Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Viera Koarova, 13.08.2021 20:11

Dobrý deň,mám skôr prozbu,nebolo by možné vyčistiť sidlisko sever od drobných nečistôt?Toľko špiny tu nebolo ani raz za 30 rokov čo tu bývame.Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet. Pokiaľ to počasie umožní v priebehu 35. týždňa dôjde ku komplexnému uprataniu sídliskových priestorov.

TS Trebišov

Stefan Kudla, 15.08.2021 14:35

Dobry den,

Na Zvonarskej ulici v Milhostove medzi domami c. 48 az 53 je vozovka v katastrofalnom stave. Planuje sa jej oprava?

Dakujem za odpoved

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto má vedomosť o stave cesty na Zvonárskej ulici. Predmetný úsek cesty eviduje oddelenie výstavby a majetku MsÚ v zozname poškodených komunikácií. V súčasnosti mesto začína rekonštrukciu troch križovatiek - ich prestavbu na kruhové, rekonštrukciu odstavných plôch a vnútrosídliskových komunikácií na sídlisku Juh a takisto parkovacej plochy na Kutnohorskej ul. (priestor bývalej tržnice). Práce budú ukončené v budúcom roka. Následne bude mesto rekonštruovať aj ďalšie úseky ciest a chodníkov. Zo všetkých zaevidovaných, výrazne poškodených mestských komunikácií, ktoré si žiadajú opravu, mesto Trebišov, v spolupráci s členmi komisie výstavby a majetku, pripraví konkrétny zoznam cestných aj chodníkových úsekov určených na opravu v roku 2022 a predloží ho na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku MsÚ

Peter Varjassy, 15.08.2021 18:45

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či sa budú obnovovať nátery čiar na parkoviskách na sídlisku Sever.

Ďakujem

Vaša odpoveď bola ,, toho roku "
Moja otázka ,, toho roku je kedy ?"

Odpoveď

Dobrý deň,

obnovu vodorovného dopravného značenia na sídlisku Sever vykonajú pracovníci Technických Služieb mesta Trebišov počas mesiaca september 2021.

Mgr. Mário Fazekaš
TS mesta Trebišov

Erika Mamczurová, 20.08.2021 07:29

Dobrý deň, chcela by som sa opýtat, že ktorý mudrlant vymyslel tie zastavky pre autobusy? Nech sa skusi postavit rano o pol štvrtej v daždi alebo vo fujavici, to uz ich rovno môzu zrusit.Nemaju nijaku funkciu.Taka budka by mala chranit pred nepriaznivym pocasim.Este by som chcela upozornit, ze na budke pri predajni kebabu znova chyba jedno pole, neviem asi si niekto stavia sklennik, dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Sklenenú výplň na zastávke Technické služby mesta Trebišov vymenili začiatkom septembra.

Mgr. Mário Fazekaš
TS mesta Trebišov

Tóthová, 10.07.2021 20:56

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, prečo od nás na vstupe do plavárne nikto nežiada potvrdenie o očkovaní, o negatívnom teste, či COVID preukaz.
Na kúpaliskách mimo mesta sme sa s tým stretli.

Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb TS mesta, ktorí vykonávajú svoju pracovnú činnosť aj v objekte mestskej krytej plavárne, sa riadia protiepidemiologickými opatreniami, platnými pre náš región.
Podľa covid automatu sa už pár týždňov nachádzame v zelenom pásme, tzn. Monitoring, kde sú bazény a plavárne bez obmedzení. Odporúčame Vám priebežne sledovať https://automat.gov.sk/trebisov kde nájdete aktuálne informácie.

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb TS mesta Trebišov

Alena, 17.06.2021 10:16

Dobrý deň,

1.otázka - podľa akého kľúča sa vypočítavala daň za komunálny odpad na ulici Ternavskej 2247, keď občania zo stojiska č.7 ako aj ostatných majú pomerné menšiu daň ako občania ktorí boli pridelení pod stojisko č.8
2.otázka - stojiska okolo nás sú už zabezpečené čipom - bude aj stojisko č.8 takto zabezpečené ?

Odpoveď

Dobrý deň,

Odpoveď č. 1
Mesto Trebišov, ako správca poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, stanovil poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trebišov na rok 2021 na základe množstvového zberu, pričom postupoval v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 168/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 169/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Pre bytové domy boli určené stojiská zberných nádob na ukladanie komunálneho odpadu, vybudované mestom.

Poplatok za komunálny odpad mesto určilo ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pričom sadzba poplatku je 0,019 eura za jeden liter zmesového komunálneho odpadu. Pri výpočte poplatku za jednotlivé stojiská bol rozhodujúci, okrem údajov o objeme zberných nádob, počte zberných nádob a frekvencie vývozu, údaj o počte poplatníkov v jednotlivom stojisku, a to k dátumu 01.01.2021. Keďže uvedené údaje sa líšia podľa jednotlivých stojísk, výška miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2021 je pre poplatníkov v jednotlivých stojiskách rozdielna.

PhDr. Beáta Hippová
vedúca finančného oddelenia

Odpoveď č. 2

Riešením odpadovej politiky sa mesto Trebišov spolu s Technickými službami mesta intenzívne a dlhodobo zaoberá. Jedným z krokov zlepšenia tejto problematiky bolo vybudovanie kontajnerových stojísk, ktoré sú prispôsobené na mechanické uzamykanie, ďalším nákup farebných kontajnerov určených na separovaný odpad a ich umiestnenie do novovybudovaných stojísk.

Významným počinom samosprávy bolo aj, od 1. januára 2021, zavedenie systému množstvového zberu komunálneho odpadu v meste Trebišov. Vzhľadom na javy, ktoré opisujete vo Vašom podnete, občania, pre ktorých je určené stojisko, v spolupráci so správcom daného bytového domu, mestom a Technickými službami mesta, pristupujú k montáži inými spôsobmi uzamykania, napr. elektromagnetické uzamykanie, čo sa javí účinné a komfortné.
Pri realizácii tohto spôsobu je možné využiť finančné prostriedky fondu opráv, a zároveň na základe žiadosti mesto Trebišov prispeje sumou 100 € (platca DPH) alebo 120 € (bez DPH) na montáž uzamykania. Po zrealizovaní uzamykania Technické služby mesta osadia do stojiska senzorové osvetlenie. Bližšie informácie poskytne riaditeľ TS mesta Ing. Fekete tel. 0908500894.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta

Martin, 04.07.2021 13:12

Dobrý deň, rád by som sa informoval ohľadom poplatku za komunálny odpad. Chcem vedieť či nenastala nejaká chyba. Dvaja takmer 90 ročný dôchodcovia, žijúci v rodinnom dome, majú za rok 2021 platiť za komunálny odpad vyše 120 eur (rok predtým to bolo cca do 40 eur). Vraj už úľava tento rok pre dôchodcov bola (VZN TV) zrušená. Jediným riešením by bol vývoz odpadu 2x mesačne, čo nepripadá do úvahy, nakoľko sú plienkovaný, a vývoz smetí v 2 týždennom intervale by "nevoňal" ani susedom. Ak je to naozaj tak, tak zo strany mesta rušenie dôchodcovských úľav, vytvára nedôstojné podmienky pre starších občanov, ktorí tu roky žijú a záväzky voči mestu poctivo platia. Chcem sa opýtať aké sú v tomto prípade možnosti poníženia sumy za komunálny odpad. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň.
Na základe Vašej žiadosti o poskytnutie informácie ohľadom poplatku za komunálny odpad vám zasielame nasledovnú odpoveď:

Mesto Trebišov, ako správca poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, stanovil poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trebišov na rok 2021 na základe množstvového zberu, pričom postupoval v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 168/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 169/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Zavedením množstvového zberu, paušálny poplatok za komunálny odpad, pri ktorom správca poplatku mal zavedenú zníženú sadzbu poplatku pre občanov starších ako 62 rokov veku, zanikol.

Zároveň vám uvádzame, že ročný poplatok za miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2021 pri 110 l zbernej nádobe s frekvenciou vývozu 1x týždenne predstavuje 108,68 € a pri 120 l zbernej nádobe s frekvenciou vývozu 1x týždenne predstavuje 118,56 €.

Vo veci úľavy poplatku za komunálny odpad nielen pre starších občanov v rodinných domoch, správca poplatku v zdaňovacom období roka 2021 umožnil poplatníkom nahlásiť v priebehu roka 1x zmenu vývozu, v ktorej by uviedol hlavne údaje potrebné k vyrubeniu poplatku (tlačivo Oznámenie k poplatku za komunálne odpady pre IBV je uvedené v Prílohe č. 1 platného VZN č. 168/2020).
V súlade s vyššie uvedeným vám oznamujeme, že v zdaňovacom období roka 2021, nie je iná možnosť zníženia poplatku za komunálny odpad.

PhDr. Beáta Hippová
vedúca finančného oddelenia

Stefan Kudla, 28.06.2021 20:16

Pisem asi treti krat.

Chcel by som sa Vas opytat ci sa neplanuje otvorit Materska Skola v MC Milhostov. Budova Spolocenskeho centra je nevyuzita (ak neratame klub dochodcov) a Materska skola by tu potesila velmi vela mladych rodin s detmi.
A druha otazka. Na Zvonarskej ulici medzi domami c. 48 az 53 je vozovka v katastrofalnom stave. Planuje sa jej oprava?

Dakujem za odpoved

Odpoveď

Dobrý deň.

Mesto Trebišov má dostatok kapacít v materských školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Neplánuje preto otvárať MŠ v mestskej časti Milhostov.

Mgr. Danica Gajdošová
vedúca oddelenia školstva

Peter Goda, 23.06.2021 07:20

Pekny den dnes rano o 3 cca smetiari vyberaju sklo je to normalne sak trieskaju neskutocne nocny klud je do 6:00 ako pochopim smetie ale sklo!!

Odpoveď

Dobrý deň,

zber separovaného odpadu v meste začína najskôr o 7.00 hodine. Hluk pri vysypávaní kontajnerov, určených na komunálny odpad, spôsobuje sklo, ktoré je tam nesprávne umiestnené.

Apelujeme opäť na všetkých občanov mesta, aby správne separovali svoj vyprodukovaný odpad.

TS mesta Trebišov

Peter Gumán, 08.07.2021 10:01

Dobrý deň.Chcel by som sa opýtať na časový horizont otvorenia kúpaliska.Kedy je planované otvorenie?Vidím,že sa stále pracuje na kúpalisku,no momentálne pri tých teplotách je veľká škoda,že ešte nieje otvorené,nakoľko je momentálna epidemiologická situácia priaznivá a bohvie čo bude o pár týždňnov.Ďakujem za odpoved´.

Odpoveď

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že v Areáli vodných športov prebieha jedna z najväčších investičných akcií za posledné desaťročia, a to konkrétne inštalácia nového toboganu, novej technológie na úpravu vody pre tobogan a detský bazén, výstavba nových bufetov, terás a takisto novej pokladne na vstupe, je v tejto situácii na mieste ospravedlniť sa, že aktuálne meškáme s otvorením tohtoročnej sezóny niekoľko dní. Počas týchto júlových dní je pre občanov mesta i jeho návštevníkov plne k dispozícii zmodernizovaná mestská krytá plaváreň.

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb
TS mesta Trebišov

Jozef Brunacky, 24.06.2021 11:14

Chcem sa spýtať kedy bude zabezpečene
uzamykanie stojiska c.19 na ulici Kutnohorská . Je tam neustále bordel,
takže nespĺňa svoj účel.
Ďakujem za informáciu.

Odpoveď

Dobrý deň,

riešením odpadovej politiky sa mesto Trebišov spolu s Technickými službami mesta intenzívne a dlhodobo zaoberá. Jedným z krokov zlepšenia tejto problematiky bolo vybudovanie kontajnerových stojísk, ktoré sú prispôsobené na mechanické uzamykanie, ďalším nákup farebných kontajnerov určených na separovaný odpad a ich umiestnenie do novovybudovaných stojísk.

Významným počinom samosprávy bolo aj zavedenie systému Množstvového zberu komunálneho odpadu v meste Trebišov, ktoré je účinné od 1. januára 2021.

Vzhľadom na javy, ktoré opisujete vo Vašom podnete, občania, pre ktorých je určené stojisko, v spolupráci so správcom daného bytového domu, mestom a Technickými službami mesta pristupujú k montáži inými spôsobmi uzamykania, napr. elektromagnetické uzamykanie, čo sa javí účinné a komfortné.
Pri realizácii tohto spôsobu je možné využiť finančné prostriedky fondu opráv, a zároveň na základe žiadosti mesto Trebišov prispeje sumou 100 € (platca DPH) alebo 120 € (bez DPH). Po zrealizovaní uzamykania Technické služby osadia do stojiska senzorové osvetlenie.
Bližšie informácie poskytne Ing. Fekete tel. 0908500894 - TS mesta.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

Jana Paleníková, 24.06.2021 12:12

Dobrý deň. Chcela by som sa spytat, preco pracovníci TS beru spolu s plastami aj nase vrecia, v ktorych plasty vynasame von pred dom? Neviem ci je ekologicke kupovat kazdy mesiac a k tomu z vlastného nove vrecia, namiesto toho, aby ho vysypali a hodili za branu, ako to robili kedysi. Nabuduce vysypem svoje plasty pred dom na ulicu a vrecia do ktorych ich ukladam doma si odlozim sama. Jedna sa o Paricov. Upozornila som ich uz velakrat, aby vrecia vracali. Ale neda sa zakazdym byt doma a striehnut na nich. Niektori susedia si dokonca nalepili na vrecia odkaz : vrat ma! Co mi príde uplne smiesne! Takze Vas poprosim o opatovne poucenie zamestnancov TS, v pripade, ze mi vezmu vrecia aj buduci mesiac, nemam problem odpad vysypat pred dom v case zberu osobne. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

vzhľadom na skutočnosť, že tento problém je opakujúci sa, Technické služby mesta príjmu opatrenia na odstránenie predmetného nedostatku.

TS mesta Trebišov

Mgr. Miroslav Prezbruch, 28.06.2021 12:29

Chcel by som sa spýtať ako mesto mieni riešiť cyklistov? mesto vyoznačovalo na chodníkoch aj cyklistické chodníčky ale nejako zabudlo na prechody pre cyklistov! problém je že kedže cyklista v 99 percentách je lenivý zliezť z bicykla tak si prejde plnou parou cez prechod a je mu jedno či ma automobil od seba 1m alebo 20m... to však platí aj o chodcoch, no kým chodec ma cca 2-3km/h a ešte ako tak zastaví cyklista ma 10-15km/h ak nie aj viac a verte že nezastaví a kedže v trebišove niečo ako prechody pre cyklistov neexistujú i napriek že ste pekne nastriekali cyklistické chodníčky prechodom po prechode pre chodcov porušujú zákon (čo by sa ešte ako tak dalo prižmúriť oči - keby vám tam bezhlavo nevletel) a poviem to takto ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky. Otázka znie mieni mesto s týmto niečo robiť? (či už pokutovať cyklistov na prechodoch pre chodcov!) alebo v spolupráci s dopravákmi vyznačiť zvislými a vodorovnými značkami aj prechody pre cyklistov?!
Ďakujem za odpoveď.
s pozdravom M.P.

Odpoveď

Dobrý deň

Mestská polícia Trebišov vykonáva dohľad nad priechodmi pre chodcov počas školského roka, a zároveň realizuje preventívne upozornenia pre cyklistov, ako sa má cez priechod prejsť s bicyklom. V tejto súvislosti Vás žiadame, aby ste všetky podozrenia z priestupkov oznamovali na bezplatnú linku 159, z dôvodu ich preverenia. Ostatné otázky z podnetu sú kompetentní zodpovedať priamo na Dopravnom inšpektoráte PZ v Trebišove.


Patrik Slivka
zástupca náčelníka Mestskej polície Trebišov

Eva, 06.07.2021 11:53

Dobrý deň,chcem sa spýtať či sa nedá dať značka prikazaneho smeru na parkovisku v lidl. Ľudia chodia a vychádzajú z oboch strán a potom dochádza na parkovisku ku kolíziam. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

predmetný priestor parkoviska pred supermarketom LIDL nepatrí mestu Trebišov.
Odporúčame sa s podnetom obrátiť priamo na vedenie obchodnej pobočky v Trebišove.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci verejných priestranstiev TS mesta Trebišov

M. S, 29.06.2021 15:20

Dobrý deň
V Milhostove pred domom smútku je diera okolo kanalizačnej šachty. Môže dôjsť k pádu a aj zlomenim končatín. Diery sú skoro pri každej šachte smerom k Vojčiciam. Poprosím o odstránenie týchto závad, aby nedošlo k úrazu.
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta Trebišov vykonajú opravu poškodeného povrchu okolo kanalizačného vpustu počas 28. kalendárneho týždňa.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci verejných priestranstiev TS mesta Trebišov

Katarina, 12.06.2021 21:39

Dobry den,
Pri navsteve kupaliska po minule roky, sme ak prisla burka, museli z arealu kupaliska odist. Na kupalisku nie je bezpecne prekryte miesto pre mnozstvo ludi. Minimalne 2x v minulom roku sme zaplatili vstupne pre 3 ludi a po cca 30 min. sme boli nuteni areal opustit kvoli burke. Plavaren je opravena a funkcna. Chcem sa spytat, ci v cene vstupného na areal kúpaliska je aj navsteva plavarne? Aj z dovodov vyššie popísaných (burka, veľké mnozstvo ludi...). A ak nie, bude mozne vratenie vstupného (poveternostne dovody)?
Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

v prípade včasnej nepriaznivej predpovede počasia bol areál kúpaliska pre verejnosť zatvorený v plnom rozsahu otváracích hodín. Ak došlo k náhlemu zhoršeniu počasia v čase, kedy bola prevádzka kúpaliska otvorená, návštevníkom sme odporúčali, aby areál opustili, keďže sa v areáli kúpaliska, ako aj jeho blízkosti, nachádza väčší počet stromov, ktoré predstavujú v čase búrok značné riziko.

Pre návštevníkov je v takom čase opustenie kúpaliska najbezpečnejší spôsob ako predísť možným úrazom.
Mestská krytá plaváreň je pre verejnosť otvorená od 28. júna 2021, v zmysle platného cenníka https://www.trebisov.sk/articles/file/20715

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb TS mesta

Sivakova, 01.06.2021 14:14

Preco mesto neriesi kur**, ktore sa presunuli na ul. Vratnu-SNP, to sa nase deti maju pozerat ako si pod bytovkami dohaduju ksefty s kuncaftami? Naco mame primatora ked neriesi,co trapi obcanov?

Odpoveď

Dobrý deň p. Siváková,

v prvom rade by som Vás poprosil, aby sme sa vyvarovali vulgarizmom, pretože to celej problematike nijako nepomôže. Mestská polícia tento problém rieši celoročne, ale samotná prostitúcia - tým, že nie je trestným činom a ani priestupkom, sa rieši zložito. Zákon na Slovensku prostitúciu síce nezakazuje, ale ani nepovoľuje.
Na dennej báze vykazujeme mnoho takýchto žien z mesta, hlavne od bývalej pekárne, od kruhového objazdu dolu a zo všetkých miest, kde sa tieto osoby nachádzajú.
V našich podmienkach nie je prostitúcia považovaná ani za prácu, ani za trestnú činnosť. Je definovaná len nepriamo a len na jednom mieste – v Trestnom zákone 300/2005 Z. z. a preto táto problematika a jej riešenie nie je v kompetencii primátora mesta a dokonca ani MsP, aj keď sa jej na dennej báze venujeme.

Uvedený podnet nachádza opodstatnenie najmä na oddelení OR PZ v Trebišove.

Mgr. Peter Pipa
náčelník MsP Trebišov

Iveta, 10.06.2021 13:18

Dobrý deň, týmto by som chcela požiadať o revíziu detského ihriska na ulici Škultétyho, hneď vedľa MŠ, za bytovkou 1515. Ihrisko je využívané denno denne masou detí, ktoré prichádzajú hneď z príležiacej MŠ, ako aj zo ZŠ. Je v prevádzke uvedená len jedna hojdačka, aj keď je tam vedľa prázdny priestor pre druhú, ktorá tam stále chýba a boli by ste radi, ak by bola doplnená. Dosky vo vrchnej časti ihriska sú pohyblivé, nestále, z dosiek vyčnievajú veľké drevené triesky, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti neprijateľné.
Žiadam preto o kontrolu úrovne čistoty povrchu detského ihriska a jeho nápravu, kompletnosť a opotrebovanie zariadenia, kontrolu základov, konštrukčnej pevnosti zariadení a celkovej bezpečnosti detského ihriska.Ak by to bolo v ďalších možnostiach a dalo by sa ihrisko rozšíriť o ďalšie moduly,boli by sme vďační. Ďakujeme

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta vykonali počas 24. KT údržbu prvkov a spojovacích materiálov na detskom ihrisku na Škultétyho ulici. Drevené časti konštrukcie plánujú ošetriť ochranným náterom, poškodené časti prvkov pracovníci TS nahradia novými do konca júna.

Mgr. Mário Fazekaš
Technické služby mesta Trebišov

Peter Varjassy, 14.06.2021 18:13

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či sa budú obnovovať nátery čiar na parkoviskách na sídlisku Sever.

Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

obnova vodorovného dopravného značenia na sídlisku Sever bude vykonaná v tomto roku. Realizácia značenia si vyžaduje prípravu a kooperáciu s MsP. Po vzájomnej dohode budú obyvatelia bytových domov oboznámení s termínom prostredníctvom oznamov na vchodoch.

Technické služby mesta Trebišov

Zuzana, 09.06.2021 18:56

Dobrý deň, medzi bytovkou Komenského 2222 a Škôlkou pri Polícií sú 3 úplne zanedbané pieskoviska(s toho jedno ohradené). Chcem sa opýtať či by sa nedalo aspoň 1 dať dokopy, aby sa tam mohli deti zahrať, už keď ich tu máme? Viem že ďalej je opravené ihrisko, ale predsa. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

na danom sídlisku sa nachádzajú 4 pieskoviská. Z hygienických dôvodov bolo prijaté rozhodnutie naďalej využívať len 2 oplotené. Ďalšie 2 pieskoviská mimo oplotenia TS mesta zmenili na okrasné záhony, teda v nich boli osadené suchomilné trvalky, doplnené štrkovým zásypom.

Ing. Milan Kakaš
vedúci hospodárskeho strediska TS mesta

Martina, 09.06.2021 14:17

Dobry den rada by som sa informovala ci ma mesto v plane opravit chodník na ulici ČS.armady po pravej strane smerom od VŠZP k benzinke Shell
Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov každoročne opravuje a rekonštruuje viacero úsekov ciest a najmä chodníkov v meste. V súčasnom období prebiehajú prípravné práce pre rozsiahlu rekonštrukciu troch križovatiek, ako aj odstavných plôch a vnútroblokov na ulici Kutnohorskej a sídlisku Juh. Tieto práce by mali byť ukončené v priebehu budúceho roka. Následne bude mesto rekonštruovať aj ďalšie úseky ciest a chodníkov, pričom aj Vami spomínaný úsek je zahrnutý v pláne rekonštrukcie.

Ing. Peter Duč
zástupca primátora mesta Trebišov

Marta Rigova, 29.05.2021 19:42

Prosím vás,chcela by som vedieť,kedy budú Dni mesta Trebišov. Totiž,chcela by som pozvať rodinu a to potrebujem dopredu vedieť.
Ďakujem .

Odpoveď

Dobrý deň,

z dôvodu platnosti epidemiologických opatrení, z ktorých vyplýva, že stretávať sa môže len obmedzené množstvo osôb, v prípade kultúrnych podujatí je to maximálne tisíc ľudí, organizovanie takého masového podujatia ako sú Dni mesta Trebišov v tomto roku neprichádza do úvahy. Mesto Trebišov prostredníctvom svojho kultúrneho strediska ponúkne pre obyvateľov Trebišova tak, ako aj po iné roky, program Kultúrneho leta (každú júlovú a augustovú nedeľu) v popoludňajších hodinách a každý piatok a sobotu filmové predstavenie – Letné kino na mestskom amfiteátri.

Veríme, že už budúci rok bude možné usporiadať Dni mesta Trebišov tak, ako to bolo zvykom spolu so sprievodnými akciami i folklórnym festivalom.
Tešíme sa na spoločné stretnutie pri kultúrnych podujatiach.

Ľubo Mičko
vedúci MsKS

Mária Hurajová, 27.05.2021 07:41

Dobrý deň,
ďakujem za "uspokujúcu" odpoveď.Mesto Trebišov isto zbohatlo sankciami a daňami, ktoré týto občania zaplatili za prihlásených psov, keď každú chvíľu majú iných. Priviazať psov na špagát namiesto opravy oplotenia pozemku je vyriešenie situácie /ozaj špagát asi nie je reťaz/.
Držanie psa na reťazi NIE JE na Slovensku zakázané. Platia však isté obmedzenia, ktoré určuje zákon 39/2007 o veterinárnej starostlivosti a ďalej upravuje vyhláška 123/ 2008 o ochrane spoločenských zvierat
Dobre mi hovorili susedia že zbytočne píšem oni sú chránení nielen zákonom ....
Mária Hurajová

Odpoveď

Dobrý deň

na základe Vášho predchádzajúceho podnetu sme spravili všetko tak, aby nedochádzalo k páchaniu priestupkov, v súlade so zákonom sme využili všetky kompetencie a právomoci MsP. Na Váš ďalší podnet musím zareagovať nasledovne: Mestská polícia Trebišov nezodpovedá za oplotenie súkromného pozemku ani za údajné priviazanie psíka alebo psov na špagát. Tento podnet posúvame na kompetentný orgán, ktorým je v tomto prípade Štátna veterinárna správa.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov

Mária Hurajová, 24.05.2021 07:25

Dobrý deň,
pripájam sa k požiadavke ohľadom umiestnenia kamerového systému na konci ulice Budovateľská.
Ďakujem!

Odpoveď

Dobrý deň

ubezpečujem Vás, že v uvedenej lokalite sa s kamerou počíta. V tomto období samospráva nedisponuje finančnými prostriedkami na rozšírenie mestského kamerového systému. Aktuálne je predmetný priestor monitorovaný zvýšenou hliadkovou činnosťou MsP. Lokalita Budovateľskej ulice je plánovaná do ďalšej etapy rozširovania kamerového systému ako prioritná.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov

Mária Hurajová, 18.05.2021 08:02

Prosím o okamžité odobratie psov z cigánskeho rohového domu na Budovateľskej a Hradišskej ulici.
Celé dni psy sú vonku na ulici, takže máte strach tade chodiť a hlavne celú noc sa asi navzájom hryzú, kňučia, zavýjajú. Dnes v noci sa utíšili asi o tretej ráno takže sa vôbec nedá spať a ráno o šiestej potrebujete vstať do práce. Číslo 159 som skúšala asi 5 krát od jednej v noci ale pravdepodobne nepoznám Vašu pracovnú dobu lebo to bolo márne. Keď ich idete upozorniť, keďže ich tam býva asi milión samozrejme pes nemá majiteľa.
Ďakujem!

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe zaslania podnetu Vám približujeme situáciu rohového domu na Budovateľskej a Hradišskej ulici. Niekoľko psov je prihlásených, ďalšie majú stanovený termín na prihlásenie. Majitelia však už boli viackrát upozornení, dokonca im bola udelená sankcia, a to opakovane. Mestská polícia naďalej kontroluje a monitoruje uvedenú ulicu tak, ako aj iné ulice, kde sú zaznamenané nedostatky, zjednáva nápravu a rieši rôzne vzniknuté situácie.
Naďalej sme Vám k dispozícii na bezplatnej linke 159, podozrenia z priestupku tak môžete nahlásiť každý deň v čase od 06:00 do 22:00.

Mgr. Peter Pipa
poverený vedením MsP Trebišov

Zuzana, 26.05.2021 10:10

Dobry den prosim Vas co sa planuje robit na detskom ihrisku za bytovkou 2222 Komenskeho? Za skolkou su koliky uz dlhsiu dobu a teraz sa vrtaju diery z druhej strany.
Dakujem pekne.

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov v blízkej dobe na spomínanom detskom ihrisku osadí oplotenie, ktoré bude slúžiť na ochranu zdravia a lepšiu bezpečnosť pre deti.

Mgr. Michaela Dučová
referentka pre regionálny rozvoj, MsÚ

Dáša Kasardová, 14.05.2021 10:15

Dobrý deň! Chcem sa opýtať kedy sa budú kosiť trávniky na Ul.Cukrovarskej. Tráva je už veľká množia sa komáre, kliešte. Ďakujem Kasardová

Odpoveď

Dobrý deň,

Cukrovarská ulica je v pláne kosenia na piatok 21.5.2021.
https://www.trebisov.sk/oznamy/25341


Technické služby mesta Trebišov

Viliam Maďar, 04.05.2021 15:43

Ocenili by sme keby ste opravili rampy alebo postavili normálny skatepark, určite mesto má peniaze aj na to keď stále sa stavajú nové projekty

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov sa zapojilo do výzvy Fondu na podporu športu o poskytnutie finančného príspevku na projekt Revitalizácia športového areálu Slavoj. Jedným z bodov žiadosti o poskytnutie externého finančného grantu je aj nová plocha na skateboardové ihrisko.

Ing. Jozef Ferjo
odd. výstavby a majetku MsÚ

Gabriela, 11.05.2021 21:54

Dobrý deň, chcela by som sa informovať dokedy budú naši spoluobčania okupovat celý park?? Nikdy tu toto nebolo, čo teraz... Je síce pekné, že mestský policajti ich vyhnali z detského ihriska... No bohužiaľ to vyriešili inak a rozťahali sa po celom parku... Cely ostrovček každá jedna lavička je obsadená partiami deciek a celych rodin... A vôbec sa nevedia správať slušne, vulgárne nadávajú slušným okoloidúcim ľuďom, fotia si nás a doslova otravujú... 4 hliadky v parku a nikto nič?? Myslím že nie som jediná, ktorej to vadí... Dakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

k dnešnému dňu neevidujeme na bezplatnej linke MsP č. 159 žiaden podnet, ktorého obsahom by boli Vami uvádzané skutočnosti. Bráničku do priestoru ostrovčeka mesto odomklo až po významnejšom uvoľnení opatrení v súvislosti s pandemickou situáciou. MsP Trebišov však môže a aj musí zasahovať iba v súlade s platnými zákonmi o obecnej a mestskej polícii. Každú zistenú skutočnosť, ktorá hraničí s priestupkovým konaním, je potrebné bezodkladne nahlásiť na bezplatnú linku MsP Trebišov č. 159. V rámci reakcie na tento podnet zároveň vyjadrujeme poďakovanie za pozitívne slová na prácu hliadok MsP.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov

L. K., 11.05.2021 10:12

Dobrý deň, prosím vedenie mesta a mestskej polície o zváženie zavedenia mestského kamerového systému aj na konci ul. Budovateľskej, vzhľadom na narastajúci počet incidentov krádeží a porušovania domovej slobody. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

kamerový systém na území mesta Trebišov sa vždy zavádza na základe vyhodnotenia danej situácie, po kooperácii s OO PZ Trebišov a podľa aktuálnych projektových výziev EÚ. Momentálne mesto Trebišov nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na realizáciu Vašej žiadosti, avšak nie je vylúčené, že v budúcnosti bude možnosť umiestnenia bezpečnostnej kamery aj vo Vami spomínanej lokalite, keďže aj v ďalšom období mesto plánuje rozšírenie a modernizáciu MKS. Čo sa týka zvýšeného pohybu osôb, ktoré sa dopúšťajú protiprávneho konania v okolí Vášho obydlia, uvádzame reakciu - v danej lokalite hliadky MsP vykonávajú hliadkovú činnosť priebežne, počas stanovenej pracovnej doby MsP. Aj napriek tomu Vás žiadam, aby ste v prípade zvýšeného počtu podozrivých osôb ihneď kontaktovali bezplatnú linku 159.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením MsP Trebišov