Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

Podľa Článku 2  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálny odpad sa platí za

  • a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
  • b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom okrem biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa Čl. 2 bod 2.3. písm. b) a c)
  • c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
  • d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (ďalej iba „poplatok“).

Poplatok platí poplatník, ktorým je

  • a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
  • b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
  • c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Ak má poplatník

  • a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu, to neplatí ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti mesta,
  • b) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, to neplatí ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti mesta,
  • c) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa bodu 2.3 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, to neplatí ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti mesta.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trebišov sa stanovuje na základe množstvového zberu.