Predmet dane

Prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu.

Daňovník

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Základ dane

Počet predajných automatov.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania (§ 48).

Oznamovacia povinnosť a platenie

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Správa dane

Miestne príslušným mestom je mesto, na ktorého území sa predajné automaty prevádzkujú (§ 50). Mesto ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti k dani za predajné automaty, najmä sadzbu dane, spôsob vyberania dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti a spôsob identifikácie predajných automatov, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane.

Sadzba dane:

  • 35,00 € / 1 predajný automat / 1 rok