Novelou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov nastali určité zmeny v podávaní daňových priznaní.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Pokiaľ ide o daňovú povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti.

Doposiaľ bola splatná daň za psa do 31. januára zdaňovacieho obdobia bez vyrubenia, novelou tohto zákona bude daň za psa vyrubená v spoločnom rozhodnutí s daňou z nehnuteľností a jej splatnosť bude uvedená v rozhodnutí, ktoré bude daňovníkovi doručené. 

Priznanie sa podáva na spoločnom tlačive pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktorého vzor vydalo Ministerstvo financií SR.  

Predmet dane: pes starší ako šesť mesiacov chovaný právnickou alebo fyzickou osobou.

Oslobodenie od dane: osamelí dôchodcovia nad 70 rokov veku bez podania písomnej žiadosti.

Správca dane poskytuje 50 % úľavu dane za psa pre držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím na základe predloženej fotokópie preukazu ZŤP.

Sadzba dane je stanovená za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:

  • pes chovaný v domoch bytovej výstavby 40,00 €
  • pes chovaný v rodinných domoch 10,00 €