Predmet dane: je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka  v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (ďalej len „zariadenie“).

Daňovník: fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Základ dane: počet prenocovaní

Sadzba dane: 0,50€ na osobu a prenocovanie

Platiteľ dane: prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje

Správa dane:  Miestne príslušným mestom je mesto, na území ktorého sa zariadenie nachádza. Mesto ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, sadzu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu mestu, prípadne oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.