Otázky a odpovede

Vážení občania

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

24.12.2019 23:18 - stanislav Nagy

Dobrý deň prajem chcel by som vás požiadať o orez konárov líp na sídlisku Kpt Nálepku ktoré mali byť orezane ešte v novembri,prísľub p. Fazekaša jedná sa o 3 lipy sú už veľmi roztahane a listy zo stromov nemá kto upratať aj tohto roku všetko lístie zostalo pri strome neupratané. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

predmetné lipy boli hlboko zmladené v apríli 2017 a pri miestnej obhliadke s referentkou ŽP nebolo zistené, že by svojím rastom ohrozovali zdravie a majetok občanov.
Lístie bolo na sídlisku kpt. Nálepku vyhrabané pracovníkmi aktivačnej činnosti.

Ing. Milan Kakaš
hospodárske stredisko Technických služieb mesta Trebišov

18.12.2019 21:29 - dada

Nepíšem o tomto probléme prvý krát, ale nedá mi sa k nemu nevyjadriť znova. Dokedy budú takmer nepriechodné schody z podzemného parkoviska v Tescu k bankomatu Slovenskej sporiteľne? Je problém udržiavať čistotu schodov a nestúpiť do pozostatkov,ktoré tam zanechávajú spoluobčania. Hlavne, že rómska poriadková služba stojí pri vchode, čo sa deje za nimi ich nezaujíma.je to veľmi škaredá vizitka mesta alebo Tesca, zápach je neznesiteľný.

Odpoveď

Dobrý deň,

Rómska poriadková služba vykonáva službu v čase najväčšej frekvencie ľudí pri OC Tesco, služba nie je nepretržitá. Schodisko nie je majetkom mesta Trebišov, ale OC Tesco, ktoré sa má postarať a jeho údržbu. Odporúčame Vám obrátiť sa s podnetom aj na prevádzku OC Tesco Trebišov.


Mgr. Rastislav Čornanič
poverený riadením výkonu služby MsP

28.12.2019 12:40 - Erik Tipan

Dobry den, nedalo by sa dopravnou znackou zakazat jazdu cez chodnik na ulici Komenskeho? Od kruhoveho objazdu az po krizovatku 1 Decembra? Travnik tam uz nikdy nebude rast a chodniky su spinave od blata!

Odpoveď

Dobrý deň.

Jazdu po chodníku upravuje Zákon č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde je v § 52 ods.2 uvedené:

- Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlom k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

V prípade porušenia zákona je potrebné to oznámiť na linku 159 MsP Trebišov.


Mgr. Rastislav Čornanič
poverený riadením výkonu služby MsP

14.12.2019 15:22 - Stefan Kudla

Dobry den,
porastie dan z nehnutelnosti aj v Trebisove tak ako vzrastla v Kosiciach?

Dakujem za informacie

Odpoveď

Dobrý deň,

otázka miestnych daní v meste Trebišov bola doteraz upravená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trebišov č. 140/2015 o miestnych daniach.

Do nového VZN o miestnych daniach boli zapracované zmeny v zmysle § 104 g ods. 3 a § 16 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

V katastrálnom území Trebišov za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, ako aj za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu sa mení sadzba z 0,19 € na 0,23 €.
V katastrálnom území Milhostov za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ako aj za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu sa mení sadzba z 0,13 na 0,19 €. Sadzba na stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou sa znižuje z 2,23 € na 1,90 €.

Ustanovuje sa sadzba u nebytového priestoru, ktorý slúži na podnikanie 2,23 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy a u nebytového priestoru, ktorý slúži na iné účely 0,33 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy.

PhDr. Beáta Hippová
vedúca oddelenia finančného

26.12.2019 14:36 - M.S.

Dobrý deň, Chcem sa opýtať, prečo boli 3 plastové kontajnery na separovanie odpadu v Milhostove nahradené jedným veľkým kovovým. Je nepraktický pre jeho malé otvory. Nedajú sa tam vložiť veľké kartonové krabice a ani plastové fľaše od gelu na pranie

Odpoveď

Dobrý deň,

V mestskej časti Milhostov, tak ako aj v časti mesta Nový Majer a v samotnom meste Trebišov sa vykonáva zber separovaných zložiek komunálneho odpadu v zmysle harmonogramu zberu, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta. Je tam uvedený aj spôsob zberu v rámci individuálnej bytovej výstavby. Veľkokapacitné kontajnery boli z uvedenej lokality stiahnuté a nahradené iným typom kontajnera na separovaný odpad z toho dôvodu, že do týchto kontajnerov bol umiestňovaný zmiešaný komunálny odpad vo veľkoobjemových vreciach, ktorý tam nepatrí. Kontajner, ktorý je v súčasnosti umiestnený v uvedenej lokalite, je iba doplnkový. Do fotodokumentácie z obsahu separačných kontajnerov je možné nahliadnuť v Technických službách mesta Trebišov.

Technické služby mesta Trebišov

24.12.2019 11:00 - Erik Tipan

Dobry den, poprosim upratat priestor okolo kotolne na sídlisku stred. Obcania vyberaju z kosa odpadky a rozhadzuju ich. Kedy bude instalovana klietka na kose pri kotolni?

Odpoveď

Dobrý deň,

uvedený znečistený priestor bol uprataný pracovníkmi technických služieb v dňoch 30. a 31.12.2019.

TS mesta Trebišov

18.12.2019 10:44 - andrea

Moja otázka znie:kto zruší parkovacie miesta pre vozičkárov,keď už došlo k úmrtiu,cca aj pol roka dozadu.Jedna sa o parkovacie miesta na Berehovskej pri kotolni

Odpoveď

Dobrý deň,

označenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím bude zrušené v najbližších dňoch.

Ing. Jozef Ferjo
referent odd. výstavby a majetku MsÚ

09.12.2019 08:57 - Viera Lovasova

Som rada,že počas školského roka sa tak štátni ako aj mestsky policajti starajú o bezpečný prechod pri ZŠ Komenského a M.R.Štefanika, no občas by bolo potrebné postaviť hliadky aj pri Z.Š. Gorkého, nakoľko veľa deti ku škole prechádza v dosť neviditeľnej zákrute. Viera

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestská polícia Trebišov (MsP) z kapacitných dôvodov nemôže zabezpečovať bezpečný prechod detí na priechodoch pred všetkými školskými zariadeniami. Zvážením bezpečnostnej situácie sa preto najviac pozornosti venuje priechodom na Ul. M. R. Štefánika a na Komenského ul. V budúcnosti však bude v rámci prevencie hliadka MsP občas velená aj k priechodu ore chodcov pri ZŠ na Gorkého ul.

Mgr. Miroslav Cabada
náčelník MsP Trebišov

01.12.2019 14:19 - Jaroslav Majersky

Dobrý deň,

Dostal som v práci poukážky edenred služby . Od zamestnávateľa sme dostali súbor kde sa dajú využiť . Je tam aj zimný štadión Trebišov. Na stránke edenred som našiel taktiež že platia poukážky v Trebišove na štadióne . V sobotu som s nimi chcel platiť verejne korčuľovanie a slečna povedala že neplatia. Moja otázka platia poukážky alebo nie ? Na najbližšiu sobotu opäť idem na korčuľovanie dúfam že sa s poukážkou bude dať platiť . Poučiť prosím personál na štadióne a oboznámiť ich akými poukážkami sa dá platiť . Dakujem za odpoved aj za pochopenie.

Odpoveď

Dobrý deň,

z dôvodu nízkeho záujmu občanov o využívanie predmetných poukážok Edenred sme pristúpili k výpovedi o spolupráci s touto firmou, a preto došlo k vzniknutej situácii. Za uvedenú situáciu sa ospravedlňujeme. V prípade Vašej opätovnej návštevy zimného štadióna preto odporúčam uhradiť vstupné v hotovosti.

---
Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb
Technických služieb mesta Trebišov

23.11.2019 09:03 - Marta Didlicova

Dobrý deň, touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať vedeniu mesta Trebišov za opravu chodníkov na sídlisku Škultétyho. Po 50tých rokoch si to určite žiadalo zrealizovať opravu .Ešte raz veľké ď a k u j e m e.... Obyvatelia sídliska Škultétyho

02.12.2019 10:17 - Michal

Rád by som sa spýtal či pri návrhu na vývoz TKO na rok 2020 sa nepozabudlo na zľavu pre dôchodcov. po iné roky to tak bolo. v návrhu som to nevidel.Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

sadzba pre občana staršieho ako 62 rokov je uvedená v Návrhu VZN mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 1. januáru zdaňovacieho obdobia v Článku 3 - SADZBA POPLATKU, ktorý bude predložený na rokovanie MsZ pondelok 9.12.2019.

Z uvedeného návrhu vyberáme informáciu, o ktorú ste požiadali:

e) pre občana staršieho ako 62 rokov platí znížená sadzba poplatku 0,0423 € za osobu a kalendárny deň.

PhDr. Beáta HIPPOVÁ
vedúca finančného oddelenia MsÚ

06.11.2019 11:39 - Marek pulko

Dobri den ja bisom poprosil zeci planuje mesto trebisov z kanlizaciov na jesennej ulici lebo za kazdim dazdom sa neda po celej ulici prejst.

Odpoveď

Dobrý deň,

výstavba kanalizačnej sieti na Jesennej ulici a ostatných častí tejto lokality je v pláne aktivít mesta. Technické riešenie odvádzania povrchových vôd je skomplikované nadmerným znečisťovaním vody, čo spôsobuje zanášanie odtokového potrubia.

Ing. Jozef Kereštan
vedúci strediska MVO

06.11.2019 09:26 - Obyvateľ TV

Zdravím. Chcem Vám nahlásiť takmer nefunkčnú lampu verejného osvetlenia za agromilkom pri kotolni vedľa garáže č. 3997 na kopčeku. Svieti krátko a nestíha sa ani riadne rozsvietiť. Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

vzniknutá porucha bola odstránená v 45. kalendárnom týždni.

Miroslav Davala
TS mesta Trebišov

03.11.2019 19:03 - obcan

Prosim o opravu prechodu pre chodcov -svetelna krizovatka.
Minuly týzden TS robili opravu svetiel, bolo im nahlásené,že zelený panáčik smerom od VšZP ku kruhovému sa nerozvieti na zeleno. Po oprave fungoval 3 dni a už znovu nesvieti.
Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha bola odstránená v 45. kalendárnom týždni.

Miroslav Davala
TS Trebišov

26.10.2019 13:27 - RNDr.Tatiana Jenčová

Dobrý deň, zaujíma ma aký je harmonogram vývozu triedeného odpadu zo sídliska Juh, konkrétne L.Sáru, zas a nie prvý krát sa mi dnes stalo, že som išla vyniesť plasty a papier a kontajner bol plný (je sobota poobede); platím za vývoz odpadu, triedim odpad, ale takáto situácia ma mierne povedané hnevá, pretože sa neraz vraciam s vytriedeným odpadom nazad domov, kedže ho nemienim vyhadzovať do zmiešaného komunálneho odpadu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

separačné kontajnery sú zo sídlisk vyvážané pravidelne, raz za týždeň, a to piatok, prípadne podľa potreby. Pokiaľ sa stala Vami uvedená situácia, tak sa ospravedlňujeme a prijmeme opatrenia, aby k tomu opätovne nedošlo.

Miroslav Davala
Technické služby mesta Trebišov

27.10.2019 10:23 - Erik Tipan

Dobrý den, Naco bolo dobre oplotit kontajnery na ulici Komenskeho a 1 Decembra ked sa nedaju zavriet dvere? Zamok bol uz niekolkokrat odrezaný pretože sa nedali otvorit dvere. Zase hlupy napad niekoho z mesta za nase peniaze! Poprosim opravit!

Odpoveď

Dobrý deň,

všetkým obyvateľom BD 2207 bol do schránky doručený kód zámku na uzatváranie a otváranie stojiska. Pre obyvateľov bytového domu na Komenského ulici sú určené kontajnery umiestnené na menovanej ulici. V blízkej dobe sa budú aj na tejto ulici inštalovať uzamykateľné stojiská.

Miroslav Davala
TS mesta Trebišov

22.10.2019 17:52 - Ani ta

Chcela by som sa opýtať ci plánuje dat verejné korčuľovanie 1.11. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

v dňoch 1., 2. a 3.11. 2019 bude zimný štadión pre verejnosť sprístupnený nasledovne:
1.11.2019 a 2.11.2019 od 15,00 - 17,00,
3.11.2019 v čase od 15,00 - 17,00 a v čase 17,30 - 19,30

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb

18.10.2019 22:49 - Katarína Fráková

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, kedy je sprístupnené korčuľovanie pre verejnosť v mesiaci november, ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

aj v mesiaci november 2019 bude zimný štadión k dispozícii na verejné korčuľovanie počas víkendov a sviatkov. Presný časový rozvrh sprístupnenia ľadovej plochy je pravidelne zverejňovaný na webovom sídle mesta a oficiálnej (FB) fanpage mesta Trebišov "Dobré správy z Trebišova". Harmonogram prispôsobujeme vždy termínom hokejových zápasov a iných akcií organizovaných na zimnom štadióne.

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb TS mesta Trebišov

21.10.2019 18:38 - Zuzana Fazekašová

Dobrý deň,prosím Vás,možete sa prísť pozrieť na veľký vytĺk hlboký 10-15cm a niečo s tým urobiť na Zimnej ulici pri kotolni 72-ky byt.jednotky.Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

uvedené výtlky budú pracovníkmi Technických služieb mesta opravené v priebehu 44. kalendárneho týždňa.

Miroslav Davala
TS mesta Trebišov

16.10.2019 14:47 - Jozef čonka

Vzhľadom k tomu, že sa realizuje oprava niektorých komunikácii v meste bolo by vhodné opraviť aj kanálový príklop na ul. T.G. Masaryka tesne pre kruhovým objazdom pri Kauflande (zo smeru od reštaurácie Hassan).Roh príklopu strčí tak, že môže preraziť pneumatiku auta.
A na tej istej ulici hneď za kruhovým objazdom a prechodom pre chodcov oproti reštaurácii Hassan pri stávkovej kancelárii smerom na Kaufland neustále parkujú auta na kraji vozovky a komplikujú dopravu.

Odpoveď

Dobrý deň,

práce na opravách uvedeného výtlku, ako aj ďalších poškodení na Ulici T. G. Masaryka boli začaté 25.10.2019 a plánované ukončenie je 28.10.2019.

Miroslav Davala
TS Trebišov

16.10.2019 10:49 - K.J.

V križovatke Kalinčiakova - Slovenská rastie ker, ktorý prekáža vo výhľade. Vďaka nemu bolo v tejto križovatke už niekoľko dopravných nehôd.
Okrem toho na Kalinčiakovej v smere na Dubčekovu je zúžená cesta o 1 meter vďaka roztiahnutému zelenému plotu.

Odpoveď

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Pracovníci hospodárskeho strediska Technických služieb mesta predmetný ker odstránili v piatok 25.10.2019. Živý plot zasahujúci do cestnej komunikácie, po dohode s majiteľom pozemku, bude ostrihaný v blízkej dobe.

Ing. Milan Kakaš
záhradný architekt

02.10.2019 07:29 - obyvateľka

prajem pekný deň, chcem sa opýtať,či páni rybári, ktorí zo strachu o zdravie chodcov po brehu Trnávky neváhali dať vyrúbať akože choré gaštany, plánujú ich nahradiť tak, ako to bolo urobené na cintoríne v časti Paričov.Je zaujímavé, že gaštany ,ktoré stoja na pozemku mimo dosahu rybárov, sú v takom istom stave a tie si veselo stoja ďalej. Určite je lacnejšie dať stromy vyrúbať, dať zdatným mládencom porúbať na úhľadné polená,ako financovať ich postrek

Odpoveď

Dobrý deň,

o výrub predmetných stromov – pagaštanov požiadal vlastník pozemku /MO SRZ Trebišov/ z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a ohrozovania zdravia a bezpečnosti občanov. Stromy ohrozovali ľudí pohybujúcich sa po hrádzi Trnávka a vo vnútorných priestoroch pozemku. V minulosti došlo k niekoľkým vývratom v danom stromoradí s následným poškodením oplotenia. Insekticídny postrek proti škodcovi bol aplikovaný na mieste každoročne. Zlý zdravotný stav uvedených drevín /vnútorná hniloba kmeňov, značný podiel suchých konárov v korune, zvýšený výskyt škodcu/ rapídne znížil ich životnosť. Pagaštany na pozemku Hospodárskeho strediska budú v budúcnosti rovnako nahradené náhradnou výsadbou po starostlivom zvážení ich zdravotného stavu a zachovania bezpečnosti zamestnancov strediska rovnako aj peších chodcov na strane toku Trnávky.

Mgr. Mário FAZEKAŠ
Technické služby mesta Trebišov

26.09.2019 11:11 - Ŕebeka Širáková

Dobrý deň
Chcela by som sa spýtať ohľadom renovácií chodníkov v meste. Bude sa opravovať aj chodník pred bytovkou Tržná 1492/12

Odpoveď

Dobrý deň.

Chodník pred bytovým domom na Tržnej ul. 1492/12 nie je predmetom opráv mestských komunikácií, ktoré aktuálne realizuje firma Colas a. s. Predmetný chodník však je zaradený do zoznamu chodníkov určených na opravu v ďalšom období.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

26.09.2019 12:47 - Rebeka Širáková

Dobrý deň
Chcela by som sa spýtať ohľadom renovácií chodníkov v meste. Bude sa opravovať aj chodník pred bytovkou Tržná 1492/12?

Odpoveď

Dobrý deň.

Chodník pred bytovým domom na Tržnej ul. 1492/12 nie je predmetom opráv mestských komunikácií, ktoré aktuálne realizuje firma Colas a. s. Predmetný chodník však je zaradený do zoznamu chodníkov určených na opravu v ďalšom období.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

20.09.2019 18:50 - Juliana Lúčková

Kedy sa začne konečne robiť to parkovisko a príjazdové cesty za Komenského 1682? Bolo mi povedané v mojej predchádzajúcej otázke, že je to zaradené ako PRIORITA v tomto roku. Ja len že už je polovica septembra fuč, onedlho mrazy...

Odpoveď

Dobrý deň.

Príjazdová cesta za BD 1682 na Komenského ulici je súčasťou opráv mestských komunikácií, ktoré aktuálne realizuje, po ukončenom procese verejného obstarávania, firma COLAS Slovakia a. s. Košice. Pracovníci firmy vykonávajú opravu podľa harmonogramu vypracovaného zhotoviteľom, s prihliadnutím na optimálne využitie potrebnej techniky, aby sa predišlo jej neúčelným presunom. Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec mesiaca október 2019. Výstavbu parkoviska budú realizovať pracovníci stavebnej a pracovnej skupiny mesta. Do konca 39. kalendárneho týždňa by malo byť ukončené verejné obstarávanie na stavebný materiál, následne mesto začne so stavebnými prácami.

Ing. Ján Bogda
referent odd. výstavby a majetku

19.09.2019 11:17 - Ing. Anton Lačný

Dobrý deň, žiadam Vás o okamžité odstránenie nedostatkov ktoré vznikli pri rekonštrukcii chodníka na ulici Štúrova. Dnes 19.9. ráno po ulici chodila skupina 4 vedúcich, ktorí majú na starosti uvedené práce, ale aby okamžite dali odstrániť hlinu z kanalizačného - uličného vpustu, šachty, ktorý pri týchto prácach zaniesli pred popisným číslom 3, to nikto z nich neurobil a ani na výtku - upozornenie p. Zlatohlavej nereagoval. Chcem iba upozorniť predstaviteľov mesta že uvedená kanalizácia je v správe mesta, a v prípade, vzniku škôd po prípadných záplavách si budeme nárokovať náhradu škody od mesta. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň.

Štvrtok 19.9.2019, za účasti zhotoviteľa a zástupcu mesta Trebišov, bola vykonaná kontrola doteraz prevedených stavebných prác za účelom riešenia a odstránenia nedostatkov pred položením asfaltu na východný chodník na Štúrovej ulici. Zemina od uličného vpustu pred BD 3 (súpisné číslo) bola odstránená v priebehu uvedeného dňa. Ďalšie uličné vpusty budú vyčistené v blízkom období.

Ing. Ján Bogda
referent odd. výstavby a majetku

16.09.2019 17:41 - Miroslav

Dobrý deň, dňa 19.7.2019 som po tretíkrát žiadal o opravu prepadávajúceho sa chodníka na ul.Škultétyho 1945/8, pričom jedna z posledných odpovedí Ing. Bogdu bola, že oprava sa uskutoční do konca mesiaca august 2019, neviem, či máme rovnaký kalendár, ale dnes je 16.9. a situácia sa nezmenila...má táto stránka nejaký význam a dôveryhodnosť??? Nebolo by prinajmenšom aspoň slušné upozorniť a zdôvodniť, prečo to nejde?

Odpoveď

Dobrý deň.

Ospravedlňujeme sa za nedodržanie termínu opravy predmetných chodníkov. Táto činnosť je medzi plánovanými úlohami. Pracovníci, ktorí mali opravu realizovať, boli plne vyťažení inými, aj neplánovanými, ale pritom neodkladnými prácami pri zabezpečovaní opráv budov vo vlastníctve mesta. A tiež pri realizovaní stavebných úprav v budovách mesta v rámci prípravy priestorov na prenájom. Opravu chodníkov stavebná skupina mesta zrealizuje v priebehu októbra 2019.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

18.09.2019 22:23 - stanislav Nagy

Dobrý deň na sídlisku Kpt Nálepku sa natieralo ohradisko okolo smetiakov, prečo iba jedno bolo natreté a druhé ostalo odstrasujuce? ďakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

na novovybudovanú betónovú plochu budú umiestnené dve zrenovované klietky na kontajnery a následne tam budú umiestnené kontajnery na zmesový komunálny odpad a separovaný odpad. Stará klietka na kontajnery už nebude k dispozícii.

Miroslav Davala
TS mesta Trebišov

15.09.2019 14:25 - Jozef

Pri koľajach na ulici Csl.Armady 98 sa začala vytvárať nelegálna skládka, zároveň je to uz par rokov bývajú tam (asi bezdomovci) množstvo odpadu v okolí sa zvyšuje.
Domy su v katastrofalnom stave na zrutenie.bude sa stym niečo robit?

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci TS mesta Trebišov preverili uvedený podnet a nelegálnu skládku odstránili.

Miroslav Davala
TS mesta Trebišov

12.09.2019 20:08 - M.S

Dobrý večer,
Chcem sa opýtať kedy sa bude pokračovať v oprave cesty na Zvonárskej ulici v Milhostove.Práce sú zrealizované len po budovu, v ktorej sa nachádza POŠTA

Odpoveď

Dobrý deň,

s opravou poškodeného cestného asfaltu na Zvonárskej ulici pracovníci TS mesta pokračovali aj v priebehu 38. kalendárneho týždňa.

Miroslav Davala
TS mesta Trebišov

© 2024 MESTO TREBIŠOV