Stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, sa môžu vykonávať iba na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa doručenia oznámenia.

Stavebný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu stavebných úprav určí, či stavebné práce povolí, alebo  k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.

Oznámenie stavebného úradu  nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.