Drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie a ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 , výška 5 m a hĺbka 3 m, sa môžu vykonávať iba na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Za drobnú stavbu sa považujú aj oplotenia, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete, bazény, atď.

Stavebný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu drobnej stavby určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.