené non-stop.

V prípade, ak stále evidujete nejaké nejasnosti, poprosím Vás o osobný kontakt na t. č.: 0905 527 468. Ďakujem.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ Technických služieb mesta Trebišov

Helena, 31.10.2018 11:17

chcem sa dotazovať. Aká je veková hranica - byť pozvaná/ý na deň úcty k starším Nie že by som išla. Ešte asi nie som v tej vekovej harnici. Ale boli tam taký ľudia, ktorí sú tesne po 50-tke. ja neviem či sa boli len daremne pohostiť alebo tam už patria. A ten človek s tými fúzami je pernamentne na každej akcii ktorú usporiadáva mestský úrad. Niektorí ľudia sú fakt bez chrbtovej kosti

Odpoveď

Dobrý deň,

účasť na podujatí pri príležitosti októbra - Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutočnilo 26.10.2018, bola zabezpečovaná prostredníctvom denných centier (DC) pôsobiacich v meste. Po zistení záujmu o toto podujatie a nahlásení počtu záujemcov dostali všetci vedúci DC vstupenky, ktoré rozdali jednotlivým seniorom - záujemcom a zvyšok bol k dispozícii v MsKS pre neregistrovaných dôchodcov. Propagácia uvedeného podujatia bola rovnaká, ako propagácia všetkých ostatných podujatí, ktoré mesto organizuje počas roka. Mestskému kultúrnemu stredisku neprináleží zisťovať, kto je členom denného centra. To, že niekto vyzerá mlado, svedčí o tom, že byť dôchodcom dnes neznamená vyzerať staro. To, kto a koľkých podujatí sa má zúčastniť, nie je stanovené mestom. Verím však, že keď už budete vo vekovej kategórii dôchodcov aj Vy, Vaša účasť na podobných podujatiach bude vedená k Vašej spokojnosti.

Ľubomír Mičko
vedúci Mestského kultúrneho strediska

Ľubomír Domaracký, 20.10.2018 13:54

Dobrý deň, chcel by som poprosiť o úpravu koruny stromov na ul. M. R. Štefánika 2221 pred vchodmi 174, 172, 170 a 168 a taktiež o vyznačenie parkovania. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

Vaša požiadavka o úpravu koruny stromov na Ul. M. R. Štefánika č. 2221 pred vchodmi č. 174, 172, 170 a 168 bude zrealizovaná prostredníctvom oprávnenej organizácie – Mestského hospodárskeho strediska do konca 45. kalendárneho týždňa.


Ing. Eva Bučková
oddelenie výstavby a majetku

Vojtech Zachar, 12.10.2018 19:36

Je 12tého októbra 19,00 a na Hurbanovej ulici konkrétne pred kostolom sústavne nesvieti osvetlenie hoci je tam prechod pre chodcov,ale ráno keď už riadne vidno svetlá ešte svietia.Ďakujem za odstránenie poruchy.

Odpoveď

Dobrý deň,

pri kontrole dňa 19.10.2018 bolo uvedené osvetlenie funkčné.

Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

Martin, 05.10.2018 22:00

Dobry den, na sidlisku sever, ul.Ternavska 17, nesvieti uz dlhsiu dobu poulicne osvetlenie. Kedy by mohlo byt opravene? Obyvatelia vchodu c.17. Dakujeme

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Uvedenú poruchu verejného osvetlenia Technické služby mesta Trebišov odstránia do piatka 12.10.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

Ada, 04.10.2018 17:46

Pouličné osvetlenie opakovaná prosba. Prosím opraviť pouličnú lampu na ul. 17.novembra oproti domu 40 a 42. Nesvieti viac ako mesiac. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

verejné osvetlenie na Ul. 17. novembra pracovníci Technických služieb opravia do piatka 12.10.

Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

Andrej Hnát, 30.08.2018 10:08

Pri kotolni vedľa bytového domu na ul. M. R. Štefánika 1515 zostal po poslednej búrke zvyšok zlomeného stromu - ihličnanu. Tamtiež, na západnej strane kotolne, po oprave podzemného elektrického kábla osvetlenia zostal neupravený výkop s hŕbou neodprataných veľkých kameňov. Mohli by ste tieto nedostatky odstrániť?

Odpoveď

Dobrý deň,

zvyšok zlomeného stromu bol odstránený v 37. kalendárnom týždni a takisto bolo namontované svetlo verejného osvetlenia za predajňou Fresh. Terénne úpravy boli prevedené v 39. kalendárnom týždni.


Michal Davala
Technické služby mesta Trebišov

Anna, 29.09.2018 21:11

Dobrý deń,na ul. Palarikova je potrebné upravit ihličnatý strom-ker ,ktorý zasahuje vo výhĺade motorovým vozidlám vychádzajúcim zprava z uličky.tento ker sa nachádza pred obytným domom 414/13.Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

úpravu dreviny zasahujúcej vo výhľade do križovatky upravili rezom pracovníci Mestského hospodárskeho strediska dňa 3.10.2018.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Občan, 27.09.2018 04:40

PROSÍM VÁS, KEDY ZAČÍNA OFICIÁLNE VYKUROVACIA SEZÓNA? ĎAKUJEM

Odpoveď

Na základe informácií poskytnutých z Trebišovskej energetickej, s.r.o. Vás informujeme, že vykurovaciu sezónu táto spoločnosť začala v aktuálnom 39. kalendárnom týždni.

kancelária primátora

LenkaW., 19.09.2018 18:05

Dobrý deň.
Mám na Vás otázočku. Bolo by možné orezať strom (brezu) pred bytovým domom na ulici Ternavskej 2247/24. Nakoľko strom zakrýva okna až po 5 poschodie. Na Ternavskej ulici sme jediný vchod čo má taký vysoký strom. Nižšie poschodia máme tmu v bytoch, neporiadok a hmyz na balkónoch.
Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Mestského hospodárskeho strediska upravili korunu stromu rezom letorastov zasahujúcich k fasáde bytového domu dňa 25.9.2018.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Domaracký Ľudovít Ing., 27.08.2018 09:46

ĎakujemVám, že ste previedli vyasfaltovanie chodníkov v mestskom parku, ktorý sa teraz už dá využiť už aj na športové účely, čo ma nesmierne teší. Park si to zaslúžil. Ja však píšem o vyasfaltovanie chodníka na Pribinovej ulici, ktorého betónový povrch sa už rozpadáva a je značne využívaný ľuďmi do práce a občanmi bývajúcimi na tejto ulici. Asfaltový povrch bol odstranený firmou TS mesta Trebišov, avšak náhrada povrchu nebola prevedená, čím sa sťažuje jeho údržba v zimnom období. Prosím o odpoveď, kedy by bola možná jeho oprava. Ďakujem Vám.

Odpoveď

Dobrý deň,

oprava chodníka a zároveň položenie nového asfaltu na chodník na Pribinovej ul. je navrhnutá v zozname Opráv miestnych komunikácií - 2. etapa 2018. O schválení návrhu opráv rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Jaroslav Duc, 02.09.2018 10:34

Dobry den.
Prosim mozeb sa niekdo pozriet na to ze na nemocnicnej ulici sa zapinaju poulicne lampy asi 60 minut po rozsvieteni na ulici snp.A poprosim kompetentnych aby dali upravit okolie navovybudovaneho parkoviska na sidlisku juh.Za co samozrejme dakujeme.Prosim aj o upravu rozkopavky kedy davali pokladku kabla k stvrtemu stlpu.Romovia to len tak zahrabali a zbytok nechali na prirodu.Byva zvykom ze po rozkopani sa urobia aj upravy okolia.Nech to vyzera ako ma.Dakujem za vsetkych obyvatelov sidliska juh.

Odpoveď

Dobrý deň,

rozsvecovanie pouličného verejného osvetlenia je už nastavené rovnako na celom území mesta.

Terénne úpravy v okolí novovybudovanej parkovacej plochy na sídl. JUH realizovali pracovníci Mestského hospodárskeho spolu s pracovníkmi protipovodňovej skupiny mesta v období 3.9 - 4.9.2018. Úprava terénu za parkoviskom smerom k lúke bola realizovaná utorok 11.9.2018.

Michal Davala, Technické služby mesta Trebišov
Mgr. Mário Fazekaš, vedúci MsHS

JUDr.Cifrak Michal, 05.09.2018 16:33

Chcem sa opýtať kedy je plánované jesenné upratovanie, resp.kedy a či bude možnosť vynašať odpad zo záhrad na určené miesta.
Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

presný termín Jesenného upratovania ešte nie je stanovený.
Občania mesta však môžu odpad zo svojich záhrad nosiť na Zberný dvor Technických služieb počas celého roka.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ Technických služieb mesta Trebišov

Anna Malovcová, 29.08.2018 15:18

Dobrý deň, prosím Vás o opravu pouličného osvetlenia na Lúčnej ulici v Trebišove, nesvieti už dlhší čas. Ide o svetlo na konci ulice, od Kukučínovej, smer ku predajni BFR. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

opravu pouličného osvetlenia na Lúčnej ulici zrealizujú pracovníci Technických služieb mesta Trebišov štvrtok 13.9.2018.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ Technických služieb mesta Trebišov