Prihlásiť sa

Pozvánka na 20. zasadnutie mestského zastupiteľstva

10.06.2021

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

V Trebišove 10.6.2021

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov  zvolávam 20. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sa uskutoční      

pondelok 14. júna 2021 o 9.00 h

na Mestskom úrade v Trebišove v Obradnej miestnosti na prízemí.

Návrh programu:

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie  
2 Schválenie programu  
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov  
4 Interpelácie a podnety poslancov  
5 Diskusia  
6 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej materiál
7 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku materiál
8 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej materiál
9 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity materiál
10 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie pre časť mesta Milhostov materiál
11 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2021 materiál
12 Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2020 materiál
13 Zámer mesta Trebišov podieľať sa na založení občianskeho združenia ONDAVSKÉ CYKLOTRASY materiál
14 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Ladislav Demeter a Mária Demeterová) materiál
15 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Milan Matovič a Eva Matovičová) materiál
16 Prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (TK JUNIOR TV) materiál
17 Zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien (METALPORT, s.r.o.) materiál
18 Doplnenie lokalít do obstarania Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trebišov materiál
19 Vyjadrenie k správnej žalobe sp. zn. 6S/24/2018 (uznesenie č. 92/2015) materiál
20 Odvolanie a vymenovanie riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov materiál
21 Vymenovanie náčelníka Mestskej polície Trebišov materiál
22 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne materiál
23 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej športovej haly materiál
24 Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných v predchádzajúcom období materiál
25 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 materiál
26 Rôzne  
27 Záver  

PhDr. Marek Čižmár