Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Pavol, 20.08.2019 12:10

Chcel by som sa opýtať kompetentnych že z akého dôvodu technické služby realizujú vývoz smetia už v čase 03.00h.Jedná sa konkrétne o komenského ulicu.Jedná sa o rušenie nočného kľudu obyvatełov ktorý sa potrebujú v noci vyspať a ráno ísť do zamestnania. Tak tiež by som rád vedel z akého dôvodu sa vyprázdňuje len jeden kontajner keď tu máme konkrétne dve. Ide o akési šetrenie??? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

vývoz komunálneho odpadu v skorých ranných hodinách je bežnou praxou vo všetkých mestách. Realizuje sa to tak z dôvodu zabránenia prípadným dopravným zápcham počas rannej dopravnej špičky. Na základe pokynov sú vyprázdňované vždy všetky kontajnery. Pracovníci Technických služieb mesta boli upozornení na uvedenú skutočnosť.

Miroslav Davala
Technické služby mesta Trebišov

Anton, 29.08.2019 00:26

Kupil som dom v Trebisove mam tu aj trvaly pobyt.Kam mozem nosit stavebny odpad z domu?Stare dvere ,okna ,tehly a pod..Dakujem za odpoved.

Odpoveď

Dobrý deň,

stavebný odpad, dvere, okná a pod. je možné uložiť na Zbernom dvore Technických služieb mesta Trebišov za poplatok v zmysle zákona.

Miroslav Davala
Technické služby Trebišov

Marián, 12.08.2019 10:35

Dobrý deň, ako to vyzerá z rekonštrukciou plavárne.

Odpoveď

Dobrý deň,

aktuálne prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebnej časti. Po ukončení procesu verejného obstarávania mesto Trebišov podpíše s víťazným uchádzačom zmluvu a bude sa môcť začať so stavebnými prácami na ďalšej etape rekonštrukcie objektu.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku

Števo, 18.08.2019 20:20

Chcem sa spýtať, akú dlhu dobu ešte bude vysielať na kablovke BPTV na stanici Očko bez obrazu, poplatky sa zvyšujú ale kvalita klesá, ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

z dôvodu slabého záujmu abonentov o program stanice „OČKO" bol tento program už dávnejšie vyradený zo základnej programovej ponuky káblovej televízie Bytového podniku mesta Trebišov.

JUDr. Ján Šipoš
riaditeľ Bytového podniku mesta Trebišov

Vladimír Kmeť, 13.08.2019 17:39

Opakovane sa domáhame vyčistenia miestnej komunikácie na ulici Strednej od posypového materiálu na zimnú údržbu, ktorý sa tu nazhromaždil za celé roky.Podotýkame, že miestna komunikácia slúži aj ako chodník.Je s odstránením tohto posypového materiálu nejaký problém ?

Odpoveď

Dobrý deň,

pri obhliadke uvedenej lokality bolo zistené, že na povrchu vozovky sa nachádza minimálne množstvo takého materiálu, ktoré sa používa aj na údržbu vozoviek v zimnom období. Nakoľko tento materiál sa nachádza v póroch asfaltového povrchu, nijakým spôsobom neohrozuje bezpečnosť premávky. Aj napriek tomu Technické služby mesta Trebišov zabezpečia jeho odstránenie v maximálnej možnej miere. Zároveň Technické služby mesta žiadajú obyvateľov, aby v prípade, ak využívajú miestnu komunikáciu na zloženie stavebného materiálu, najmä kamennej drviny a ostatných sypkých komodít, zabezpečili odstránenie zvyškov týchto materiálov z vozovky.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa, Technické služby mesta Trebišov

Erik Tipan, 13.08.2019 12:18

Dobry den, nemoholo by mesto opravit oplotenie pri kotolni medzi ulicami Komenskeho a Berehovska? Romsky spoluobcania chodia srat do priestorov medzi kotolnou a kominom. Celý kopec smrdi od hovien! Dakujem s pozdravom Erik

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto prostredníctvom technických služieb vykoná v najbližších dňoch opatrenia na zamedzenie nežiaducich javov v uvedenej lokalite.

Miroslav Davala
Technické služby mesta Trebišov

katka, 23.07.2019 19:33

Dobry den. Nakolko byvam nedaleko OMV a vnoci počuť strašne nadávky krik volala som uz aj mesku policiu ale nič. Nakolko je v byte teplo sa tak nedá spat syn sa mi na to budi. Da sa to dajak riešiť. Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

hliadky MsP monitorujú bezpečnostnú situáciu v meste priebežne, počas služieb. V mesiacoch júl a august vykonávajú mestskí policajti službu do 02:00 hod., v prípade narušenia verejného poriadku alebo nočného pokoja je potrebné oznámiť to na linku 159. Dňa 25.07.2019 bol vykonaný pohovor s pracovníkmi čerpacej stanice OMV, ktorí boli poučení, aby v prípade narušenia verejného poriadku alebo rušenia nočného pokoja okamžite oznámili vec na linku 159.

Mgr. Rastislav Čornanič
poverený riadením výkonu služby MsP

Viktória, 05.07.2019 16:38

Dobrý deň,chcela by som sa opýtať či je možné pomôcť mladým rodinám s deťmi,ktoré nemajú kde bývať.je plno prázdnych bytov a domov,prečo ich bytový podnik neprenajme?Nás necakane majitelia dali do mesiaca vysťahovať máme malé deti a prenájmy niesu a preto moja otázka znie je možné aby mesto v tomto probléme pomohlo?na koho sa obrátiť alebo má človek v ťažkej situácii skončiť na ulici?Ďakujem za zverejnenie a dúfam aj za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

zasielame Vám reakciu na otázku, ktorú ste zadali na webovom sídle mesta:

Pri prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu sa postupuje podľa VZN Mesta Trebišov č. 114/2012 s účinnosťou odo dňa 1.8.2012.
Podľa uvedeného VZN č. 114/2012, Čl.3 – Žiadosť o pridelenie nájomného bytu, bodu 3.2. – Žiadateľ si musí podať žiadosť o pridelenie nájomného bytu písomnou formou na predpísanom tlačive. (uvedené tlačivo nájdete na našej internetovej stránke www.trebisov.sk, v sekcii „vybavenie úradných záležitostí“ a podsekcii „Nájomné byty“)
Podľa bodu 3.3. – Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu musí spĺňať tieto podmienky:
a./ je fyzickou osobou, ktorá dovŕšila 18-ty rok svojho života,
b./ má trvalý pobyt na území mesta Trebišov minimálne 3 roky,
c./ nie je v meste Trebišov vlastníkom ani nájomcom akéhokoľvek bytu, rodinného domu, nie je stavebníkom objektu na trvalé bývanie,
d./ spĺňa finančné predpoklady na uhrádzanie poplatkov za užívanie bytu, preukáže príjem zo závislej činnosti, resp. z podnikania alebo iný pravidelný príjem,
e./ nemá záväzok voči mestu a spoločnostiam, v ktorých má mesto účasť, resp. boli mestom založené a to z titulu nezaplatenia daní, poplatkov a iných finančných záväzkov; uvedené ustanovenie sa nemusí uplatniť, ak žiadateľ využíva inštitút osobitného príjemcu.
f./ súhlasí so spracovaním a uchovávaním osobných údajov.
Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, odporúčame Vám podať si žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu.
O prideľovaní mestských nájomných bytov rozhoduje Komisia bytová na základe VZN č. 114/2012, Čl. 4.3., ktorá po preskúmaní jednotlivých žiadostí zaradených do zoznamu na určenie nájomcu navrhne primátorovi nájomcu. Primátor mesta určí nájomcu bytu.

Mesto Trebišov zabezpečuje dočasné ubytovanie v Mestskej sociálnej ubytovni Trebišov pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na území mesta Trebišov, ktorá je v nepriaznivej sociálnej situácii, nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Bližšie informácie o podmienkach pre prijatie do zariadenia Mestská ubytovňa získate na sociálnom oddelení Mestského úradu v Trebišove.
Mesto Trebišov spolupracuje s verejnými ako aj neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v meste Trebišov, ide o zariadenia Kotva n. o., Trebišov, Slovenský červený kríž Trebišov, Lumen Trebišov ako aj ďalšími organizáciami pôsobiacimi v oblasti sociálnych služieb. Zariadenie Lumen Trebišov má od 1.6.2019 zriadený Útulok pre rodičov a pre jednotlivcov s dieťaťom, ktorý poskytuje ubytovanie na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Bližšie informácie získate v zariadení Lumen Trebišov, ul. Jilemnického 1707/1, Trebišov, kontaktná osoba: Ing. Mgr. Papáková.

Oddelenie sociálnych vecí

Nagyová, 25.07.2019 12:36

Dobrý deň, kde nájdeme program Dní mesta Trebišov 2019? Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

po skompletizovaní programu bude program Dní mesta Trebišov zverejnený na webovom sídle mesta, Mestského kultúrneho strediska, rovnako aj v tlačenej podobe na plagátoch a pútačoch v meste a okolí.

Ľubomír Mičko
vedúci MsKS

Alena, 25.07.2019 15:10

Dobrý deň.
Chcem poprosiť o opravu verejného osvetlenia v Milhostove č. d. 98. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha funkčnosti VO bola odstránená dňa 25.7.2019.

Miroslav Davala
Technické služby mesta Trebišov

Miroslav, 19.07.2019 18:11

Dobrý deň, píšem už po tretikrát vo veci žiadosti o opravu prepadávajúceho sa prístupového chodníka ku vchodom č. 8 a 10 na ul.Škultétyho 1945. Podotýkam, že už minulého roku bola vykonaná ohliadka pracovníkmi MsÚ a bol daný prísľub na opravu začiatkom tohto roka, nič sa však v tejto veci nekoná.

Odpoveď

Dobrý deň.

Mesto Trebišov plánuje opravu uvedených prístupových chodníkov k vchodom č. 8 a 10 BD 1945 na Škultétyho ulici stavebnou skupinou. Pracovníci tejto stavebnej skupiny mesta sú v súčasnosti plne vyťažení termínovanými prácami zameranými na úpravu nájomných mestských priestorov v budove OC Berehovo a Mestskej tržnice, takisto stavebnými úpravami hygienických zariadení v amfiteátri. Predmetné chodníky budú opravené do konca augusta.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Michal Mlatiček, 24.07.2019 15:25

Dnes 24.7.2019.
Prečo je taký neskutočný smrad hoven
po meste s kanalizácií.

Odpoveď

Dobrý deň,

poprosím Vás o presnejšiu lokalizáciu, aby sme to preverili a hľadali príčinu.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

Simona Play, 25.06.2019 22:19

dobrý deň chcem sa Vás opýtať kedy konečne prídu kosiči na paričov vykosit dlhu travu popri domoch aj mimo nich co je? kolo zatavok a podobne. Poprosim aj o informáciu kedy bude konečne učínný postrek proti komarom nielen na Paričove ale celkovo v parku kde je ich neurekom a stipu neskutocne. Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

kosenie verejných zelených priestranstiev v časti mesta Paričov bolo vykonané 27.6. a 28.6.2019

Miroslav Davala
zástupca riaditeľa TS mesta Trebišov

jozef, 12.07.2019 19:30

Kedy sa budu malovat na sidlisku sever vodorone dopravne znacenia / parkovacie miesta /
dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

vodorovné dopravné značenie na Hodvábnej a Severnej ulici bolo pracovníkmi Technických služieb mesta obnovené v dňoch 15. a 16. júla 2019

Miroslav Davala
zástupca riaditeľa TS mesta Trebišov

občan Tomáš, 03.07.2019 12:02

Dobrý deň,
chcel by som opýtať, či nebolo rozumnejšie urobiť šikmé parkovacie plochy na parkovisku medzi Sociálnou poisťovňou a bytovkou 2221?
ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

vzhľadom na rozmery uvedeného verejného priestranstva nebolo možné, z technického a najmä bezpečnostného hľadiska, vyznačiť na strane bytového domu šikmé vodorovné značenie, nakoľko by vznikol priestor medzi vozidlami, ktorý by bránil, v prípade potreby, vjazdu vozidlám záchranného a hasičského zboru.

Celá situácia bola prerokovaná na stretnutí primátora mesta s domovými dôverníkmi uvedeného bytového domu na MsÚ v Trebišove.

Miroslav Davala
zástupca riaditeľa TS mesta Trebišov

Viola Bakurová, 01.07.2019 18:29

Dobrý deň. Chcem poprosiť o opravu verejného osvetlenia na sídlisku Juh, konkrétne pri prostrednom sektore garáži, oproti kotolni. Verejné osvetlenie zhasína veľmi často, bliká viac ako tri mesiace - viac nesvieti, ako svieti, žiadam o jeho opravu. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha funkčnosti verejného osvetlenia v uvedenej lokalite bola odstránená. Podnet však ešte preveríme a prípadné ďalšie nedostatky pracovníci TS mesta odstránia.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta

Mata, 13.07.2019 08:51

Dobry mozete mi odpovedat na otazku kedy sa bude kosit zelen na ul. Zimnej?? Je to tu katastrofa dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

kosenie zelených plôch na Zimnej ulici bolo vykonané pondelok 15.7.2019.

Miroslav Davala
zástupca riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov

Bady, 13.07.2019 11:47

Dobrý deň chcel by som sa kompetentných spitat či bolo ťažko dať nejako vedieť obyvateľom ulice Komenského že sa budú farbiť stĺpi verejného osvetlenia unas ráno zaklopal meski policajt zobudil mi syna lebo zvonil jakebi horelo vystrašil mi manželku lebo hovoril že ak hnet nepríde preparkovat auto tak nám ho odtiahnu tak manželka obliekla syna a preparkovala auto ale ten stpl kde stalo moje auto aj tak neje namaľovaný tak kcomu to všetko bolo ak aj tak stĺp neje namaľovaný a môžme tam vôbec parkovať za vašu skorú odpoveď ďakujem a prajem vám pekný deň

Odpoveď

Dobrý deň,

počas 28. týždňa a v dňoch 15. - 16.7.2019 bolo zrealizované maľovanie stĺpov verejného osvetlenia na Ul. T. G. Masaryka. Pri maľovaní stĺpov nie je nutné dávať občanom výzvy na uvoľnenie parkovacích miest, nakoľko nie je možné určiť presný čas vykonávania prác, a zároveň by došlo k obmedzovaniu občanov pri parkovaní. Pokiaľ je možné pri výkone prác zistiť majiteľa vozidla, tak je vyzvaný, aby na nevyhnutný čas preparkoval svoje vozidlo. V prípade, ak to nie je možné, s prácami sa pokračuje na najbližšom stĺpe, ku ktorému je voľný prístup.
Za konanie mestského policajta sa ospravedlňujeme.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov

Simona Play, 08.07.2019 19:53

Zdravim prave studujem stranku trebisov.sk a zaujal ma clanok o mestskej plavarni ze mesto na nu dostalo okolo 430 alebo 450 tisic je uz plavaren hotova alebo nie? Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

1. etapa obnovy je zrealizovaná, mesto však pokračuje v rekonštrukcii ďalej. Komplexná rekonštrukcia mestskej plavárne je zo strany investícií, projekčne, technologicky aj stavebne zložitá a náročná stavba.
Predpokladané náklady vysoko prevyšujú Vami spomenutú čiastku a príprava stavby - osobitne so zreteľom na proces verejného obstarávania - si vyžaduje o. i. aj zákonom stanovené lehoty, ktoré mesto musí dodržať.
Mesto Trebišov predpokladá začiatok stavebných prác ďalšej etapy v roku 2019 a ukončenie rekonštrukcie je plánované v roku 2021.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ

Občan, 04.07.2019 06:53

Dobry den prajem, rada by som upozornila na chybajucu dosku na detskom ihrisku za kopcom. Je to nebezpecne pre deti. Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet. Chýbajúca doska bola doplnená štvrtok 18.7.2019.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku MsÚ

Show, 05.07.2019 12:13

Dobrý chcela by som vás poprosiť a prerušenie stromov okolo bytovky jana husa1856/1 pri košoch ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

dňa 16.7.2019 bola zrealizovaná obhliadka stromov pri bytovom dome č. 1856/1 za prítomnosti odborných pracovníkov Technických služieb mesta. Aj napriek obhliadke stromov, je nutné upresniť si Vašu požiadavku. Kontaktujte ma na tel. č. 0915 840 269 alebo kontaktujte priamo Mgr. Fazekaša na tel. č. 0907 182 850. Následne bude spolu so správcom zelene stanovený ďalší postup riešenia.

Ing. Eva Bučková
oddelenie výstavby a majetku

Zdenko Kellemes, 01.07.2019 18:02

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ako je to so stromami ktorých konáre zasahujú pod náš štablón a na našu strechu a tienia celý náš zadný múr od suseda. V našej odlivke majú nasadené kvety. Na naše výzvy susedia nereagujú a nevieme ako ďalej postupovať

Odpoveď

Dobrý deň,

v zmysle § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Z vyššie uvedeného ustanovenia Občianskeho zákonníka vyplýva, že ste oprávnený odstrániť presahujúce konáre stromov rastúcich na susednom pozemku, avšak to nesmiete urobiť v nevhodnej ročnej dobe alebo nešetrným spôsobom. V zmysle legislatívnych podmienok a základov starostlivosti o dreviny je dokázané, že strom najlepšie znáša rez v období plnej vegetácie.

Vzhľadom na to, že vo veci nie je založená kompetencia obce rozhodnúť, dovolíme si Vás s Vašimi nárokmi odkázať na vecne a miestne príslušný súd.


Ing. Eva Bučková
oddelenie výstavby a majetku

Anna Horváthová, 29.06.2019 18:04

Zaslala som Vám upozornenie o narušení súkromia na Berehovskej ulici kde sú obchodné centra,kde chodia nakupovať rôzní občania nevedia parkovať,čím mám aj poškriabané auto,ale aj odpadky vyhadzujú na ulici aj za živý plot,ktorý je pri bytovke dokonca si tu robia aj WC pripadáme si ako na Luniku IX riešenie u Primátora som nedostala lebo my povedal že sa nikto nezťažuje iba ja.Ale ja si myslím že Primátor je tu pre občana nie občan pre Primátora.Hluk z reštaurácie Tami si môžete prísť vypočuť ôsmej hodine večer,ja mám nárok vo svojom súkromy si vkľude posedieť na balkone,ale to nikoho nezaujíma.Som veľmi sklamaná postojom primátora. Ďakujem za porozumenie Anna

Odpoveď

Dobrý deň,

Ďakujeme Vám za zaslanie podnetu. V prípade, že ste svedkom vyhadzovania odpadkov na verejné priestranstvo alebo vykonávania iných nespoločenských činností, je potrebné to nahlásiť na tel. čísle 159. V prípade hluku okolo 20:00 hod. je potrebné uviesť, že nočný pokoj určuje Zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý ho definuje na čas od 22:00 hod. do 06.00 hod.
Na základe Vášho podnetu bude zintenzívnený pohyb hliadok MsP na Berehovskej ulici.

Mgr. Rastislav Čornanič
poverený riadením výkonu služby MsP

Peter, 29.06.2019 21:14

Dobrý večer,

robi niekto odchyd psov aj mimo romskej osady? Vyše pol roka obťažuje túlavý boxer okolie Kalinčiakovej ulice. Majiteľa sa pokúšali nájsť aj cez sociálne siete, ale márne.

s pozdravom Peter

Odpoveď

Dobrý deň,

odchyt túlavých psov vykonáva v meste Trebišov mestská polícia. V prípade, že sa v nejakej lokalite pohybuje túlavé zviera a viete o tom, poprosíme Vás, aby ste to oznámili na tel. čísle 159. Váš podnet týkajúci sa Kalinčiakovej ulice preverí hliadka MsP zvýšením hliadkovej činnosti.


Mgr. Rastislav Čornanič
poverený riadením výkonu služby MsP

Juliana Lúčková, 26.06.2019 11:58

Dobrý deň, už druhý krát sa pýtam, prečo mi neodpovedáte na otázku, týkajúcu sa výstavby parkoviska za domom 1682. Otázku som napísala asi pred mesiacom... alebo ešte skôr???

Odpoveď

Dobrý deň,

výstavba parkoviska za obytným domom č. p. 1682 na parc. č. 3024/1 je v štádiu investičnej a projektovej prípravy. Aktuálne je táto lokalita zaradená ako jedna z prioritných do realizácie na rok 2019.V lokalite vznikne cca 30 parkovacích miest. Zároveň s výstavbou parkoviska bude opravený a rekonštruovaný aj vjazd z Komenského ulice.

Ing. arch. Bugala Alexander
odd. výstavby a majetku

Bozena Novakova, 18.06.2019 21:03

Dobry den byvame v bytovke "cinsky mur" za domom mame dost zelene ale je neupravena,prosim technicke sluzby o upravu pri vchode 43 je tam strom ktory nam zasahuje do schodiska dakujeme.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Pracovníci Technických služieb mesta Trebišov zrealizovali orez predmetnej dreviny pondelok 24. 6. 2019.

Ing. Milan Kakaš
záhradný architekt, Technické služby mesta Trebišov

Ing. Milan Porhinčák, 12.06.2019 23:22

Pekný deň.

Potešil som sa informácii o vykonaní postreku proti komárom, lebo ich stav a veľkosť je neúnosná.
Potešenie však netrvalo dlho, lebo všetky komáre na PARIČOVE, sú zdravé, plné sily a ďalej usilovne sajú krv všetkých skupín.
Preto sa pýtam:
- či tento postrek bol vykonaný aj v časti PARIČOV
- či koncentrácia prípravkou bola dostatočná a celoplošná
- či postrek bude opätovne vykonaný, nakoľko tento bol neúčinný.
Ing. Milan Porhinčák
ul. Petrovova 2273/11

Odpoveď

Dobrý deň,

celoplošný postrek mesto vykonalo aj v MČ Paričov. Prvá aplikácia bola realizovaná podľa plánu. To, že došlo k ďalšiemu vyrojeniu komárov vyplynulo z poveternostných podmienok, ktorých dôsledkom je ich premnoženie v močaristých častiach a vo vysokej tráve. Verím, že druhým a tretím postrekom došlo k zlepšeniu podmienok občanov bývajúcich v uvedenej lokalite mesta.

Ing. Jozef Kereštan
vedúci strediska MVO

Anna Cibereová, 13.06.2019 12:37

Pýtala som sa na postrek proti komárom , 11.6. sa vraj už postrek robil. Všimla som si na facebooku , že postrek má byť celoplošny. Nenastala však žiadna zmena. Neplánujete vykonať postrek zhora, ozaj celoplošne ? Veď sa nedá vonku byť ani cez deň , hned na vás sedia desiatky komárov . Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

celoplošný postrek vykonáva mesto formou tlakového postrekovača, jeho aplikáciou sa tak zasiahne väčšia časť otvoreného územia mesta.

O postreku zhora - leteckým spôsobom - mesto neuvažovalo, nakoľko je takáto aplikácia finančne veľmi náročná. Letecké postreky nevykonáva v blízkom okolí žiadna spoločnosť.

Ing. Jozef Kereštan
vedúci strediska MVO

Obyvatelka, 14.06.2019 13:40

Dobry den, zaujima ma celoplosny postrek proti komarom. Co znamena celoplosny? Aj sidliska, medzi bytovkami a do vysky? Teda, byvam na 8p. a komarov mam okolo okien asi tisic. Nepomahaju repelenty, ani biolity. Sme dostipani, to nie su komare, to su obludy neznicitelne. A dalsia vec je, ze na ulici kutnohorska by sa zislo opravit chodniky, od zmrzliny po kutnohorsku tri je v katastrofalnom stave. Hlavne, ze sa tam riesilo parkovanie, aj internet emax, ale clovek si nohy lame na chodniku. Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

celoplošný postrek proti komárom predstavuje aplikáciu na celom území mesta. Realizovaný bol s cieľom ich eliminácie. Úplne zničenie komárov nie je reálne. Postrek je potrebné aplikovať vo výške cca do 5 m. Sídliská takisto spadajú do celoplošného postreku. Doposiaľ mesto Trebišov realizovalo postrek 3-krát: utorok 11.júna, sobotu 15. júna a piatok 21. júna.

Ing. Jozef Kereštan
vedúci MVO

Dáša Kasardová, 17.06.2019 09:49

Dobrý deň! Prosím Vás chcem sa len opýtať, kedy budete robiť postrek proti komárom na Ul.Cukrovarskej v Trebišove. Ak mi odpíšete, že už sa robil aj na tejto ulici, nevyzerá to tak, lebo nedá sa ani prejsť po ulici, aby Vás nezasadli komári a na dvore ani nehovorím.
Ďakujem Kasardová

Odpoveď

Dobrý deň,

na Cukrovarskej ulici nebol vykonaný 15.6. v poradí druhý postrek proti komárov, nakoľko došlo k technickej poruche na stroji, ktorým sa postrek aplikoval. V uvedenej lokalite však bol postrek realizovaný v priebehu 25. KT. Oznamy o aplikovaní opakovaných postrekov mesto Trebišov zverejňuje na webovom sídle aj na fanpage mesta (FB).

Ing. Jozef Kereštan
vedúci strediska MVO