Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby. Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. 

Kedy potrebujete kolaudačné rozhodnutie

  • nevyhnutné je na užívanie dokončenej stavby alebo jej časti, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie,
  • potrebujete ho aj na užívanie tej časti stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce na základe stavebného povolenia,
  • jeho kópia je potrebná pri vybavovaní listiny o určení súpisného čísla, jeho zrušení alebo zmene, ktorá sa vybavuje na obecnom (mestskom) úrade,
  • správa katastra ho vyžaduje ako doklad na zápis novostavby a stavby do katastra nehnuteľností,
  • na obecnom alebo mestskom úrade sa ním preukazuje priznaná výška dane z nehnuteľnosti.