Záväzné stanoviská k investičným zámerom, stavbám na území mesta Trebišov z hľadiska územného plánu mesta vydáva tunajší stavebný úrad na účely konaní v zmysle stavebného zákona v prípade, ak nie je stavebným úradom podľa stavebného zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na území mesta, na základe písomnej žiadosti.