Novelou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov nastali určité zmeny v podávaní daňových priznaní.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Pokiaľ ide o daňovú povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti.

Doposiaľ bola splatná daň za psa do 31. januára zdaňovacieho obdobia bez vyrubenia, novelou tohto zákona bude daň za psa vyrubená v spoločnom rozhodnutí s daňou z nehnuteľností a jej splatnosť bude uvedená v rozhodnutí, ktoré bude daňovníkovi doručené. 

Do 31. januára 2024 je povinný podať priznanie, resp. čiastkové priznanie daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane:

  • daňovník, ktorý sa v roku 2023 stal vlastníkom nehnuteľností /pozemok, stavby, byt, nebytový priestor v bytovom dome/
  • daňovník, u ktorého  v roku 2023 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam /čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti/

Priznanie sa podáva na spoločnom tlačive pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktorého vzor vydalo Ministerstvo financií SR.