Pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, postačuje  Ohlásenie stavebnému úradu.

Pri reklamných stavbách, ktorých reklamná plocha presahuje 3 m2 sa vyžaduje podanie žiadosti o stavebné povolenie spolu s predpísanou dokumentáciou, na základe ktorej stavebný úrad začína konanie.